اقتصادګزارش

برنامه حساب دهی دولت به ملت وزارت اقتصاد دستآورد های عمده یک ساله شان را گزارش داد

طی  کنفرانس مطوبوعاتی  دیروز یک شنبه اول اسد سال روان در مراکز اطلاعات ورسانه های حکومتی که در دوبخش مسئولین امارت اسلامی افغانستان حضور داشتند، در بخش اول:  بلال کریمی؛ سخنگوی امارت اسلامی، داکترملا عبدالواسع؛ رئیس دفتر مقام ریاست الوزراء، مولوی احمد الله مقتی؛ معاون ارتباطات واستراتژیک ریاست عمومی دفتر ریاست الوزراء ودر بخش دوم: عبداللطیف نظری معین مسلکی ، عبدالرحمن حبیب سخنگوی  ومفتی عبدالسلام اشرفی رئیس انسجام موسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد، تعدادی اشتراک کنندگان ونماینده های رسانه ها دایر شد.

طی  کنفرانس مطوبوعاتی  دیروز یک شنبه اول اسد سال روان در مراکز اطلاعات ورسانه های حکومتی که در دوبخش مسئولین امارت اسلامی افغانستان حضور داشتند، در بخش اول:  بلال کریمی؛ سخنگوی امارت اسلامی، داکترملا عبدالواسع؛ رئیس دفتر مقام ریاست الوزراء، مولوی احمد الله مقتی؛ معاون ارتباطات واستراتژیک ریاست عمومی دفتر ریاست الوزراء ودر بخش دوم: عبداللطیف نظری معین مسلکی ، عبدالرحمن حبیب سخنگوی  ومفتی عبدالسلام اشرفی رئیس انسجام موسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد، تعدادی اشتراک کنندگان ونماینده های رسانه ها دایر شد.

در ابتداء مسئولین که از ریاست الوزراء حضور داشتند هرکدام به ترتیب از فعالیت ای همه جانبه و بی طرفانه وشفاف رسانه های دولتی وخصوصی قدردانی کرد ومورد حمایت خویش قراردادند. مسئولین گفتند؛ رسانه پول ارتباطی بین دولت و ملت است یعنی باید در تمام خبرها، گزارش ها با شفافیت و واقع بینانه فعالیت های حکومت را تحت پوشش خبری خویش قرارداده و از تبلیغات منفی دشمنان وطن که عموما از خارج کشوربه راه انداخته میشود متؤثیرنشوند.

بلال کریمی افزود: خوشبختانه در کشور باافتخار نظامی داریم که برای ملت حساب میدهد وجای شکرگزاری است که در زمینه هرارگان دولتی دراین مدت کمی که این نظام حاکم شده است دست آورد های غیرقابل تصویر دارند.

وی افزود: رسانها هادر چوکات نظام اسلامی واصول ژورنالیستی کارکند وهیچ محدودیت وخلایی و مشکلی در روند فعالیت شان پیش نخواهد آورد و ما برای هماهنگی و حمایت هرچه بیشتر تمام رسانه ها سعی وتلاش میکنیم.

در بخش دوم ابتداء عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد صحبت کرده گفت:

 وزارت اقتصادمسئولیت هماهنگی وانسجام فعالیت های اقتصادی را درسطح کشور به عهده دارد، این وزارت در راستای تحقق اهداف انکشافی، ایجاد فرصت های کاری، رفاه عامه، رشد پایداراقتصادی، وفقر زدایی فعالیت می نماید.

وی افزود: الحمدالله در طی دوسال اخیر با تلاش های فراوان متخصصین اقتصادی توانستیم  یک دبلوماسی اقتصادی را توانستیم ایجاد کنیم که سیاست اقتصادی ما مبنی بر ( خود یاری) یعنی  ما از توانایی مردم ومنابع که کشور ما وجود دارد که عبارت از معادن، آب، خاک و… برخوردار است کمک میخواهیم تا همیشه سرپای خود ایستاده باشیم که نیازبه کمک های خارجی نباشیم واین در چند نکته قابل عطف است:

اول نکته قوت: شناخت از بازرای بین الملل است یعنی بررسی میکنیم که صادرات و واردات ما در کدام کشور جهان بهتر است و دراین مورد بانک معلومات جمع آوری کردیم که از آن کمک میگیریم. مثلا میخواهیم بدانیم که زعفران وطن ما درکدام کشور خوب فروش دارد.

دوم: اولویت بندی شورک ای اقتصادی امارت اسلامی درجه بندی خواهدشد که کدام کشور با ما در مبادلات اجناس شریک می باشند.

سوم: چشم انداز اقتصادی جلوگیری از فروپاشی اقتصادی برنامه ریزی داشتیم که چطور صادرات ما توسعه پیدا کند و کنترول نرخ تورم و موقعیت های که داشتیم توانستیم  ثبات پول افغانی را نگهداشتیم و دیگر موارد عمده کشور.

چهارم: توسعه ورشد و اقتصادی را طراحی کردیم که با آنکه وضعیت معیشتی مردم خیلی پایین بود ولی بازهم اعتماد مردم را در نظام اقتصادی اسلامی بوجود آوردیم.

پنجم: ما تلاش کردیم که در افغانستان یک موقعیت ترانزیتی عالی داشته باشیم که ازآن جمله پروژه کلان تاپیک را از خاک افغانستان عبور میکند نام بگریم. در سابق افغانستان چهار راهی جنگ کشور های قدرت مند بود ولی امارت اسلامی افغانستان تلاش میکنند که افغانستان را چهارراهی اقتصادی دربین منطقه بسازند.

ششم: لغو تحریم ها وخنثی سازی تحریم ها؛ دراین زمینه بررسی قرار گرفت که باید پول ای مسدودشده رها گردد، محدودیت های بانگها لغو گردد، وهمچنان در تلاش بهترشدن صادرات و واردات ازکشور های چین، پاکستان، ایران، هند و… داشته باشیم.

ششم: نظام مند کردن انجوها وموسسات؛ براساس منابع ملی کشور تمام انجو ها وموسسات خویش را عیار ساخته و در بخش ای که امارت اسلامی افغانستان نیاز ارشد دارد فعالیت نمایند. مثلا، دربخش زراعت، صحت و…. میتوانند فعالیت نمایند.

ومفتی عبدالسلام اشرفی رئیس انسجام موسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد گفت: تمام فعالیت های انجو ها وموسسات به اساس اصول شریعت اسلامی باید استوار باشد ومیتوانند فعالیت کنند.

وی افزود: باید سازمان جهانی در تمام بخش ها معلومات همه جانبه با ما شریک سازند و ما به اساس آن بتوانیم فعالیت آنها را مورد توجه قرار دهیم.

عبدالرحمن حبیب؛ سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: اکنون فرصت های اقتصادی برای تمام موسسات و انجوها مساعد شده است که در سال 1401 به تعداد( 376) موسسه ای غیر دولتی شامل(355 موسسه داخلی و 21 موسسه ی خارجی) براساس قانون انجوها جدیدا ثبت گردیده که جمعا به تعداد (2393) موسسه غیر دولتی شامل (272) موسسه خارجی و (2121) موسسه داخلی نزد وزارت اقتصاد ثبت می باشد. همچنان به تعداد 216 موسسه غیردولتی از جمله (4 موسسه خارجی و 212 موسسه داخلی) به اساس ماده 35 قانون انجوها منحل گردیده است.

وی افزود: پلان تطبیق 3573 پروژه با بودجه مبلغ 1 میلیارد و 647 میلیون دالرامریکایی در بودجه واحد موسسات از طریق سیستم معلوماتی به وزارت اقتصاد گزارش ارایه گردیده است. که از مجموع به تعداد 2233 پروژه که 62%  مجموع پروژه ها می گردد در سکتورهای (صحت، زراعت، مصئونیت اجتماعی، زیربنا، مبارزه با حوادث، حکومتداری و تعلیم وتربیه) تکمیل ومتباقی 1340 پروژه تحت کار می باشد.

آقای حبیب اضاف کرد: به منظور قانون مندشدن رفت و برگشت کارکنان خارجی در مؤسسات، به 2011 تن ازخارجی از جمله(1198) تن ویزه دخولی وبرای (802) تن تمدید ویزه وبرای تعداد (10) تن ویزه خروجی بعد از مطالعه وارزیابی اسناد به وزارت امور معرفی گردیده است.

وی تأکید کرد: پلان های عمده سال جاری شامل؛ تحلیل وضعیت تجارت وسرمایه گذاری درسال 1401. تحلیل وضعیت مالی و سیستم پولی دولت طی سال 1401. تحلیل وارزبابی وضعیت شرکت های دولتی طی سال 1401 . تحلیل وضعیت اقتصادی واجتماعی کشورطی سال 1401. تحلیل وضعیت مالی واقتصادی، شرکت آریانا در10 سال گذشته، تحلیل وضعیت مالی واقتصادی د افغانستان برشنا شرکت در 5 سال گذشته. بررسی چالش ها و فرصت های تولید گوشت مرغ در افغانستان. ترتیب چشم انداز اقتصادی کار. تحلیل موثریت اقتصادی برنامه ها و پروژه های انکشافی وزارت ها. توسعه، بهبود و پایداری سیستم نظارت وگزارشدهی CMRS/PMRS  آموزش سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی ونحوه استفاده آن برای نایندگان 37 اداره بودجوی مرکزی وکارمندان ریاست های اقتصاد 34 ولایات. نظارت از تطبیق پروژه های انکشافی. ترتیب گزارش تحلیلی پروژه هی انکشافی ادارات ذیربط به طور ربعوار. تثبیت وضعیت 50 پروژه انکشاف با تاثیرات بلند اجتماعی(HICDP) درسطح مرکز ولایات.

محمد رفیع تیموری

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button