بلوچی

نوکین سالئ آیگی وشاتگی، نهالئ نادینگ انت

گون نوکین سالئ نزیک بوگا که شه سالی چار فصلا سری فصل که بهار انت چنت روچی نه منتگیت. به امی عزیزین وطنی اوگانستانی هر کر و گوری تیاری گپتگنت. نوکین سال گون حملی ماهئ اول روچا بنا بیت مان ای روچا وطنی ایشکو آشکا مردم وتی خاصین دود و دستورانا عملیه کننت. شه مچان گیشتر چیزی که اهمیتی وړ انت و آیی سرا باز خیالداریه بیت نهالی نادینگ انت. مان امی وطنا هر سال به بهاری موسما نهالی نادینگ باز په گل و بال بنا بیت. ای باروا دولتین واک گیشتر ونډ و بهره زورنت و نهالی نادینگا و نهالی بریبرکنگا به هما هند و جاگهان که دیم شه دیما نشانی بوتگیت نادیننت و شه مردمان ای لوټ و خواهشا دارن که ای باروا ونډ و بهر بزورنت.

            هکیکت ایش انت که شه نهالی نادینگا آوانی ساتنی سرا گیشتر باید خیالی داری ببیت یعنی اگه نهال نادینتگ بیت و آیرا مه ساتنت مچین زحمت بی نتیجه بنت، امی ای هبرا پوه و سرپد استن که نهالی نادینگ و سبزین جاگهانی موجودیت و جنگلانی گیش کنگ به وطن و مردمانی زندگئی سرا چنکس اثر دوره دنت هما هند و جای که سبز بیت هوایی پاک کنگ و پاک ساتنا باز کمکه کنت. پاکین هوا مان وطنا بازین ناجوړیانا دیمگیریه کنت و موکل نه دنت که ناجوړی ود و دیمری بکننت. انسانی زندگیا گون خطر دیم په دیم بکننت پمیشا دنیا کوشست داریت که سبزین جاگانا گیش بکنت و آوانی ساتنا وتی ذمه واری زانت. هیچکسی را موکله نه دینت که آوانی جنگل و سبزین جاگانا تاوانی بکنت. ایش را پوه بوتگنت که درچک و سبزی په هوایی پاک کنگا کټوکین اثری داریت. سیم و دمگی که سبز بیت جوان معلومه بیت. هوا پاکه کنت و په انسانان دروایی و سلامتیه کاریت. انون نوکین ساله آتگیت گون نهالانی نادینگا وتی ذمه واریا به وطنی مکابلا تسر بکنن. دولت و آیی خاصین اداره کوشست دارنت که به وتی سیم و دمگان نهال بنادیننت و هم په مردمان نهال داتگنت که وتی ایشکو آشکا سبز و آبات بکننت. نهال نادینگی دود و دستور شه سالان سال مان ای وطنا رواج بوتگیت که بازین میوگ دار و بی میوگین نهال نادینتگ بوتگیت. چوش که دیستگه بیت مردم به ای راها مزنین شوکمندی شه وت نشانه دنت. مگه چوش که روش و درا انت امی وطنی گیشترین هند و جا چو دشت و گیابانا هشک و هچ رازی سبزی و درچکی دیستگه نه بیت، مزنین سکی ایش انت که بازین جاگان نهال نادینتگ بوتگیت مگه رندا شه چنت روچا هشک بوتگیت. چیا که په آوانی ساتن و آپی داتنا خیالی نکرتگنت. وهده یی که میوگ دار و بی میوگین نهال به هر هندو جای نادینتگه بیت آیی ساتن شه نهالی نادینتنا سکتر انت. اگه ساتگ مه بیت شه بینه روت و مچین زحمت پایدگی ندارنت.

 عالم و کشارگریی دانندگ گشنت که نهال رندا شه نادینگا په جوانی ساتگ بیت به وخت و زمانی په آیی آپ برسیت. شه راز رازی مرضان علاج ببیت، شه گونډوانی دست جتنا دور ساتگ بنت. مال شه آوان دور بنت چیا که نهالانا ورنت و خرابه کننت. ای هما سری کار انت که په نهالانی ساتنا خیالداری بنت. ای کارئ تسرکنگ ایوکا دولت و شاروالیانی ذمه واری نه انت بلکین سرجمین مردم په نهالانی ساتن ودو دیمرییا مزنین ذمه واریی دارنت. باید هرکس به هر هندو جای که زندگیه کنت گون اسلامیین امارتئ ذمه واران کمک و همکاری بکننت.

همی کسانین نهال مزنه بینت نیوگه دینت، شه سایگی مردم بهره زورنت و شه مچان گیشتر هوایی ساپ کنگا نخش دارنت. پاکین هوا دروایی و سلامتی ضمانتا کنت و ناجوړیانا گار و بیگواه کنت. پمیشا باید سبزین جا داشته بین تاکه درواه و سلامت بین. دگه بیایت گون وتی هورین جدوجهدان وتی وطن، شار، هلک و ده و گس و لوگانا گون درخت و پلان سبز و جوان بکنن. شه دگه نیمگی هما چیزی راکه نادینتگن آیرا په شری بساتن و مزنین ثوابی کټ بکنن.

ای که انون نهالی نادینگی موسم انت گون وتی جدو جهد کوشستان شه طبیعتی بروکټانی په وتی وطن و وتی زندگیا بهر بزورن. وتی وطنا آبات و په وتی مردمان خذمتی سبب بنت. چیا که ای کارئ تسر کنگ هم ثواب انت و هم اورماگ.

حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گشتگیت که هر نهالی را که شما نادینیت باز ثواب داریت، چیا که شه آیی سیایگ و میوگ مردم کټه زورنت، همی که اما درچکی را جنن، گناه انت په ایشا که همی درچک هم هوا را پاکه کرت و هم سببه بوت تا یک مردمی شه آیی سیایگ کارمرز بکنت، نوکین پټ و پول که دانندگ تسر کرتگنت نشانه دنت درچک و سبزگی بوگ سببه بیت تا هما سیم و دمگ گیشتر اور گواریت و گیشتر شابیت مانیت و مردمش گیشتر اُمر بکننت.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button