نورستانی

مولوی عبدالسلام حنفی:پوهنتون جے مکاتب تعں مالیه وګسته بوته سیه با اسه کں معاف کعسته ای

افغانستان اسلامی امارت ریاست الوزراء سته اداری کودیوم ساټ مولوی عبدالسلام حنفی ثور ماس سته وڅاپوچ بولی واس تں مطبوعاتی ګاش کوں بټه اونګں تی وری وله تں تں ګجیکو: مالیه وپساسته بټه تں اچاک دی اسانی پمیوک اڅله بګانه سوره اچاک دی لسته کودیوم تں ایموسته ګول وعیں کں له یی وارپمیوک اڅله بګانه کویں ستعں پوهنتون جے مکاتب سوره خصوصی مدارس تعں سه تں ۴٪مالیه وګسته بوته سیه با امکی انیوپعں اسه کں(یکسال) معاف ای کی که.

 ایکی اموسه وری وله تں تں ګجیکو: افغانستان اسلامی امارت سته ښه یی واستوک اینه بګانه بلیوک کویں ستعں وری وله ته سی کی! کودیوم اچاک دی لسته که اسانی بوله بګانه امکی خصوصی تعلیمات سته اداره تعں آړه انتفاعی بټه تں مالیه وګسته بوته سیه بامکی اوجوپچوعه اسه بوعں ویک کں معاف کی که پتیان پوعوانه کعا. ایکی اموسته وری وله تں تں اینه بګانه دی پتیان پوعوانه کعا کی! ایکی کودیوم ګول سته امیرالمومنین سته پوت وعاں مښ اینه کودیوم کوسته بوته کی که.

عبدالسلام حنفی دی دیګعں اینه کودیوم اینه بګانه ګوسته بوته کی! ایموسته ګول تں کی خصوصی بټه تں کی کودیوم کوله بیبا امکیاں اچاک دی لسته که کودیوم اسان بوله بګانه کعسه کی که. اینه مښ ایموسته ګول تں خصوصی سکټورسته فاعلیت جے ابل بګانه دی لسته که کودیوم اسان بولا کی که دی وری وله یا. پنعں تعلیمی بټه تں می نیں بلکه ایموسته ګول تں تجاری سوره زراعتی جےورں دی اره وارسته بټه تں دی لسته که کودیوم پمیوک بعسته بولا کی که پتیان پوعوانه کعا. ایکے اموسته وری تں اینه دی پوعوانه کعا کی ګول تں اصلی تاجرجےورں ګجاں تاج وشیاں ګوستاں چیراسته بګانه ګجیکو: امکی تاجرامشیں سته جواز اونګں سته بګانه ۵۰۰هزارافغانی تں بینک تں ټنګاں نچاله کی که.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button