نورستانی

ریاست  الوزراء سته سیاسی بټه تں کودیوم ساټ: افغانستان اسلامی امارت څنګں ګول وعیں ارنګں اوبجیک کوسته بګانه پوت ښټاته

افغانستان اسلامی امارت سته ریاست الوزراء سته سیاسی بټه تں کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیر حوت ماس سته نوبولی واس تں کیوعں کیوعں آړاں مښ وعیک وعیک استه تں بغلان ولایت ستعں چیله تی پاکستان ګوستاں پارستعں سمی ستاں مښ جے سوره پکتیاولایت احمدآباد ولسوالی سته اچی ماچ ښه یی واستوک مښ وعیک وعیک ګتی وری وله یا.

ایکی وعیک وعیک تں پنویی وی بغلان ولایت ستعں چیله تی ګوسته پاکستان ګول تعں دی پلکه دی اڅله سه سیں سته اچی ماچ ښه یی واستوک مښ  امکیاں سته آړه نه اترں بګانه اچاک دی پولسه تی امکیاں دی ایموسته ګول تں اڅسته سوره امکیاں مښ انی ووپسی سته بټه تں کی نه اترں وارای باسته بګانه دی وری وله یه، سکال بګعیں ایموسته ګول وعیں پاکستان ستعں دی ایموسته ګول تں اڅسته بګانه تلول وا ای کی که وری وله تی اینه بګانه کی نه اترں ای با بګانه دویی سناسته بګانه وری وله یه.

سوره امکیاں پاکستان ستعں دی پلنګں تی اڅسته تں تں طورخم سته  بندرجےسپین بولدک په ویں (سرحد) توں افغان حکومت پارستعں آړه سهولت بیستاں وعں تی اوکام وارپوعوانه کتی اسلامی امارت بګانه امکیاں اینه کودیوم تں تتی  شکورکتی ویشته وه یه. سوره ایکی وری مښ په تتی په تتی آړه امشیں سته کی شتان جےوګیک اسیه با ا مکی دی ریاست الوزراء سته کودیوم ساټ تں پمیوک تعه.

امکیاں سته وری کارتسته مښ مولوی عبدالکبیر امکیاں تں اینه پتیان پوعوانه کعاکی! دولت اموسته به یی سته تں ویک امکیاں مښ دویی سناں ته کی که، امکی دی اینه بګانه ښوکره یه.

اوسوره ښوپښوتں ایسه کی! پکتیاسته احمدآباد ولسوالی آړه ښه یی واستوک مولوی عبدالکبیرمښ وعیک وعیک ګتی امشیں بدنشیں سته کی آړه نه اترںاسیه با امکیاں بګانه وری وله تی  امکیاں په روک کوسته بګانه شتان کعا. ریاست الوزراء سته سیاسی کودیوم ساټ امکیاں سته وری کارته تتی امکی نه اترں په روک کوسته بګانه امکیاں تں پتیان پوعوانه کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button