ګزارش

بازنشستگان:امارت اسلامی مشکلات متقاعدین را درنظرگرفته، دراجرای حقوق شان توجه نماید

    یكی از مشكلات بزرگ اجتماعی، سرگردانی اشخاص بازنشسته به خاطر به دست آوردن حقوق شان ازدولت است. كسانی كه بنا بر كهولت سن یاپوره شدن دوره خدمت نظربه حكم قانون به تقاعد سوق داده می‌شوند، اما آنان به خاطر اخذ حقوق تقاعد خود با انواع مشكلات روبرو میشوند. اين بازنشستگان با مشکلاتی از کبر سن گرفته تا ناتوانی جسمانی و فقراقتصادی مواجه اند. بازنشستگان كه امروزدرحالت سرگردانی به سرمی برند روزی درپست های دولتي خدماتی راانجام داده اند كه مردم ازمشكلات عديدة رهايی يافته و به گونه هاي مختلف درايفای وظيفه مصدرخدمات شايانی برای مردم خود شده اند. امروز به شفقت وهمدردی نیاز دارند که باید به آنان توجه بیشترگردد. درین مورد خبرنگار روزنامه ملی انیس گفت وشنودی دارد باچندتن ازبازنشستگان که خدمت خوانندگان روزنامه پیش کش می گردد:

شفیق

    یكی از مشكلات بزرگ اجتماعی، سرگردانی اشخاص بازنشسته به خاطر به دست آوردن حقوق شان ازدولت است. كسانی كه بنا بر كهولت سن یاپوره شدن دوره خدمت نظربه حكم قانون به تقاعد سوق داده می‌شوند، اما آنان به خاطر اخذ حقوق تقاعد خود با انواع مشكلات روبرو میشوند. اين بازنشستگان با مشکلاتی از کبر سن گرفته تا ناتوانی جسمانی و فقراقتصادی مواجه اند. بازنشستگان كه امروزدرحالت سرگردانی به سرمی برند روزی درپست های دولتي خدماتی راانجام داده اند كه مردم ازمشكلات عديدة رهايی يافته و به گونه هاي مختلف درايفای وظيفه مصدرخدمات شايانی برای مردم خود شده اند. امروز به شفقت وهمدردی نیاز دارند که باید به آنان توجه بیشترگردد. درین مورد خبرنگار روزنامه ملی انیس گفت وشنودی دارد باچندتن ازبازنشستگان که خدمت خوانندگان روزنامه پیش کش می گردد:

عبدالمنان یکتن ازبازنشستگان، درمورد  حقوق بازنشستگان ومشکلات آنان چنین ابراز نظر نموده است:

بازنشستگان ازتاخیر درپرداخت حقوق شان دریک ونیم سال اخیرشکایت می کنند. آنان می گویند که بامشکلات اقتصادی روبرو هستند وتوان تأمین نیازمندیهای خانواده های شان را درین فصل سرما ندارند.

بازنشستگان دركشورما از کمترین امکانات مالی و خدمات صحی برخوردار بوده و به هیچ عنوان نمی توان زندگی و در آمد آنان را با بازنشستگان کشورهای دیگر منجمله کشورهای همسایه مقایسه کرد. اکثریت مطلق  از بازنشستگان کشور با کهولت سن مواجه بوده و با فقر اقتصادی دست و گریبان اند. درحالیکه آنها در گذشته به عنوان بهترین کارمندان  دربخش های مختلف دولت کار کرده وبهترین سالهای عمر شان را نثار خدمت به كشور و مردم شان نموده اند. در سایرکشور های جهان دوره بازنشستگی آغاز یک زندگی جديد است. زندگی ای که انسان درآن مسئولیت کاری ندارد و از آن به عنوان دوره آسودگي و فراغت سود می برد واين روز را جشن می گيرند.  اما  با تأسف دركشورما تقاعد، آغاز یک دوره از رنج، تشويش حتا نا امیدی تلقی می شود.  بازنشستگان ما این دوره زندگی را درحالی آغاز می نمایند که حقوق تقاعدشان درسطح پایین است و توان فزیکی نیز ندارند تاکار و کسب دیگری را سراغ نمايند. درکنار آنکه در آمد پولی و امتیازی که به نام تقاعد برای یک كارمند داده می شود به هیچ عنوان با تقاضای بازار و تکافوي مایحتاج زندگی مقايسه نمي شود. با آنهم مدت طولانی است که حقوق بازنشستگان اجرانگردیده همه آنان درتنگدستی کامل بسرمی برند. لذا از رهبری امارت اسلامی عاجزانه خواهشمندیم تا در اجرای حقوق بازنشستگان جلب توجه نمایند که مشکل آنان روزافزون است.

احمدالله سروش یکتن ازبازنشستگان، بازنشسته گی را درمقایسه باکشورهای دیگر چنین به تصویر می کشد:

امروز در کشورهای دیگر یک بازنشسته ازبیمه صحی استفاده می کند.  زمینه سیرو سیاحت برای شان وجود دارد. حقوق ماهوار شان که حق طبیعی و قانونی شان است به گونه منظم دراختیار شان قرارمی گیرد.  برای آن بازنشستگانی که به مراقبت دوامدار نیاز دارند زمینۀ زندگی درآسایشگاه ها وجود دارد. درحالیکه دركشورما  بازنشستگان حتا به حقوق تقاعد شان که حق مسلم شان است، دسترسی سهل ندارند. بازنشستگان محتاج ترین قشراجتماع پنداشته می‌شوند. زيراآنان یک سال را به امید بدست آوردن چند هزار افغانی سپری می کنند تا در بدست آوردن آن روزها را انتظار بکشند. با جسم ضعیف و ناتوان شان به چندین دفتر،دیوان و اداره سربزنند در حاليكه آنان به کمک آنی و فوری نیاز دارند. بازنشستگان نيازمندآن اندكه مسئولین امور باید برای  اجراي حقوق شان اقدام جدی نماید.

احمدعلی یورش می گوید: بیش ازیک ونیم سال می شود که حقوق تقاعدرانگرفته ام. درخانه ۵ نفرهستیم سه دختر، خودم وهمسرم می باشیم کاریگر و نان آور درخانه ندارم، همه امکاناتم همین پول تقاعد است. درین روزها سردی  زمستان به اوجش رسیده اما من نه توان خرید زغال را دارم نه ازچوب را توفکرکن به چه مشکلات دچارهستیم.

 بیش ازیک ونیم سال است که پول تقاعد مارا امارت اسلامی نداده است. همین پول تقاعد منبع اعتبارما نزد دکان دار ویا اشخاص دیگر بود که برای ما قرض می دادند. اما امروز همان اعتبارهم ازبین رفته است، جزدربارخدا دروازه دیگر برای ما بازنمانده است، زمین سخت است وآسمان بلند نمی دانیم چه کنیم؟  ازامارت اسلامی می خواهیم که درمورد اجرای حقوق ما توجه نماید.

شاه میر یک تن ازبازنشستگان می گوید: بسیاردیرشده است که پول تقاعدرا نگرفته ام. زمستان سردآمده اما من هیچ چیزی درخانه ندارم خانواده ام به مشکلات زیادی دچاراند. ازیک طرف بیکاری وبی روزگاری ازجانب دیگر زمستان سرد نه چوب گرفته می توانم نه زغال، تاخانه را گرم بسازیم. این نخستین سال است که به این مشکلات سردچارشده ایم. هیچ راه وچارۀ به نظرم نمی خورد که برای ما مایه دلگرمی باشد. ازامارت اسلامی می خواهم که حقوق تقاعدمارا اجرانماید، تاگوشه ازمشکلات زندگی ما حل گردد.

شمس الله یکتن از بازنشستگان می گوید: درین سن وسال سرپرست خانواده هستم دو تا پسردارم هنوزخورد اند. دربازار یکی بوت پالشی می کند ودیگرش خریطه پلاستیک می فروشد. روزانه پنجاه تا صدافغانی پیدا می کنند و صنف شش وهشتم مکتب اند درین سن وسال غرق روزگارشده اند.

درخانواده هشت نفرهستیم مدت یک ونیم سال است که پول تقاعد مارا دولت اجرا نکرده است، دیگر کدام عوایدی نداریم. ازدکان دار، ازدوست واقربا به اندازۀ قرض دارشدم که دیگر روباری نماند، اعتبارهم آهسته آهسته زیرسوال رفت. یک خانه ساده وغریبانه داشتم که درطول عمرم باعرق ریزی تام آن را ساخته بودم، مجبورشدم تاآن رامبلغ چهارلک افغانی گرو کنم وپول قرض هارا بدهم ومتباقی را آهسته آهسته مصرف نمایم. اگرقیمتی وبیکاری به همین منوال ادامه پیدا کند مطمئن هستم که گروی آن را خلاص کرده نمی توانم، مجبورم آن را به فروش برسانم تاازگرسنگی اعضای خانواده جلوگیری کنم. سرپناهی که درطول زندگی باسختی بسیار آماده کرده بودم درمدت کم تراز دوسال باید صرف شکم نمایم. ازامارت اسلامی می خواهم مشکلات بازنشستگان  را درنظرگرفته دراجرای حقوق آنان تلاش بیشترنمایند.

 سمیع الله صمیم یک تن ازمعلمین بازنشسته می گوید:

 موی سفید را فلکم رایه گان نداد این پنبه را به نقد جوانی خریده ام

بیشتر ازچهل سال دربخشهای مختلف وزارت معارف وظیف انجام داده ام به صدها وهزاران تن ازاولاد وطن را آموزش داده ام که هرکدام ازمامور تامدیر ویا وزیر به مرور زمان نقش ایفاکرده اند واکنون هم درمناصب مقام های عالی قراردارند. اکنون پیرفرتوت شده ام، موی سیاهم مانندپنبه به سفیدی گراییده است، دیگر مقاومت فزیکی را ازدست داده ام اکنون محتاج به یک لقمه نان گشته ام.

مدتی شده بودکه متکی به پول تقاعد شده بودم، اما دیریست که پول تقاعد مارا امارت اسلامی اجرانکرده است، خواست ما ازدولت این است که درمورد پرداخت حقوق بازنشستگان توجه نموده بالای مشکلات شان اندکی غورنماید.

اما وزارت مالیه می گوید طرحی را برای پرداخت حقوق بازنشستگان آماده کرده  وآن را برای توشیح به کندهارفرستاده است.

احمدولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه گفته است: دربودچه سال روان ما درحدود چهارمیلیارد افغانی برای معاشات بازنشستگان تخصیص دادیم وانتظاراست که امرش بیاید وپرداخت شروع می شود. پرداخت طبق سابق ازروی کارت شان به اکونت شان که دربانک دارند پرداخت می شود. بربنیادآمارهای وزارت مالیه درحال حاضربیش از۱۴۹  هزاربازنشسته که بیش از ۱۰ هزارآنان زنان هستند حقوق سالانه خودرا بدست نیاورده اند.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button