نورستانی

فوائدعامه وزارت:

اسه تں اتیوعں ۱۱۰ اوریاسته پروژه اوجوپچوعه کعسته ای

افغانستان اسلامی امارت سته فوائدعامه وزارت اینه بگانه شنګاں ته کی! ګول تں اوجوپچوعه اسه تں(یکسال) اتیوعں   کښعں کتی ۱۱۰اوریاتسه پروژه سته کودیوم اوجوپچوعه کتی  ایپاسته بیسته ای، امکیاں تعں آپیں کودیوم دی لسته که پمیوک بعسته ای.

ایکی وزارت سته ښه یی واستوک اینه بګانه ګجیکو: امکی  پروژه تعں کابل ــ قندهار سته الی پوت، افغانستان سته چوع پنورں( حلقوی)  پوت جےسالنګ سته الی پوت سته کودیوم سوره تونل( ښویی) ایپاں پروژه ای.

ایکی وزارت سته وری وله له(ترجمان) اموسته وری ولسته تں اوتاکتی ګجیکو:

 امکی کی ګول تں اتیوعں پروژه سته کودیوم کوسته بوته با امکی څنګں ایموسته ګول تں اتیوعں اتونڅله (عواید داخلی) تعں ایپاسته بوتت. سوره ایکے اموسته وری تں اوتا کعا کی! ګول تں اړه ورں دی بلیوک سکال بګعیں پروژه کښعں کتی دیوملیارد افغانی مصرف کوسته مښ لتریں لسته که اته دسته جے امکیاں لسته که اوجوته تتی اته دمسته بګانه کودیوم اونګں سته بګانه ابل کوسته بوته، چے امکیاں تعں سکال بګعں پروژه اوجوپچوعه ایپاسته بیسته ای.

اینه تعں کویں اچی اګعه  می نه بوته اسلامی امارت سته اقتصادی کمیسیو ن سته ملی تدارکات سته پوت تعں ګول تں کښعں کتی ۱۰ملیارد افغانی سته کیوع کیوع پروژه سته کودیوم اوکښه تی ایپاسته بوتت کی که.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button