نورستانی

مولوی عبدالکبیر:بدشره ګول وعیں ګول امشیں نشی ستاں دی ایپاله

اقلیمی بدلون سته نام مښ بدنشیں سته ګول سته ګعم وری تں وری وله تں تں افغانستان اسلامی امارت سته ریاسة الوزراء سته سیاسی کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیر آسته ګعم وری تں وری وله تں تں چے اینه وام تں افغانستان دی ایکی اقلیمی تبدیلی سته بټه تں سکال نه اترں مښ میوکں میوک اسه چے اینه وام تں بدشره سته امکی اوښټ ګول تں اسه چےاینه بټه تں سکال کتی نه اترں مښ میوکں میوک اسه.

ایکی ګعم وری عالی تحصیلات سته وزارت پارستعں ننګرهار پوهنتون سته الی اموتں تره واس کں ګعم وری بټه اونګں له آړه بره پیوه ګول ستعں ایسته وشیاں دی اتکی بټه اونګته سی، چےامکی ګعم وری تں بټه اونګں لاں تں ایموسته ګول تں اتیوعسته دی آړه لسته که زعں له سه سیں سوره برعں ستعں ای سته امکی میوک واستوک جے زعں له سه سیں اتکی بټه اونګته سی.

آسته ګعم وری تں افغانستان اسلامی امارت سته ریاست الوزراء سته سیاسی کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیر مښ په تتی آړه سوره دی افغانستان اسلامی امارت سته کابینه سته څادام اتکی بټه اونګته سی، ایکی ګعم وری تں وری وله تں تں افغانستان اسلامی امارت سته  ریاست الوزراء سته سیاسی کودیوم ساټ دی ایکی ګعم وری تں بټه اونګته سی، اتکی وری وله تں اوجوپچوعه اینه بګانه وری وله یا کی ګول تں اینه وام تں کی نه اترں ای با امکی څنګں بره پیوه ګول سته دویی ویں مښ پمیوک ایسته ای امکیاں تعں اینه بګانه دی شتان کعا کی! کی کتی ایموسته ګول نشیں استه تں امکیاں سته دویی اسیا با آجیست کتی ایموسته ګول پمم ستعں اوکښه تی ایپاسته تں دی لسته که زربں ګں تی ایموسته ګول اوکښه تی ایپاسته تں ایموتسه ګول وعیںمښ دویی سناں له.

اچاک دی پولسه تی  اینه وام تں چے ایموسته ګول تں اقلیم سته تبدیلی تں تتی کی نه اترں وارپمیوک ایسه باسته بګانه دی ایموسته ګول مښ دویی سناں له.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button