نورستانی

 عبدالسلام حنفی:  لسته اینه بولا کی! اینه ایکی نه کعاں دویی سناسته بولا

افغانستان اسلامی امارت سته ریاست سته الوزراء سته اداری بټه تں کودیوم ساټ مولوی عبدالسلام حنفی دلوماس سته تره بولی واس تں ملل متحدسازمان سته جیښټ سته کودیوم مښ مښ اینه درےولتں کابل ایسه وعیک وعیک ګتی کودیوم لسته که پمیوک ګاسته بګانه وری وله یا سوره ایموسته ګول وعیں تں لسته که امکی دویی سناں منچاں تں پعواسته بګانه لسته که کودیوم کوسته شتان کعا.  اینه وعیک وعیک تں چے دلوماس سته تره بولی واس تں بی سی اتکی اودیوراله سته ایموسته ګول تں اتیوعں ملل متحدسازمان سته کی دویی سناں بوتت باسته بګانه وری وله تی ملل متحدسازمان سته جیښټ سته کودیوم ساټ اینه بګانه اوکام وارپوعوانه کعا کی!بلیوک اوکام وارسته جایی اسه کی! شترک ملل متحدسازمان سته دویی سناں ګول سته ګټی ګټی تں کی ودعیک نه ییں  لست که پمیوک ګاسته بوتت کی که، کدی کعبا کویں امکی دویی سناں ګول تں کره کراکوسته مښ سوره ګول تں آړه شتعاں سته ډګروارمښ امکی دویی سناں لسته که اویج وعیں تں نه پعاتسی شترک بلیوک اسانی مښ امکی دویی سناں منچاں تں پعاتت.ملل متحدسازمان سته کودیوم ساټ اموسته وری وله تں تں ګجیکو: اینه سه تں کی!۲۰۲۳کں ملل متحدسازمان ستعں افغانستان سته منچاں م دویی سناسته بګانه ۴.۶ملیارد دالرسته دویی سناں شتان کعسه چے لسته امکی دویی سناں بدویی اشیسته مښ افغانستان سته منچاں مښ لسته که اوجوپچوعه دویی سناسته بولا کی که.ایکے پکعه عبدالسلام حنفی وری وله تی امکی دوی سناں بګانه اوکام وارپوعوانه کتی امکی دوییی سناں اچاک دی لسته که اویج وعیں منچاں تں پعواسته بوله کی که سوره اینه بټه تں اینه ایکی نه کعاں کودیوم کوسته بولا کی که دی شتان کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button