نورستانی

ریاست الوزراء سته سیاسی کودیوم ساټ:افغانی اوګعماں کلی پاکستان سته نش پنش کودیوم تں دویی نه وا ای

ریاست الوزراسته سیاسی کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیرآسیادیوکں ملل متحدسازمان عالی کمشنری پارستعں سمی سته                                                                                                                                       پله وه یی هایی کیونګ جون افغانستان اتیوعں ایکی اداره جیښټ لیونارډ زو لوجے ایکےمښ په تتی پوت وه یی هییت مښ وعیک وعیک ګتی وری ولسته مښ ایکی ملل متحدسازمان سته آسیایی بټه تں کں سمی سته وری وله تی ایموسته ګول تں ا تیوعں بدشره سته امکی ملل متحدسازمان پارستعں  شترک ویک دویی سنه یستاں بګانه جےسوره اچاک دی پولسه تی  ایکی اداره پارستعں افغانستان سته منچاں مښ دویی سناسته بګانه وری وله تی  پتیان پوعوانه کعا کی!اویج بی ولتں افغانستان سته منچاں مښ لسته که کیوع کیوع بټه تں لسته که دویی سناسته بولا کی که.

ایکیااموسته وری وله تں تں  اینه پتیان دی پوعوانه کعا کی! اڅلی اچی واس تں اتیوعں جینیواسته ګعم وری تں دی                                                          ا فغانستان مښ کیوع کیوع بټه تں لسته که دویی سناں سته بګانه وری ولسته بولا کی که. ایکیااینه پتیان دی پوعوانه کعا کی! ملل متحدسازمان افغانستان مښ کیوع کیوع بټه تں اچاک دی پولسه تی تعلیمی بټه تں سوره وښوارسته بټه تں دی      لسته که اوجوپچوعه دویی سناسته بولا کی که.

ایکی وعیک وعیک ولتں  افغانستان اسلامی امارت سته ریاست الوزراء سته سیاسی کودیوم ساټ دی وری وله  تں تں                                                                        افغانستان مښ دویی سناں بګانه وری وله تی امکی دویی سناں اچاک دی لسته که سکال کوسته بګانه شتان کعا.

ایکے اموسته وری  ولسته تں اینه بګانه دی عوچ اشیا کی! افغانستان ستعں چیله تی اله افغانی اوګعماں کلی  پاکستان ګول تں کی کره کراجے نه ټکی لات تں دویی نه وا ای اینه بګانه لسته اینه بولا کی امکیاں تں اینه نشیں کیں پوزه سته بټه تں امکی دوښ وا ڃماسته نه بوله کی که دی ملل متحدسازمان تعں شتان کعا اینه بګانه پاکستان ګول وعیں پورجاله.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button