نورستانی

جاپان سته نیوه کوع (سفیر): اسلامی امارت بګانه حقایق بدشره منچاں تں پعواتمیش

افغانستان اسلامی امارت ریاست الوزراء سته سیاسی معاونت دفترسته جیښټ مولوی ذاکر جاپان سفارت سته نیوه کوع تاکایوتانیموتو جےسته مښ ای پوت وه یی هیئت مښ وعیک وعیک ګوا:

افغانستان اسلامی امارت ریاست الوزراء سته سیاسی معاونت دفترسته جیښټ مولوی ذاکر جاپان سفارت سته نیوه کوع تاکایوتانیموتو جےسته مښ ای پوت وه یی هیئت مښ وعیک وعیک ګوا:

ایکی وعیک وعیک تں جاپان نیوه کوعه سته کودیوم ساټ تاکایوتانیموتو اموسته وری وله تں تں ګجیکو: جاپان ګول افغانستان اتیوعں اموسته کویں سته امکی پروژه سته کودیوم چے پمیج ووپسی نسته ای امکیاں عملی کوسته بګانه کودیوم دی اوکښه تی پمیو ګاتمیش کی که.

ایکے اموسته وری تں اوتا کعا: افغانستان اتیوعں جاپان ګول وګته کی آړه سوره پروژه بګانه دی چے شترک ویک کودیوم نه اوکښه ییسه امکیاں دی اوکښه تی ایپالا کی که. اموسته وری وله تں تں ایکے اوتا کعا ګجیکو: جاپان ګول افغانستان اتیوعں کی اسلامی امارت سته بټه تں حقایق جے ښټل وارای با امکیاں ګاتی بدشره سته ګول وعیں تں پمیوک تلا چے ایکی کودیوم امکی دی ګول تں اسی واقعیت جے ښټل وارتں لسته که  ښووابوله سوره امکیاں لسته که پمیوک ګاسته بټه تں لسته که کودیوم کوله کی که.

ایکی ګجیکو: افغانستان اتیوعں شترک وښ وارسته بټه تں سوره آړه سوره بټه تں اچاک دی لسته که دویی سناں تں اویج وا اسه اینه بګانه لسته که کودیوم کوسته بولا. ایکے پکعه وری وله تں تں مولوی ذاکرګجیکو: افغانستان اتیوعں جاپان سته کودیوم بلیوک سکال معیں وا ای امکیاں اچاک دی لسته که پمیوک ګاسته بټه تں جاپآن سته دویی سناں تں ایمواویج وا اسمیش کی که شتان پوعوانه کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button