نورستانی

نورستان ولایت تں آو جےبرق سته کښعں تں اترسته بولا

آوجے برق سته وزارت سته ښه یی در وزیر ملا عبداللطیف منصورجدی ماس سته تره بولی واس تں نورستان ولایت سته والے مښ وعیک وعیک ګتی وری وله تی نورستان ولایت تں آوجےبرق سته کښعں بګانه ابل کتی امکی نه اترں په روک کوسته بوله کی که     وری وله یا.

  آو جے برق وزارت سته مطبوعاتی دفتر باختر سته اطلاعاتی اژانس سته ښوپعله  ګجیکو: آسته وعیک وعیک تں چے آوجےبرق وزارت سته ښه یی در وزیرملاعبداللطیف منصورنورستان ولایت سته والےمښ وا اسی اتکی اینه بګانه پتیان پوعوانه کعا کی نورستان ولایت تں کی اینه وام تں آوجےبرق سته کښعں واراسه باسته بګانه کودیوم کتی اتکی ایکی ولایت سته منچاں ں سته نه اترں بګانه بتات کوسته بولا کی که                      .

  ایکی وعیک وعیک تں اودیوراله سته نورستان ولایت سته آوجے برق سته بټه تں کی! اینه وام تں کښعں بوں واراحساس کوسته بوته با اوجوپچوعه کودیوم کی کتی کوسته بوله کی که وری وله یه. سوره نورستان ولایت سته منچاں سته آړه نه اترں چےاینه بګانه اسی امکیاں بګانه وری وله یه، سوره امکی نه اترں کی کتی په روک کوسته بوله ای کی که نورستان ولایت سته والے پارستعں اوجوپچوعه معلومات پمیوک تعه. امکی نه اترں بګانه کی شتان اسیه با امکیاں کارتسته پټیاره آوجےبرق وزارت سته ښه یی در وزیردی ایکی وزارت پارستعں کی! کودیوم پمیوک ګاسته تں کی امکانات ای باسته بګانه کودیوم کوسته بګانه پتیان پوعوانه کتی ګجیکو: وزارت ابل کوته کی! نورستان ولایت سته منچاں سته کی نه ارں آو جے برق سته بټه تں اسه باسته بګانه کودیوم کوسته بولا کی که پتیان پوعوانه کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button