نورستانی

مولوی عبدالکبیر:اسلامی امارت څنګں ګول وعیں سته نه اترں په روک کوسته برں بیسه

افغانستان اسلاامی امارت سته سیاسی بټه تں ریاست الوزراء سته وری ساټ مولوی عبدالکبیر ګول سته جنوبی بټه تں آړه سته ښه یی واستوک جے میوک واستوک مښ وعیک وعیک ګتی ګجیکو: اسلامی امارت منچاں سته نه اترں په روک کوسته کں سناوښټی سه کی که پتیان پوعوانه کعا.

افغانستان اسلاامی امارت سته سیاسی بټه تں ریاست الوزراء سته وری ساټ مولوی عبدالکبیر ګول سته جنوبی بټه تں آړه سته ښه یی واستوک جے میوک واستوک مښ وعیک وعیک ګتی ګجیکو: اسلامی امارت منچاں سته نه اترں په روک کوسته کں سناوښټی سه کی که پتیان پوعوانه کعا.

 ریاست الوزراء سته مطبوعاتی دفتر پارستعں ښوپښوګاش کوں تں ګجیکو: ایکی وعیک وعیک تں پکتیا ولایت سته آړه کشیردعی جےمیوک واستوک مښ وعیک وعیک اتں تں ریاست الوزراء سته سیاسی کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیرمښ وری وله تں تں امکی ښه یی واستوک ایموسته ګول تں اسلامی نظام ایموسته څنګں ګول وعیں سته شتان اسه کی ایموسته ګول تں سته منچاں سته قربانی مښ میوک ایسه.

امکیاں امشیں سته وری تں اینه دی پتیان پوعوانه کعا اینه نظام اته دمسته بګانه امشیں سته به ییسته تں ویک قربانی پعسته بګانه سنا وښټه تی اوتی نسمیش کی که. ایکی وعیک وعیک تں مولوی عبدالکبیر وری وله تی افغانستان څنګں منچاں سته پلټه اموڃمه تی اسلامی امارت سته ښه یی واستوک دی منچاں کں کودیوم کوسته بګانه اوتی نسته ای کی که پتیان پوعوانه کعا.

ایکی وعیک وعیک تں امکی میوک واستوک منچاں ریاست الوزراء سته سیاسی کودیوم ساټ تں آړه امشیں بدنشیں سته نه اترں بګانه دی کی کودیوم کوسته بوله کی که معلومات پمیوک تعه. مولوی عبدالکبیرمنچاں تں پتیان پوعوانه کعا کی ایموسته ګول تں څنګں منچاں سته نه اترں کی بوتت با امکیاں په روک کوسته بګانه اسلامی امارت سته ښه یی واستوک لسته که سمعں وارمښ ای کی که سوره اینه بګانه لسته که ووښچه تی  پمم ستعں کودیوم بولا کی که دی پتیان پوعوانه کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button