ټولنه او کلتورګزارش

عروسی های دسته جمعی گزینه بدیل پرهیز از مصرف گزاف 

برپایی محفل عروسی يکی از چالش‌های جدی فرا راه جوانان در افغانستان است که اين قشر را ناگزير به سخت ترين تصاميم و کارهای مشقت بار از جمله ترک تحصيل، مهاجرت، رو آوردن به کارهای شاقه و.. می کند. اين امر نه تنها پيامد فردی را به دنبال دارد بلکه يکی از عوامل بحران نيز در کشورهای فقير چون افغانستان به شمار می رود.

برپایی محفل عروسی يکی از چالش‌های جدی فرا راه جوانان در افغانستان است که اين قشر را ناگزير به سخت ترين تصاميم و کارهای مشقت بار از جمله ترک تحصيل، مهاجرت، رو آوردن به کارهای شاقه و.. می کند. اين امر نه تنها پيامد فردی را به دنبال دارد بلکه يکی از عوامل بحران نيز در کشورهای فقير چون افغانستان به شمار می رود.

عنعنات نا پسند و هزينه هاي سنگين که در نتيجه مسير ازدواج آسان و سالم را به چالش کشيده است عامل اصلي اين پديده شناخته مي‌شود. اما اين مسأله رخ ديگر نيز دارد؛ برپايي ازدواج‌هاي دسته جمعي.

از چند سال بدينسو يکي از راهکارهاي بديل که چشم اميد به آن دوخته شده راه اندازي ازدواج‌هاي دسته جمعي مي‌باشد که از سوي برخي نهادهاي خيريه برگزار مي‌گردد.

گزارشگر ما در اين زمينه مصاحبه‌اي را با محمد ادريس رسولي مسئول انجمن فرهنگي وصال کوثريکي از نهاد هاي برگزار کننده عروسي هاي دسته جمعي انجام داده است که پيشکش خوانندگان مي‌گردد.

پرسش: شما چگونه زمينه ازدواج دسته جمعي را براي جوانان مساعد ميسازيد؟

جواب: فقرو بيکاري، رسوم نادرست در خصوص مصارف گزاف محافل عروسي و هم چشمي هاي ناپسند، مارا وادار به اين نمود تا اقدامي در اين زمينه داشته باشيم که حدود هشت سال ميشود درراستاي برگزاري ازدواج هاي دسته جمعي اسلامي وآسان فعاليت مي‌نماييم و نيازجامعه را در حد توان بتوانيم تامين کنيم. هدف ازبرگزاري ازدواج دسته جمعي اول اينکه با چنين برنامه فرهنگ اسلامي دربين جامعه ما رواج پيدا ميکند و دوم باکمک يک عده اشخاص خير خواه، جواناني مؤمين به هم ميرسند.

پرسش:  علماي دين چگونه يک از دواج را توصيه مي‌کند ؟

جواب: دين اساس قانون بشريت است. پيامبراسلام ميفرمايد«بهترين نکاح آنست که آسان اجراشود» درتاريخ صدراسلام ديده مي‌شود که به بسيارروش آسان پيامبراکرم دونفر را با همديگر تزويج کرده اند. اساس اينست که ازدواج آسان صورت گيرد واسلامي باشد.

پرسش: چطور يک  ازدواج با ثبات است ؟

جواب: ازدواج ريشه هاي زياد دارد؛ شناخت درست از ازدواج، تعيين معيار درست براي ازدواج، پذيرفتن واقعيت ها، انتخاب فرد درست، تربيت خانوادگي و اجتماعي همه اينها در ازدواج باثبات نقش دارد. از طرف ديگر اين موضوع برميگردد به فرهنگ خانواده و آگاهي آن فرد. ازدواج از لحاظ ديني، اخلاقي و مسئوليت پذيري. اگرآن فرد به مسئوليت ديني اش پايند بود قطعاً ازدواج با ثبات خواهد بود طرف مقابل هم خود را ملزم به مسئوليت پذيري ميسازد.  اصل در ازدواج سکون و آرامش است.

پرسش: ازدواج سالم چگونه يک از دواج است؟

جواب: ازدواج سالم ازدواج است که خدا محور باشد، آن ازدواج که خدا ازاو راضي باشد. اگر يک کارمحض بخاطر رضاي خدا بود قطعا خلق خدا هم از او راضي است ولي اگربه اساس چشم همچشمي، رقابت هاي ناسالم ورسم و رواج هاي ناپسند وعنعنات غلط که درجامعة ما رواج دارد شکل بگيرد قطعاً ازدواج سالم نيست.

پرسش: عمده ترين مشکلات در ازدواج چيست و چه پيامد دارد؟

جواب: درجامعة ما يک تعداد از جوانان به دليل فقرنتواستند ازدواج کنند، قطعاً تأثيرات بدي اجتماعي رادر پي دارد، ازنظر اخلاقي، تربيتي وازنظر احساسات عاطفي لطمه ميخوردچه پسرو چه دختر، وقتي سن انسان به يک مرحله ميرسد که نتواند نياز هاي فطري و شرعي خودرا برآورده کند مشکلات روحي ورواني، اخلاقي برايش رخ ميدهد، عقده مند ميشود. بنا يک چالش بزرگ  درافغانستان ازدواجهاي سنگين است و سالهاي متوالي يک شخص بخاطر پرداخت قرضة ازدواج مجبوراست کار کند.

پرسش: براي رفع مشکلات موجود در زمينة ازدواج، خانواده ها ويا حکومت چه بايد کرد؟

جواب: بايد در خصوص بالابردن سطح آگاهي مردم از دين تلاش صورت گيرد، مردم وقتي بصيرت، آگاهي وشناخت پيداکنند وهدف زندگي را متوجه شوند مشکلات پايين مي آيد. حکومت هم بايد تلاش نمايد که فقررا ازجامعه ريشه کن شود چون وظيفه ومسئوليت دارد که ريشه فقر را ازجامعه برچيند وبيکاري را از جامعه دور کند براي مردم اشتغالزايي نمايد. وقتي که زمينة کار مساعد شد، يک شخص راحت ميتواند کارکند ويک لقمه نان حلال به فاميل خويش بياورد. بيشترين افراد که نتواستند ازدواج کنند يگانه دليل شان بيکاري است وعامل اش برميگردد به دولت که بايد درزمينه تلاش کند.

پرسش: به نظر شما کمترين هزينة ازدواج مبلغ چند افغاني بوده ميتواند؟

جواب: ما مبلغ هزينه يک ازدواج را تعين کرده نمي توانيم ولي تجربه نشان داده است که با 25000 افغاني نيز يک ازدواج درست صورت گيرد و اگر حد بالا اش را درنظربگيريم چندلک دالرشده است ولي فايده اي  نداشته ودر آينده به مشکلات زيادي رو به روشده است.

پرسش: هزينة ازدواج دسته جمعي را از کدام منبع بدست مي آوريد؟

جواب: برنامه هاي ما کاملا مردمي است، هيچ موسسه خارجي وهيچ کشور خارجي دراين بخش نيست بلکه اشخاص خيرخواه که به وطن دل ميسوزانند دست بدست هم داده ازدواج يکتعداد جوانان متعهد راراه اندازي ميکنند. بنظرم تمام مسلمانان دراين عرصه مسئوليت دارند ونبايد بي تفاوت باشند. اگر براي دختر وپسرخود بعضي ها مصرف زياد ميکنند اگر يک مقدار آن پول را به خانو اده هاي که توان کمتر دارند اختصاص دهند بهتر خواهد بود تا اين ها هم ازدواج کند.

پرسش: مشکلات عمده شما در تدابير ازدواج دسته جمعي چيست؟

جواب: مشکلي خاصي نداريم چون کاربررضاي خداست وهرکاري که بخاطر رضاي خدا باشد، خداوند هم آنرا حمايت ميکند ولي به عنوان يک تسهيل کننده به افرادي که توانمندي مالي دارند صدا ميکنم تا دست به دست هم داده زمينة ازدواج افراد نيازمند را مساعد سازند ودست فقرا را بگيرند.

پرسش: استقبال خانواده ها از اين برنامه چگونه است؟

جواب: مردم ازدوجهت استقبال ميکنند؛ ازلحاظ فرهنگي ومالي، آنهاييکه ازلحاظ فرهنگي استقبال ميکنند آگاهانه هستند يعني ميخواهند فرهنگ ازدواج دسته جمعي اسان درجامعه گسترش پيداکند وآنهايکه نيازمادي دارد از اين برنامه مستفيد ميشوند واستقبال خيلي زياد دارند وهرموقع که ما فراخوان ميدهيم ازتمام ولايات افغانستان سهم ميگيرند.

پرسش: بيشتر در کدام ايام ويا مناسبت ها اين برنامه را مگيريد.؟

جواب: مناسبت هاي مذهبي وديني مثلا: ميلاد پيامبراکرم که هفته وحدت وامت اسلامي است اين برنامه برگزار خواهدشد.

پرسش: شرايط ثبت نام در برنامه عروسي دسته جمعي چطوريست؟

جواب: ما به خاطر اينکه مطمين شويم يک جوان واقعاً در خصوص عروسي خود نياز به همکاري دارد برخي شروط را برگزيده ايم تا اطمينان ما کامل شود. اين شروط قرار ذيل اند:

-.داشتن رضايت کامل طرفين زوج ها و خانواده هاي شان به عنوان شرط اصلي شموليت در برنامه است.

– همراه  داشتن ورق تائيدي امام جماعت مسجد محل و وکيل گذر منطقه .

– همراه داشتن فوتوکاپي تذکره متقاضيان و پدر و مادر آنها با دو قطعه عکس زوجين براي ثبت نام.

– جهت شموليت در برنامه هر زوج (داماد) مکلف است مبلغ( 6000 ) افغاني به انجمن پرداخت کند و اين پول در صورت انصراف متقاضي دوباره برايش برگشت داده نميشود.

– موقع ثبت نام ، طرفين زوج ها با پدر و مادر شان و در عدم موجوديت آنها ولي و يا اشخاص با صلاحيت آنها بايد حضور داشته باشند.

– هر زوج مکلف است يک نفر فعال را به عنوان رابط و هماهنگ کننده براي انجمن معرفي کند.

– تعداد افراد  دعوت شونده از هر زوج در روز نکاح حد اکثر( 10) نفر و براي روز عروسي(60 ) نفر است.

– مسئوليت موتر عروس و داماد، موتر هايکه مهمانان زوجين را انتقال ميدهند به عهده خود زوجين است و تنها مسئوليت گل پوش موتر به عهده انجمن است.

– زوجين و خانواده هايشان متعهد باشند که بعد از برگزاري مراسم ازدواج جمعي اسلامي آسان کدام محفل ديگر برگزار نميکنند.

– تمام مصارف عروسي از قبيل لباس عروس و داماد، آرايش عروسها، کيک عروسي و در صورت امکان جهيزيه را انجمن به عهده دارد و تنها همان مبلغ( 6000) افغاني از زوج ها گرفته ميشود.

پرسش: چه تعداد زوج درمراسم عروسي دسته جمعي شامل خواهد بود؟

جواب: نظر به زمان ومکان تعداد ازواج دراين برنامه ها متفاوت است، مثلاً بعضي وقت به تعداد 82 تن زوج وبعضي وقت 70 زوج دراين برنامه عروسي دسته جمعي اسلامي اسان شرکت ميکنند.

پرسش: پيام شما براي حکومت و مردم چيست ؟

جواب: مردم ما دراين برنامه به عنوان همکار ومسئول باشند و خصوصا کساني که توانايي دارند درامردست گيري با شرکت ما همکاري کنند و حکومت بايد از اين برنامه حمايت کند  که ازدواج اسلامي آسان درجامعه گسترش پيدا نمايد.

تيموري

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button