نورستانی

ذبیح الله مجاهد:اسلامی امارت بټه نه اونګتاں بدشره ګول وعیں چوک ګعم وری کوتت با دی اتکښاں ایچل نه ای

افغانستان اسلامی امارت سته ترجمان آسته ګعم ورے بګانه چے ملل متحد سازمان سته امنیتی اوره پارستعں ګعم وری کوسته بګانه چے اتکی کی وری وله سته بیسته ای کویی ویک افغانستان سته منچاں کں له یی وارسته دویی سناله نه بی با کی ګعم وری دی ایموسته ګول وعیں کں معیں نه وا ای، نه دی امکیاں ایموسته منی له یی زعں له ای.

افغانستان اسلامی امارت سته ترجمان آسته ګعم ورے بګانه چے ملل متحد سازمان سته امنیتی اوره پارستعں ګعم وری کوسته بګانه چے اتکی کی وری وله سته بیسته ای کویی ویک افغانستان سته منچاں کں له یی وارسته دویی سناله نه بی با کی ګعم وری دی ایموسته ګول وعیں کں معیں نه وا ای، نه دی امکیاں ایموسته منی له یی زعں له ای.

افغانستان اسلامی امارت سته ترجمان ذبیح الله مجاهد اموسته وری وله تں تں ګجیکو: کی ګعم وری دی اتکی افغانستان سته منچاں کں له یی وارسته پوت ښټاسته نه بیبا کی دی معیں نه وا ای امکی آجیست ګعم وری تعں کی نه ایپله اسه، نه دی امکی ایموسته ګول ګول تں عملی بوله ای.

اتکیاره اسلامی امارت سته قطردفترسته سیاسی بټه تں جیښټکاع سهیل شاهین دی اموسته وری ولسته مښ اینه اینه پتیان پوعوانه کعسه کی! افغانستان اسلامی امارت بدشره سته څنګں ګول وعیں مښ له یی وارسته آجے یه اچاک دی لسته که اوجوپچوعه کوسته بګان پتیان وا اسه کی که ګاش کولاں مښ وری وله یا.

اینه دی پمښټه سته نه بولا کی! بدشره امنیتی اوره (شورای امنیت سازمان بین الملل) پارستعں دوشنبه ګرجار افغانستان سته اینه اسی حالات بګانه وری وله سته بګانه ګعم وری کعسی چےاتکی افغانستان اسلامی امارت سته کچی ښه یی واستوک اتکی نه ګوسی اینه بګانه ګجیکو: څنګں امکی ګعم وری چے اسلامی امارت نه ییں سوره افغانستان سته منافع پکعه سته کودیوم امکی ګعم وری کویی دی ایموسته ګول وعیں کں  له یی وارسته پوت نه ښټاتت.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button