نورستانی

نورستان ولایت تں پوچ نینیلی اموں (خانه سبز) ایپاسته به

نورستان ولایت تں اینه درےولتں منچاں سته اویجی بولاں کی کتی پوړاموں کی که پوچ نینیلی اموں ایپاسته به چے ایکی کودیوم مښ ایکی بدنشیں سته منچاں سته سکال کتی اویج بوله اسانی مښ بدویی اڅسته تں دویی سناته.

نورستان ولایت تں اینه درےولتں منچاں سته اویجی بولاں کی کتی پوړاموں کی که پوچ نینیلی اموں ایپاسته به چے ایکی کودیوم مښ ایکی بدنشیں سته منچاں سته سکال کتی اویج بوله اسانی مښ بدویی اڅسته تں دویی سناته.

 باخترسته ښوپعله اینه بګانه ګجیکو: نورستان ولایت تں کامدیش، وام جےواییګل ولسوالیں تں منچاں سته اویج بوله لسته که اسانی بدویی اڅله کی که بدشره یوں واں اداره (اداره غذایی جهان) پارستعں نورستان ولایت سته منچاں مښ کیوع کیوع بټه تں دویی سناں بګانه نورستان ولایت اوجوپچوعه تره ولسوالیں تں کی! س کامدیش، واییګل جے وامه ولسوالیں تں امکی نینیله لتریں(سبزی) اچاک دی لسته که ولتں منچاں تں  پعواسته بګانه پوچ تں ویک امکی نیینیله لتریں نچاسته اموایپاسته به کی که پتیان پوعوانه کعا.

 اینه بګانه نورستان منچاں اوکام وارپوعوانه کعا کی نیں با ایموسته نورستان منچی ول نه ولتں امکی ژله می ژله (ترکاری) سته بټه تں سکال نه اترں مښ میوکں میوک اسی بلیوک ویں امکی سکال قیمت بوتی اونګں بسته دی نه بوته سی کی که وری وله یه.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button