نورستانی

مولوی عبدالکبیر:ښه یی واستوک (مسئولین) جے منچاں پمیج دویی سناں سکال بولا

افغانستان اسلامی امارت ریاست الوزراء سته سیاسی بټه تں کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیر ګجیکو: اوجوپچوعه اموپکیورں اوتی نں افغانستان ایپاسته بګانه لسته اینه بولا کی! حکومت سته ښه یی واستوک اچاک دی لسته که تورں ستعں منچاں مښ وری تں پعه تی کودیوم لسته که پمیوک ګاسته تں ابل کوله، چے ایکی کودیوم مښ امکی نه اترں چے شترک وعں سته بوتت پمیج ستعں اله.

افغانستان اسلامی امارت ریاست الوزراء سته سیاسی بټه تں کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیر ګجیکو: اوجوپچوعه اموپکیورں اوتی نں افغانستان ایپاسته بګانه لسته اینه بولا کی! حکومت سته ښه یی واستوک اچاک دی لسته که تورں ستعں منچاں مښ وری تں پعه تی کودیوم لسته که پمیوک ګاسته تں ابل کوله، چے ایکی کودیوم مښ امکی نه اترں چے شترک وعں سته بوتت پمیج ستعں اله.

مولوی عبدالکبیر امنی آسته ولتں وله یا کی! عالی تحصیلات وزارت کودیوم ساټ جے شال ګعام (شهرسازی و مسکن) وزارت سته کودیوم ساټں مښ جے آړه میوک واستوک مښ وری وله تں تں پمیوک تعا، کدی کعبا ایکی کودیوم مښ لسته که کودیوم پمیوک ګاسته تں ابل کتی ګول اوریاسته بټه تں لسته که کودیوم له یی وارمښ ال ای.

ایکی وعیک وعیک تں آړه علماء چے ایکی وعیک وعیک تں اسی امکیاں ایموسته ګول تں اسلامی نظام چمتں بیسته تں تتی امشیں سته اوکام وارپوعوانه کتی امشیں سته وریک بوں بګاه پتیان پوعوانه کعا. ایکی وعیک وعیک تں مولوی عبدالکبیراویں پلکه دی اینه بګانه کی حکومت جے منچاںپمیج لسته که کودیوم تورں ستعں پمیوک ګاسته بګانه لسته اینه بولا کی منچاں مښ ارنګں نشتی کودیوم کی کتی پمیوک ګاسته بوله کی که لسته که وری تں پعه تی لسته که کودیوم اوتا وارتں پمیوک اله بګانه لسته که ښټل وارکں ابل کوسته تں دویی سناله بولا. لسته اینه بولا کی اوتا وارسته بټه تں مته نه کعاں ابل کومو.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button