نورستانی

قوش تپه کانال سته دیوبولی بټه سته کودیوم اوکښه یا

آسته ګعم وری تں چے اینه بګانه می بلخ ولایت سته دولت آباد ولسوالی تں بیسی، اتکی افغانستان اسلامی امارت سته ریاسة والوزراء سته اودیو کودیوم ساټ مولوی عبدالغنی برادر، مولوی عبدالسلام حنفی، ملی دفاع وزارت سته ښه یی دروزیرملایعقوب، اته پیوه وزارت سته ښه یی دروزیرسراج الدین حقانی، کعوجی ګښ ښاں (زراعت وزارت) سته ښه‌یی‌در وزیر عطاء الله عمری جے بره پیوه وزارت سته کودیوم ساټ شیرمحمد عباس ستانکزی اپآرں دوس ګرجار میزان ماس سته ۱۹بولی واس تں بټه تں اونګسته مښ ایموسته ګول سته ملی پروژه چے قوش تپه سته پروژه مښ زعں سته بوته نشتروی بټه پوړه سته پټاره دیوبولی بټه سته کودیوم اوکښاسته بګانه کودیوم اوکښه یا.

آسته ګعم وری تں چے اینه بګانه می بلخ ولایت سته دولت آباد ولسوالی تں بیسی، اتکی افغانستان اسلامی امارت سته ریاسة والوزراء سته اودیو کودیوم ساټ مولوی عبدالغنی برادر، مولوی عبدالسلام حنفی، ملی دفاع وزارت سته ښه یی دروزیرملایعقوب، اته پیوه وزارت سته ښه یی دروزیرسراج الدین حقانی، کعوجی ګښ ښاں (زراعت وزارت) سته ښه‌یی‌در وزیر عطاء الله عمری جے بره پیوه وزارت سته کودیوم ساټ شیرمحمد عباس ستانکزی اپآرں دوس ګرجار میزان ماس سته ۱۹بولی واس تں بټه تں اونګسته مښ ایموسته ګول سته ملی پروژه چے قوش تپه سته پروژه مښ زعں سته بوته نشتروی بټه پوړه سته پټاره دیوبولی بټه سته کودیوم اوکښاسته بګانه کودیوم اوکښه یا.

 ایکی ګعم وری وری تں وری وله تں ریاسة الوزراء سته اداری بټه تں وری ساټ مولوی عبدالسلام حنفی ګجیکو: افغانستان سته اروشیں ګول ایموسته ګول تں اتیوعں کی کودیوم بوتت با اچاک دی پولسه تی قوش تپه سته کانال بګانه کی کودیوم پمیوک ګاسته بوته له یی اپتارنه بوله! کدی کعبا اینه کودیوم کی ورں کں ډګرواروګسته بګانه نه اسه، سوره ایموسته افغانستان اسلامی امارت آمو ګول آو بګانه کی کویں سته شپه یی اسه باسته مښ ایارکودیوم پمیوک ګاته کوسته لتری جے ورں سته اره وارتں کی دویی نه ویتت. اینه بګانه امکی اروشیں ګول افغانستان سته کی حق اسه باسته تں لسته ګنوا وارمښ اوش کوله.

ایکی ګعم وی تں اته پیوه وزارت سته ښه یی در وزیر مولوی سراج الدین حقانی دی وری وله یا ایکےدی اموسته وری تں  ایموسته ګول تں اتیوعں کی اوریاسته کودیوم بوتت باسته بګانه عوچ اشی تی ایموسته ګول تں اتیوعں اوریاسته کودیوم ایموسته ګول وعیں سته حق ڃمه تی امکی کودیوم پمیوک ګاسته بګانه پتیان پوعوانه کعا.

قوش تپه سته کانال بګانه ایپه یی ګعم وری تں آړه سوره ښه یی واستوک دی وری وله تی ایموسته ګول وعیں کں اویج بوله بګانه کی کودیوم کوسته بګانه اسلامی امارت سته کی مسؤلیت اسه باسته بګانه کودیوم پمیوک ګاسته کں مته نه کعاں کودویوم کوسته بولا کی که وری وله یه. قوش تپه سته کانال کی اسه با ایکی ایموسته ګول تں شترک ویک څنګں تعں ګنوا یی پروژه اسه چے بلیوک کویں ګول تں نه ټکی لات تں تتی ایکیاسته کودیوم اوتیاسته بیسی، له یی ښګین بوله مښ پووه ستعں ایکی پروژه سته کودیوم اویکں پلکه دی پمم ستعں اوکښاسته با چے بلیوک نوښټاں شپه یی ولتں کویں ایکیاسته کودیوم پوړاسته بولا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button