نورستانی

متقی: څنګں ګول افغانستان مښ کودیوم کوسته وګتت

افغانستان اسلامی امارت سته بره پیوه وزارت سته ښه یی در وزیر پله وا ملا امیرخان متقی پاکستان سته ګو لسته اموسته پټوروی اوچوپټیاره ګول تں اڅسته مښ ګاش کوګعم وری تں وری وله تں تں اینه بګانه پتیان پوعوانه کعا کی! بدشره سته څـنګں ګول وعیں وګتت کی! افغانستان مښ امشیں سته کودیوم ارنګں پمیوک ګاسته بګانه بتات کوله.

باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: پاکستان ګول تں بره پیوه ګول سته آړه ښه یی واستوک مښ وری ولسته مښ اینه وری لسته که پمیوک ایا کی بدشره سته څنګں ګول وعیں وګتت چے افغانستان مښ ارنګں یاسته کودیوم پمیوک ګاله اینه بګانه امکیاں اینه کودیوم تں افغانستان مښ ارنګں اوتی سته کں پتیان دی پوعوانه کی که.

ایکے اموسته وری تں اوتا کتی ګجیکو: اینه تعامل چے امکی بره پیوه ګول افغانستان مښ وا ای ایکی ایموست ګول وعیں کں لسته که دویی سناں ته ایموسته منچاں کں له یی وارمښ اسه. سوره ایموسته افغانستان سته اره وارپه تتی بره پیوه ګول وعیں پارستعں شے تیتی نچاسته کی له یی کودیوم نه اسه نه دی ایموسته ګول وعیں کں ایکی کودیوم دویی سناں ته.

امیرخان متقی اچی واس کویں پاکستان ګو لتں ګتی اتکی آړه  بره پیوه ګولسته ښه یی واستوک مښ وعیک وعیک ګتی وری ولسته بګانه ایکی ګول تں ګوسی استه بګانه وری وله تاسی.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button