نورستانی

تعلیمی سه جے ایموسته نورستانی ګول وعیں سته نه اترں بګانه                         

 ایموسته اسلام سته دین تں علم بلیوک له یی نام مښ زعں سته کعسه چے ایکی ایکی علم مښ منچی سوره مخلوقات تعں اوتا اورپعتی اینه دشیر سته نظم لسته که پمیوک اله بګانه برں کارکره یسته ای اینه بګانه ایموسته  اسلامی تعلیمات تں سکال کتی علم طلب کشیع اګرچین اسه باد کی که. اینه حدیث تع اینه لسته که پوعوانه بوته کی ایموسته اسلام سته دین تں علم سته چوک تں ویک ګنواواراسه کی که . اینه دی لسته که زعسته بولا کی انسان سته اوتا وارجےګنواوارﺉ دی کی اسه باسته علم جےزعسته مښ اسه. اینه بګانه ایموسته اسلام سته دین بدشره څنګں دین تع له یی دین اسه ایکه سته پوت وعاں دی بلیوک لسته که جےاوتا وارسته جےګنواوارسته بټه تں لی تلول کراته.

 اینه بګانه می الننوعیں اموسته ګنواکتاب تں اینه بګانه ګجیکو: زعه یا آدم علیه السلام څنګں نام چه انسان امکیاں تع کودیوم اونګل اسه ،کی لتری آدم علیه السلام تع اوه تی شترک ویک بشریت سته اوبجیک تں وریاسته بول ای با امکی څنګں سته نام الننوعیں آدم علیه السلام زعں یا، ایکه مښ په تتی الننوعیں ایکه سته فضیلت جےاوتا وارجےګنواوارﺉ اچاک دی سکال کوسته کں سته تں سجده کوسته کں امرکعا.

ایکے مښ ایکه سته اوتا وارجےګنواوارﺉ کی ا سه باسته تں لسته که پورجیسته مښ اینه انسان سته بتات جےکودیوم بولا کی الننوعیں سته ایکه لی وارسته پوت تں ل سته که په استه مښایکه زعسته جےایکے مښ په تتی کی اوتا وارچه الننوعیں انسان کں پمیوک تعسه باسته تں لسته که په استه مښ انسان اموسته کودیوم لسته که پمیوک ګالا. شترک ګرجارکی پیں اں وارجےاوتاوارﺉ بدشره اسه باسته څنګں علم سته برکت مښ اسه، کی ولتں ګجےګول تں علم سته مراکزسکال بیباسته مښ په تتی ویراواڅله دی لسته که علم جےقلم مښ سمعاسته بیبا سته ولتں لسته که لی وارسته پوت تں لسته که په استه جےایکه مښ په تتی اوتا وارسته جےګنواوارسته بټه تں دی لسته که امکی اوګعماں کلی اوریاسته پوت بدوی اشیل ای. بلیوک ډګرښګین بوله مښکی ایموسته ګول تں اونګته وتع جےورں دی نه ټکی لات سته بټه تں کی کودیوم بوتت با امکی څنګ ایموسته ګول تں علم سته بټه تں بلیوک پټیاره اوتی نسته تں تتی ایکه تع دی پولسه تی پاپمیج نه ټکی لات جےورں دی کی ډګروارای با امکی څنګں لسته که الننوعیں سته پوت وعاں تں لسته که نه په سته جےایکه مښ په تتی لسته که لی وراسته بټه تں علم جےښونه وابوسته تں تتی امنی دګروارایموسته ګولتںوعسته بوتت.شترک ګرجارالننوعیں سته لی وارجےسته شیشیک وارمښبشری اوګعماں سته اوریاجےایکه مښ په تتی ورں دی کی لی وارسته پوت ای با امکی څنګں علم مښ بدوی اڅله ای.

شترک بشریت علم جےتخنیک مښ آجیک اوریا سته پوت تں پعی سته ای چه امکی بتت کی الی الی جهازایپاله چه امکی هزامښپه تی باردی مښ اودره له ، سته مښپه تتی بحرتں دی آجست کشتی ایپ ه یسته ای چه منچی ګجےویشیته کی!ال ګعام اسه کی که ،امکی څنګ کی اوریا پمیوک ایسته ای با امکی څنګں علم سته برکت مښ بیسته ای. شترک اینه وام تں امکی ګول کړواای کی ګجےسته کیوع کیوع بټه تں علم تں جےتخنیک تں پیں اں وارواسه با، ګجےګول تں علم نه اسه با امکی اوګعماں کلی پنعکں ورں پکعوریله ایکه مښپه تتی امشیں سته ګول تں استقلال جےیاچیت بیک نه وا سته تع دی پولسه تی الننوعیں زعسته تں دی امکی بلیوک پټیاره بوتت. ینه ایموسته کودیوم اسه کی یاسته ګول وعیں سته اوریاسته پوت لسته که ښټاسته جےایکه مښ په تتی لسته که لی وراسته بټه تں کودیوم کوسته بولا کی اوتاوارانسان الننوعیں پارستع ایکه علم مښ پعسته بول اسه باسته مښ ایارلسته که اوتاوارسته کودیوم لسته که کوسته تں برں کارکوسته بولا.

 اینه دشره تں کی الننوعیں سته پوت وعاں ای امکی لسته که عملی کوسته بوله !امکی دی علم معبول ای. کی ولتں علم نه بیباسته ولتں کی اوتا واردی انسان سته حصه تں نه بوتت اینه مښ ورں دی بلیوک اونګته وتع وارپمیوک اڅتت. بلیوک دګرښګین بوله ته اینه با کی ایموسته ګول تں شترک و۴۵سه  کله جےنه ټکی لات تں تتی ګول تں بلیوک علم سته مراکزجےمکاتب جےمدارس تں اودره سه سیں سته ډګروارتں تتی بلیوک ګول سته پرمښچه باید مکتب تں اله !مکتب تں اں نه بتت ، بلیوک لیلیواک جےویره اواڅله ایموسته دمتال کوعاں کلی ایکه الننوعیں سته ال نعمت تع بلیوک بدیوع به ایکه مښ کی ااکټی وارجےنه اترں وارﺉ وعسته بوتت با امکی څنګں ایموسته ګول وعیں تں پمیوک ایه ایکه مښ ایموسته بلیوک ګول وعیں امشیں سته کی دمتال وارجےکاټ اسں مکتب ته اں نه بیه.

 سته دی امکی اودره امتره سه سیں سته ډګروارتں تتی ، امکی اودره ه سه سیں کلی دی اینه لسته که زعله کی ایموسته ګول تں کیوع کیوع نام مښ منچاں جیعسته ایکه مښ په تتی منچاں سته اوتیں نشیں تں پوت ګیټ  بوسته ایکه مښ په تتی کیوع کیوع ډګرواره سته دی اسلام سته نام ته تتی پمیک ګاسته  امکی څنګں کی ای با امکی ایموسته ګول تں کی لی وارسته جےاوتا وارسته کودیوم نه کوتت بلکه امکی امشیں سته ایکه پلچلی کودیوم ایموسته بره پیوه امتره سه سیں کں کودیوم کوتت چه کی دی لی وارامکیاں تں بدوی اڅل نه اسه . ډګرښګین بوله وری ته اینه اسه کی ایموسته ګول تں ایموسته ګول وعیں ایکه الننوعیں سته کی ال نعمت اسه باسته تں بلیوک بدیوع ای ایموسته ګول تں علم سته قلم سته کی لی واراسه باسته تں لست که ایموسته ګول وعیں برں کارنه کعسه ایکه مښ کیوع کیوع ډګروارسته  جےنه اترں وارﺉ ایکه مښ په تتی اوتع ګوړه واردی ایموسته ګول وعیں پمیوک اڅتت .اګرایموسته ګول وعیں امشیں بدنشیں ښم لات چمتں بوله وګتت با لسته اینه بولا کی که یاسته کوعاں علم جےقلم مښ ښنګراله ایکه مښ ګول تں کره کراجےوعجو سوره نه ټکی لات کی بوتت پمیج ستع ال ای ایکه مښ لی وارجےاوښام وارسته اوبجیک سته پوت دی لسته که ښټاں الی اسه.

 له یی ښګین بوله مښ ایموسته ګول تں شترک کویں تع سکال مدارس جےمکاتب وعسته بوتت چی امکیاں تں یاسته کوعاں سته لی وارجےګول تں اوښام وارسته شتان مښ علم تں پکڅه تی برل دیش دی اتردیش دی اودیولسته که ښټاسته بګانه ابل کوسته بولا دی ورں تں دوی درګعں کتی پکڅسته سوره ایکه مښ په تتی ورں دی کی نه اترںوارای با امکی څنګں پمیج ستع ال ای . شترک چے ال ننوعیں سته رحمت مښ اویں پلکه دی ایموسته ګول تں ایکی کرونا بعزه پټیاره چی ماسں تعلمیی مراکز سته دو وکښآسته پټیاره دی اتوکعسته ای ایکی وام تعں کودیوم اونګں تی ایموسته لیلیواک سه سیں کیوع کیوع بټه تں یاسته تعلیمی بټه تں میوک کره تی ایموسته ګول تں اوښآم وارسته پوت لسته که ښټاں الی بګانه ابل کتی یاسته کودیوم پمیوک ګاسته بولا چے ایموسته ګول تں اینه بګانه لسته که کودیوم تں سکال اویج اسه چے دلکیں دی ګجےنه ویشیسته بولا کی !ایموں اینه کودیوم کعسته بیتں کی  که .شترک ال ننوعیں سته لے ورامښ ایموسته ګول تں اوجوپچوعه ښم لات لسته که چمتں بیسه دی معلمین کں اینه وری ښچاں سته پوت وعں سته نه بوته کی!کاربا کله ا سه سوره وعجواسه کی که ګول تں مکاتب سته دووکښاله،بلکه اینه ښم لات تعں کودیوم اونګں تی ایموسته ګول تں اوتاوارسته کی کودیوم چے پنعں تعلیم مښ می بدویی اڅل اسه سته بګانه ابل کتی یاسته کودیوم لست که پمیوک ګاله.

شترک ګول تں اسلامی امارت سته حاکمیت سته څه وں تں منچی اینه وګتت کی!اوتا واسته ربټه تںاچاک دی لسته که کودیوم کعسته بولا کی که تعلمی بټه تں اچاک دی لسته که برں کارکتی ایموسته ګول وعیں کں تعلمی بټه تں دو اتوکښه نچاله.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button