نورستانی

معارف وزارته ګول تں تعلیمی سه سته زنګ وینے

افغانستان اسلامی امارت سته معارف وزارت سته ښه یی واستوک اپارں امانیه لیسه تں ګعم وری کوسته مښ په تتی نویی سه سته کی!۱۴۰۳سه سته تعلیمی سه سته کودیوم دی اوکښاسته بګانه زنګ ویتی ګول تں اوجوپچوعه مکاتب سته دو ایموسته ګول وعیں سته کوعاں کں اتوکعه.

افغانستان اسلامی امارت سته معارف وزارت سته ښه یی واستوک اپارں امانیه لیسه تں ګعم وری کوسته مښ په تتی نویی سه سته کی!۱۴۰۳سه سته تعلیمی سه سته کودیوم دی اوکښاسته بګانه زنګ ویتی ګول تں اوجوپچوعه مکاتب سته دو ایموسته ګول وعیں سته کوعاں کں اتوکعه.

ایکی ګعم وری تں افغانستان اسلامی امارت سته ریاست الوزراء سته اداری بټه تں کودیوم سات، معارف وزارت سته ښه یی واستوک هیئت، مهاجرین دی اڅسته سته کودیوم سته وزارت سته وزیر، سوره اداره امور ریاسته جیښټ مښ په تتی اسلامی امارت سته آړه سوره ورں دی ښه یی واستوک ایکی ګعم وری تں بټه اونګته سی.

ایکی ګعم وری تں معارت وزارت سته ښه یی در وزیر حبیب الله آغا موضوع بګانه وری وله تی اموسته وری ولسته تں ایموسته ګول تں اتیوعں تعلیم بګانه اچاک دی پولسه تی عصری علوم بګانه بدرګں په ګاتی وری وله یا اموسته وری تں ګجیکو: عصری علوم مښ یاسته شوں سمعاسته سوره عصری علوم مښ ښنګره ایموسته ګول تں اوریاسته پوت اچاک دی لسته که پمیوک ګاسته بګانه ضمانت کوته اینه بګانه لسته اینه بولا کی اینه بګانه ایمولسته که ابل کومو اینه وام تں امکی علوم تں سکال اویج وا اسمیش.

کی کتی اوښه اموں ډاکټرتں سوره دفاع وزارت چمترں جےدروں شتار (سلاح) تں اویج وا ای با اجیست کتی اینجینیرتں دی ایموسته ګول وعیں اویج وا ای امکی څنګں عصری علوم تں لسته که برں کارکوسته مښ بول ای اینه بګانه لسته که ابل کوسته بولا کی که پتیان پوعوانه کعا.

ګعم وری سته سوره بټه تں افغانستان اسلامی امارت سته ریاست الوزراء سته اداری کودیوم ساټ مولوی عبدالسلام حنفی دی وری وله یا ایکی ایموسته ګول تں تعلیم سته اویج بوں سوره اچاک دی پولسه تی ایموسته ګول تں ساینسی علوم بګانه وری وله تی امکی بټه تں دی ایموسته لیلیواک سه سیں لسته که پښه سته بټه تں لسته که بتات کوسته بګانه پتیان پوعوانه کعا، ایکے اموسته وری وله تں تں ګجیکو: کویں جمهوری نظام تں ګول تںامکی په تی نه دنش تں بلیوک سکال ګول وعیں کوعس کلی تعلیمات تعں بدیوع اسی شترک اسلامی امارت اموسته ابل مښ به یسه کی ګول سته بلیوک بدیوع بدیوع بدنشیں مکاتب اوکښه تی ایپاسته مښ ایموسته ګول وعیں کں ګتی درس ولسته بګانه کودیوم اونګں له کی که.

ایکی ګعم وری تں معارف وزارت پارستعں پووه کی تلعیمی بټه تں کودیوم بیسیه با کوو مکاتب ایپاسته بیسیه با سوره کومکاتب ارتقاء پته سیا با امکیاں بګانه دی عوچ اشیا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button