نورستانی

مولوی عبدالسلام حنفی علماء جے مشایخ مښ وعیک وعیک تں ګجیګو:افغانستان اسلامی امارت سته ابل جے کودیوم کعستاں بدشره منچاں تں پعوالاسعں

افغانستان اسلامی امارت سته ریاسة الوزراء سته اداری کودیوم ساټ قوس ماس سته تریڅ بولی واس تں علماء جےمشایخ سته آړه ښه یی واستوک جیښټ میجیښټ مښ وعیک وعیک ګتی  امکیاں مښ وری وله یا.

افغانستان اسلامی امارت سته ریاسة الوزراء سته اداری کودیوم ساټ قوس ماس سته تریڅ بولی واس تں علماء جےمشایخ سته آړه ښه یی واستوک جیښټ میجیښټ مښ وعیک وعیک ګتی  امکیاں مښ وری وله یا.

ایکی وعیک وعیک تں چےامکی علماء جےمشایخ سته سته هییت سته جیښټوار دکتورشیخ علی محی الدین علی القراغی اسی، امکیاں مښ په تتی اسلامی امارت سته قطرګول تں سته نیوه کوع دکتورمحمد نعیم وردګ دی اسی  وعیک وعیک ګتی وری وله یا.امکیاں ایکی وعیک وعیک تں اینه دره یی ولتں افغانستان اسلامی  امارت سته کی کودیوم جےبتات کعسته ای با سته بګانه وری وله تی اوکام وارپوعوانه کتی، بدشره کیوع کیوع اسلامی ګول وعیں یاپمیج لسته که ښه یی اپارکتی اوبجیک کوسته ایموسته مسلمان ګول وعیں بلیوک معیں واڃمه یا.

امکیاں افغانستان اتیوعں اسلامی امارت پارستعں لسته که ګول تں اوجوپچوعه لسته که ښم لات چمتں بوله سوره کیوع کیوع بټه تں   افغانستان اتیوعں ښم لات ستعں ګاتی تعلیمی پاوګعمیں اوریاسته کودیوم بیستاں تں تتی بلیوک ښاتی تی امکی کودیوم اچاک دی لسته که اوتا وارمښ پمیوک الاں بګانه چےکیوع کیوع بټه تں اچاک دی لسته که اوریاتں پارګاسته بوله کی که شتان کعا.

اتکیوستعں افغانستان اسلامی امارت سته ریاسة الوزراء سته اداری کودیوم ساټ مولوی حنفی وری وله تی امکیاں تعں شتان کعا کی! امکی اوریاسته کی کودیوم ایموسته ګول تں اتیوعں بیسته ای با امکی منچاں کں اویج بوله کودیوم اسلامی امارت پارستعں پمیوک ګاسته بوتت با کی پلکه دی اوکښه تی  ایپاں کودیوم چےګول تں بیست ای با امکیاں ګاتی بدشره سته منچاں تں پعوالاسعں کی که دی امکیاں تعں شتان کتی اسلامی امارت پارستعں کی کودیوم کوسته بګانه اویج بوله اسه باسته بګانه پتیان پوعوانه کتی امکیاں شتان کعا کی ایموسته ګول تں کی کودیوم بیستاں وعں تعں با امکیاں ګاتی بدشره سته منچاں تں پمیوک تلاسعں کی که شتان کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button