نورستانی

مفید کارګوسته نام مښ لوژستیکی شرکت سته کودیوم اوکښه یا

ثورماس سته ۲۳بولی واس تں کابل ښارت مفید لوژستیکی شرکت سته کودیوم اوکښه یا.

افغانستان اسلامی امارت ګول تں ایموسته ګول وعیں کں یاسته اویج بوله لتری لسته که تورں ستعں بدویی اشیله کی که سوره بره پیوه ګول سته دویی سناں تعں یاسته شوں لساله کی که اینه بګانه عدارجے ګرجاراو کتی اموسته کودیوم پمیوک ګاته.

اینه بګانه افغانستان اسلامی امارت ګول تں اتیوع سته اره وارلسته که بدویی اڅله تں کودیوم کوسته بګانه ول نه ولتں کیوع کیوع سیمنار سوره ایکے مښ په تتی کیوع کیوع نمایش ګاه پمیوک تسته ګول تں اتیوع یاسته اره واراچاک دی لونګله بګانه کودیوم کوته اینه مښ ګولتں اره وارسته کودیوم لسته که پمیوک اله سوره ایکی کودیوم مښ په تتی ګول تں اوښام وارسته پوت دی لست که ښتاں الے کی که دی سکال بتات امنی دیوسه تں اتیوعں پمیوک بعسته ای.

ول نه ولتں ایموسته ګول تں امکی کودیوم پمیوک اله بګانه صنعت جے ساده ګری وزارت سته ښه یی در نورالدین عزیزی دی ایموسته ګول وعیں تں اینه پتیان پمیوک تعا کی افغانستان اسلامی امارت سته صنعت جه ساده ګری سته وزارت ایموسته ګول تں اتیوع لسته که کودیوم پمیوک اله جے ایموسته ګول تں اچاک دی لسته که اره وارلسته که ایموسته ګول وعیں کں پمیوک اڅله بګانه کودیوم کوته. ایموسته ګول تں ریل پوت تعں ګاتی ګول تں معادن سوره ورں تول کودیوم(زراعت) سوره ګښ ښاں اوبجاسته تعں ګاتی یاسته شخصی اره وارسته بټه تں بلیوک کودیوم اینه پسمں وعں بیسته ای کیوع کیوع شرکت دی ایموسته ګول تں کودیوم کوسته بګانه سمعں وارپوعوانه کعسه. امکی پروژه تعں شترک اینه درے ولتں کابل ښارتں لوژیستیکی مفید کارګوسته نام تں کودیوم کوسته بګانه دی کودیوم اوکښاسته بولا کی که ګعم وری کتی اینه بګانه وری وله یه. ایموسته ګول وعیں امکی کودیوم وعں تی امشیں سته اوکام وارپوعوانه کوتت امکی کودیوم اچاک دی  لسته که پمیوک اله بګانه دویی پڅوع بوں وګتت.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button