نورستانی

ملابرادر: څنګں دولتی اداره ګول تں اتیوعں لتری و ریاسته بوله

افغانستان اسلامی امارت ریاست الوزراء سته اقتصادی بټه تں کودیوم ساټ ملا بردرآخند ګول تں اتیوں لتریں پمیوک تں کنه موں تں بټه اونګں تی امکیاں اوش کوسته مښ په تتی اینه بګانه وری وله تی ګجیکو:

افغانستان اسلامی امارت ریاست الوزراء سته اقتصادی بټه تں کودیوم ساټ ملا بردرآخند ګول تں اتیوں لتریں پمیوک تں کنه موں تں بټه اونګں تی امکیاں اوش کوسته مښ په تتی اینه بګانه وری وله تی ګجیکو:

ایموسته ګول وعیں دولتی اداره تں اتیوعں څنګںامکی لتریں وریاله کی! ایموسته ګول تں اتیوعں ایپاسته بوتت. اچاک دی پولسه تی امکی یوں لتری چے ایموسته ګول تں اتکښآسته بوتت امکی بره پیوه لتریں تعں اروزواردی له یی وا ای سوره لسته وپعله دی ای، سوره امکی بره پیوه لتری تعں طعبیعی بټه تں سکال معیں وای ای وښوارسته بټه تں دی امکی لسته که دویی سناں تت.

ریاست الوزراء سته کودیوم ساټ اموسته وری وله تں تں ګول تں اتیوعں کعوجی ګښ ښآں سته بټه تں لسته که کودیوم کتی ایکی بټه تں لسته که اوجوپچوعه زراعت پمم ستعں لسته که ښټاسته بګانه لسته که کودیوم کوسته بولا کی که پتیان پوعوانه کتی اینه بټه تں اچاک دی لسته  دولت جےمنچاں پارستعں برں کارکوسته بولا کی که پتیان پوعوانه کعا.

ایکی اموسته وری تں اچاک دی بدرګں په ګاتی وری وله تی ګجیکو: ایموسته ګول تں اتیوعں لسته که انی می لسته که اته دمں تی انی می ایموسته ګول وعیں تں پعواسته بګانه یوڅ اموں (سردخانه) ایپاسته بوله چے ایکی کودیوم مښ ایموسته ګول تں اتیوعں ایموسته اویج بوله انی می بدویی اشیسته بوله، اینه بګانه لسته که کودیوم کوسته بولا کی که منچاں تں پتیان پوعوانه کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button