نورستانی

بگعام اټال (برګمټال) ولسوالے تں برقی تذکره سته مرکزاتوکعے

ملی احصاییه سته اداره پآرستعں اینه وری شنګاں سته با کی! نورستان ولایت سته بګعام اټال ولسوالے ایموسته ګول وعیں کں برقی تذکره پعسته سته مرکز سته دو اتوکعے.

ملی احصاییه سته اداره پآرستعں اینه وری شنګاں سته با کی! نورستان ولایت سته بګعام اټال ولسوالے ایموسته ګول وعیں کں برقی تذکره پعسته سته مرکز سته دو اتوکعے.

باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: اینه مرکزکی اسه باسته اتکی ایکی ولسوالےسته ووپسیله ګول وعیں کں انیو پعں برقی تذکره تورں ستعں بلیوک نوښټاں پعسته بوله کی که ایکی مرکزسته دو اتوکعے.

بګعام اټال ولسوالے سته ولسوال مولوی رفیع الله ایکی دفترسته دو اتوکوسته بګانه اموسته اوکام وارپوعوانه کوسته مښ په تتی ایکی ولسوالے تں منچاں کں کودیوم تورں ستعں لسته که اسانی مښ پمیوک اله سته شتان کعا. آجست کتی می نورستان ولایت احصاییه ریاست سته جیښټ مولوی قدرت الله شمشیردی ایکی مرکزسته دواتوکوتں تں اتکی آسته ګعم وری تں بټه اونګته سی ګجیکو:اینه مرکزسته دو اتوکوسته ایکی ولسوالے سته منچاں سته سکال شتان جے تلول کوسته مښ اینه بدنشیں سته منچاں سته کودیوم اچاک  دی لسته که پمیوک اله بګانه اتوکوسته بیسه.

شمشیراموسته وری تں اوتا کعا ایکی مرکز سته ابل جےسکال کتی فعال کوسته بګانه کودیوم کوسته بولا. ایکی ګعم وری تں بټه اونګله ایموسته ګول وعیں دی اتکی آړه ګول وعیں دی اوکام وارپوعوانه کعا امکیاں اینه بګانه که یی کویں بلیوک سکال ڃرں ڃرں وعں تی بلیوک بدرګں ګتی بلیوک مشکل مښ بدویی اشیله اسی شترک اوکام وارایموکں بیسه کی! تورں ستعں ایموسته ګول وعیں تذکره بدویی اشیله.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button