نورستانی

سکال کتی چیله تی اله پلنګں تی دی بګول ایسته ای

اینه دره یی ولتں پاکستان ګول تعں ستعں کاټ مښ ایموسته افغانی چیله تی الاں پلکه دی ګول تں سمسته سته کودیوم بلیوک نووښټاں پمیوک ګاسته بوته اینه بګانه ایموسته ګول تں شترک اینه دره یی ولتں بلییوک سکال بګعیں ګول وعیں نه لولسں دی پلکه ایموسته ګول تں پاراڅه تت.

اینه دره یی ولتں پاکستان ګول تعں ستعں کاټ مښ ایموسته افغانی چیله تی الاں پلکه دی ګول تں سمسته سته کودیوم بلیوک نووښټاں پمیوک ګاسته بوته اینه بګانه ایموسته ګول تں شترک اینه دره یی ولتں بلییوک سکال بګعیں ګول وعیں نه لولسں دی پلکه ایموسته ګول تں پاراڅه تت. مهاجرین دی اڅسته وزارت سته وری وله له (ترجمان) مولوی عبدالمطلب حقانی ګاش کولاںمښ وری وله تں تں ګجیکو: آړه ښوپښومښ ایار ایموسته ګول تں اینه دره یی ولتں سکال بګعیں چیله تی الاں دی اڅسته بټه تں تورخم جے سپین بولدک بندرتں کښعں کتی (۷۵۶۰) تں ویک ایموسته ګول وعیں پلکه دی ایموسته ګول تں پارآیسته ای امکیاں کں یوسته جے پیسته سوره امکیاں اوبجیک تں کیوع کیوع بټه تں اویج بولاں امکیاں مښ دویی سنه تی کودیوم اچاک دی سته که پمیوک اله بګانه اچاک دی لست که ابل کوسته بوته کی که پتیان پوعوانه کعا. مهاجرین وزارت سته ترجمان ګجیکو: امکی ایموسته ګول تں دی اڅله ګول وعیں امکیاں مښ دویی سناسته بګانه بین المللی موسسات جے سوره ورں دی ګول تں اتیوعں امکیاں مښ دویی سناله سه سیں تں معرفی کعه چے امکیاں مښ دویی سناله کی که. امکی چیله تی ګوسته دی اڅلاں ایموسته ګول تں ایاسعں کوسته مښ اسلامی امارت پارستعں کندهارجے ننګرهارولایت تں آړه کمپ دی ایپاسته بیسته ای چے تورں ستعں امکیاں اویج بوله تں دویی سناسته بولا کی که.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button