اقتصادګزارش

د افغانستان بانک : در یک سال گذشته ارزش افغانی در برابر دالربیش از ۴ در صد افزایش یافته است

د افغانستان بانک دربرنامه حساب دهي دولت به ملت دستآورد هاي يک ساله خويش را در مرکزاطلاعات و رسانه هاي حکومت با حضور مسئولان اين بانک هريک؛ هدايت الله بدري رئيس عمومي سرپرست د افغانستان بانک ونماينده هاي رسانه ها حضور داشته ارايه کردند.ديدگاه د افغانستان بانک عبارت است از ديدگاه نهايي پولي است که بهترين شيوه ها ودستورالعمل هاي بين المللي را د رساحه تحکيم  ثابت قيم وايجاد نظام سالم مالي به منظور تأمين ثبات اقتصاد کلان کشور، انکشاف سکتور خصوصي و رشد فراگيري اقتصادي فراهم مي نمايد.هدف عمده د افغانستان بانک ، تأمين وحفظ قيمت هاي داخلي است، ساير اهداف د افغانستان باک که تابع هدف اوليه آن مي باشد، عبارت از حمايه سياليت (نقدينه گي) قابليت پرداخت ديون، فعاليت مؤثر سيستم ثابت مالي متکي براقتصاد بازار و تقويت سيستم پرداخت مصئون، سالم و مؤثر ملي. د افغانستان بانک با درنظر داشت هدف اوليه اش سياست هاي کلي اقتصادي دولت را حمايت ورشد اقتصادي دوامدار را تقويه مينمايد.وظايف عمده د افغانستان بانک عبارت اند از؛ 1- طرح اتخاذ واجراي سياست پولي افغانستان. 2- طرح اتخاذ واجراي سياست ارزو ترتيبات اسعار افغانستان، نگهداري واداره ذخاير رسمي افغانستان. 3- چاپ ضرب ونشر پول کاغذي و مسکوکات فلزي افغانستان. 4- انجام وظيفه منحيث بانکداري، مشاور ونماينده مالي  دولت. 5- صدور ياثبت جواز، تنظيم و نظارت بربانکها، صرافان اسعار، عرضه کنندگان خدمات پولي، مجريان سيستم پرداخت، عرضه کنندگان خدمات اسناد بهادار، مجريان سيستم انتقال اسناد بهادار وساير اشخاص که د افغانستان بانک مي تواند مطابق احکام قانون آنها را نظارت نمايد. 6- ايجاد نگهداري و توسعه سيستم مؤثر وسالم جهت پرداخت وانتقال اسناد بهادار که از طرف دولت يا د افغانستان بانک صادر شده وتصفيه وتسويه حساب ومعاملات پرداختي ومعاملاتيکه درچنين بهادار صورت مي گيرد مي باشد.چنانچه معلومات نشان ميدهد که درماه سرطان سال 1402 نسبت به ماه اسد سال 1401 ارزش افغاني در برابر دالر امريکايي 4.45 درصد افزايش يافته است واين بانک توانسته نرخ تورم رادرصد مطلوب نگهدارد. در دوره ارزيابي، نرخ تورم 6 درصد کاهش يافته است که اين يک دستآورد بزرگ براي د افغانستان بانک ودر کل براي امارت اسلامي افغانستان است. بايد گفت که اين دستآوردهاي د افغانستان بانک مورد ستايش نهادهاي ملي وبين المللي قرارگرفته است.گزارش بانک جهاني که اخيراً منتشر کرده است، نشان مي دهد که افغاني در سال گذشته از ثبات بشتري برخوردار بوده است. براساس اين گزارش ارزش افغاني دربرابر دالر امريکايي 3.8 درصد دربرابر يورو2.0 درصد درمقابل روپيه هند 0.5 درصد در مقابل روپيه پاکستاني 20.6 درصد دربرابر تومان ايران 41.2 درصد ودرمقابل يوان چين 0.7 درصد افزايش داشته است.دربخش کارکرد هاي سکتور بانکي؛ افزايش بخش هاي بانکداري اسلامي، تکنالوژي معلوماتي ومبارزه با پول شويي به منظور معياري سازي وجامع سازي سيستم درجه بندي بانک، سيستم درجه بندي CAMEL قبلي، براي اساس سيستم (CAMEL)، 8 نظارت داخل ساحه، 12 نظارت جامع مبارزه با پولشويي وتمويل تروريزم، 7 نظارت همه جانبه بخش تکنالوژي معلوماتي وسيستم بانک دربانک هاي تجارتي، بررسي قوانين ومقررات بانک ومقايسه آنها با شرايط فعلي اقتصادي وبانک کشور و نظارت بربانک هاي مجوز ومحصول اطمينان از تطبيق قوانين، مقررات، عمکردها ومتحدالمال هاي د افغانستان بانک.درحال حاضر به دارندگان حساب هاي انفرادي دالرامريکايي درهفته 600 دالر پداخت مي شود، قبلا 400 دالرامريکايي درهفته بود و اگر مشتريان بخواهند فقط يک بار در ماه از حساب خودپول برداشت کنند، مي توانند 2000 دالر امريکايي دريافت کنند که قبلا از اين مبلغ 1200 دالرامريکايي بود. همچنين به دارندگان حساب هاي انفرادي افغاني در هفته 50000 افغاني داده مي شود که قبل از اين 30000 افغاني بود واگر بخواهند ماهانه يک بار از حساب هاي شرکتي 5 درصد تعيين مي توانند تا 200000 افغاني دريافت کنند، قبلا اين مقدار 100000 افغاني بود. براي حساب هاي شرکتي 5 درصد تعيين شده که حد اکثر ماهانه آن از 40000 دالرامريکايي تجاوز نه کند، قبلا حد اکثر 25000 دالرامريکايي بود. به همين ترتيب، تضمين هاي بانکي شرکت هاي کوچک ومتوسط که معادل ياکمتر از 300 هزار افغاني است، اجرا ميشود. دربخش توسعه بانکداري اسلامي؛ ايجاد کميته اسلامي سازي د افغانستان بانک، ايجاد کميته اسلامي سازي بانک هاي متعارف، ترتيب کپيتل نوت مضاربه، ترتيب رهنمود محصول مشارکه ، ترتيب رهنمود ومشارکه متناقصه و ساير موارد ديگر.درقسمت فعاليت هاي سکتور مالي غيربانکي؛ بخش غير بانکي درکنار بخش بانکي از اهميت ويژه اي برخوردار است وشامل فعاليت ها، صرافي، عرضه کننده گان خدمات پولي، موسسه پول الکترونيک، موسسه اجاره مالي وموسسه تاديات مي شود. در يک سال گذشته در زمينه مکانيزه سازي ومعيار ساختن فعاليت مؤسسات مالي غير بانکي دستآورد هاي چمشگيري داشته است. درسال گذشته به 97 شرکت صرافي وخدمات پول و109 نمايندگي درسراسر کشور جواز توزيع شده است که بااين تعداد شرکتي صرافي ها وعرضه کنندگان خدمات پولي درکشور به 973 رسيده است.دربخش مبارزه با پولشويي وعوايد ناشي از جرم؛ با درنظرداشت احکام قانون جلوگيري از پولشويي وعوايد ناشي از جرايم به خوبي عمل نموده وبا همکاري ارگان هاي ذيربط از قاچاق دالر به خارج از کشور جلوگيري کرده است که به همين دليل ارزش افغاني دربرابر دالر امريکايي وساير اسعار کنترول شده است. بايد گفت دراين سال 7 برنامه آموزشي ظرفيت سازي براي ادارات مجري قانون وکارمندان د افغانستان بانک دررابطه با قانون مبارزه با پولشويي تدوير گرديده ودر زمينه تطبيق فهرست تحريم هاي ملي وبين المللي (DAB/FinTRACA-OFAC- UN) به منظور جلوگيري ا زاقدامات تحريمي بين المللي به منظور ثبات اقتصادي کشور، ارزيابي خطر سرمايه گذاري، رعايت، قانون، عمليات، فناوري اطلاعات، نقدينگي، پرداخت هاي د افغانستان بانک…. گام به گام اقدامات صورت گرفته است.دربه همين ترتيب در انجام معاملات نقدي وغيرنقدي چنين فعاليت نموده است؛ توانسته نقدينگي را درتمام نقاط کشور تأمين کند وبا اين کارگام هاي مهمي در ترويج افغاني برداشته است. دراين مدت د افغانستان بانک (1.493000000) يک ميلياردو چهارصدو نودو سه ميليون افغاني بانکنوت هاي جديد (10-20-50- و100) به بانک هاي تجارتي و7 زون د افغانستان بانک ارسال نموده است که درمقابل(356100000) سه صدوپنجاه و شش ميليون ويکصد هزار بانکنوتهاي مندرس از طرف بانک هاي تجارتي به خزانه د افغانستان بانک انتقال يافته است.گفتني است که اين بانک براي تأمين نقدينگي، مصارف دولتي، حفظ نقدينگي بانک هاي تجارتي و پروژه هاي ميثاق شهروندي (1227200000) افغاني و (5690000) دالرامريکايي از کابل از طريق زمين وهوا به ولايات انتقال داده است. اين بانک همچنين مبلغ (28156000000) افغاني و 78578000) دالرامريکايي وجوه اضافه نمايندگي ها ازولايات به منظور حفظ نقدينگي به کابل انتقال يافته است.دراين سال دافغانستان بانک (651579) معاملات راازطريق سيستم بين البانکي درزمينه پرداخت هاي داخلي وخارجي انجام داده است از اين معاملات (636445) معامله افغاني، (14936) معاملات دالري و(198) معاملات يوروهستند که ا زطريق (ACSS-ICPSS) تسويه وپرداخت شده است.ودربخش توسعه سيستم هاي تادياتي وتکنالوژي معلوماتي؛ معلومات نشان ميدهد که سطح پرداخت هاي اکترونيکي در دوره مورد بررسي به بيش از 12 ميليار افغاني وبه بيش از 90 ميليون دالرامريکايي رسيده است. همچنين تعداد از موسسات پول الکترونيکي به سيستم پرداخت هاي افغانستان متصل شده اند، خدمات کد کوتاه براي توسعه خدمات ومحصولات ديجيتلي  دافغانستان بانک ارايه شده است. با توجه به شرايط، امکان پرداخت باجهان از طريق سيستم پرداخت ايجاد شده است وفرآيند هاي خدمات عمومي سيستم پرداخت هاي افغانستان در دواير امارتي ساده شده و ماديول سيستمCBS  بهبود يافته است.دراين سال د افغانستان بانک توانسته که سيستم هاي ICPSS/ACSS را که پس ازتحول درکشور توسط کمپني قراردادي مسدودشده بود، با موفقيت از سربسازد وآزمايش کند. قبلا قرارداد اين سيستم ها با يک شرکت خارجي به مبلغ 5 ميليون دالرامريکايي بسته شده بود اما درحال حاضر اين ماديول ها توسط کارمندان داخلي د افغانستان بانک بدون هيچ هزينه اي فعال شده ونسبت به قبل معياري شده است.د افغانستان بانک درسال اخير توانسته است که با تطبيق سياست هاي معقول پولي، ازارزش افغاني در برابر اسعار خارجي به خوبي حفاظت کند، نرخ تورم را درسطح مطلوب نگهداري وبه اهداف تعيين شده براي پايه پولي، پول درگردش وذخاير ارزي دست يابد. توفيق

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button