نورستانی

مولوی عبدالکبیر مارکس پوتزل مښ وعیک وعیک ګووا

ریاست الوزراء سته سیاسی کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیر دوس ګرجارافغانستان اتیوعں ملل متحد سازمان سته سیاسی بټه تں سمی سته سته کودیوم ساټ مارکس پوتزل  مښ وعیک وعیک ګتی وری وله یا.

باخترسته ښوپعله تں ګجیکو:  ایکی وعیک وعیک تں نوترپښاعں سته اندیریچ(زلزله) بګانه وری وله تی ایموسته ګول وعیں کی  لتری جے ښه یی تاوانی بګانه کی نه اترں پمیوک ایسه باسته بګانه ټکیول پمیوک ته تتی اچاک دی لسته که افغانستان سته منچاں مښ دیی سناسته بګانه پتیان پوعوانه کعا.

 ایکی وعیک وعیک تں پوتزل اموسته وری ولسته مښ ایموسته ګول تعں آړه امکی چیله تی اله ښه یی واستوک دی ګول تں اوسته بګانه کودیوم کوسته بګانه دی وری وله یا. ایکی وعیک وعیک تں ریاست الوزراء سته سیاسی کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیروری وله تی ملل متحدسازمان سته سته دویی سناں بګانه اچاک دی پولسه تی افغانی اوګعماں مښ  کیوع کیوع بټه تں دویی سناسته تں تتی ګنوا وارپوعوانه کتی امکی اچاک دی لسته که له یی وارمښ پمیوک ګاسته بګانه دی کودیوم کوسته شتان کعا.

 ریاست الوزراء سته کودیوم ساټ ایموسته ګول تں جوک مکتب تں استه بګانه دی پتیان پوعوانه کتی ایموسته منچاں تں جے ملل متحد سازمان تں اینه وری پوعوانه کعا کی جوک سته تعلیم پکعه نه اسمیش کی که. اینه دی پمښټسته نه بولا کی مولوی عبدالکبیراسلامی امارت ملل متحدسازمان پآرستعں رسمیت مښ زعں سته بګانه دی کودیوم کوله کی که.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button