پشه یی

موم پلی اس نپای

 ډنمارک پوهنتونس اړ او اړیس شریانیلاینا ونټی کوچه ای بو واړنیدی پتای موم پلی انساننا خاطری نپاد ارګالا سی  او بوړینیس عمرکوچه بی او بکار صحتس ضمانت کیا.

 ډنمارک پوهنتونس اړ او اړیس شریانیلاینا ونټی کوچه ای بو واړنیدی پتای موم پلی انساننا خاطری نپاد ارګالا سی  او بوړینیس عمرکوچه بی او بکار صحتس ضمانت کیا.

مه داکترنه کدوی سی که مومپلی انساننا صحت سره ای بو بکار اثر اوړا خو ایته مومپلی که لونی پلا ککړتن او یا روغن بیو تن بکار اثر نه او کومی نپا ندارا.

داکتر نه مه واړنی ۵۵ دی تا ۶۹ سال عمر دارګالی آیچ ۲۰ هزار ورک او زیب سره کیوی سی.او مه دو ګروپ کیچن که ایته ګروپ که موم پلی ایاچ دوس هونی اینا یه پلا نسبت ایته جنه دی که نه ایایچ بو کهړی او صحتمند آیچ.

بکار صحت خاطری مومپلی ایی.

اکثر خلک پګر کیا که موپلی صحت آنتی تاوان نه پولی  نو میسی خاصر جان اوندای ساتلیا، خو مه اینا بکار مزای دی اوړتا ای ګنا صحی نپایلا به دارا که یګه مثال رکمیدی ایمه پلا شریک کیګم.

موپلی اشیس کولسترولی اګوړی کیی:

مه اینا انرژی دی پوروایدی اوړتا بو کالوری او روغن دارا خو ګربه  واړنیه ثابت کیوی سی که مومپلی اشیس کولسترول وزنس بوګریدی اوړتا کم کیی.

بکار اندام:

مومپلی ایګالی بو کالوریس مصرف دی به لاغر ویړ داری. امی خاطریکه مومپلی وړی کوچه اضافی وزنس دوره دریا.

بکار روغن:

مومپلی اضافی وزنس کمګری کوچه بو کمک کیا. کودورکه بو روغن به دارا خو واړنیه ثابت کیوی سی که وزنس کمګری کوچه نپادارګالا سی.

حافظای تیز کیی:

مومپلی ای ایته اینا سن که اعصاب مثبت تاثیر دارا. مومپلی کوچه تیوی ویټامین بی۳   وری بو صحی نپایه دی اوړتا اعصاب اس فعالیتیلایه کهړی کیی او انسانس حافظا توانایی دیی.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button