پشه یی

ایمه اینا انسانی بی اولادی یعنی شنډ ګری اوندای ساتلی:

اولاد دارنی الله ج ای ګڼ نعمتی سی خو مه وټویه کوچه بی اولادیس ناسازی چالاکی پلا بو بمن شاړوی سی که عام رکمیدی موحیط زیست اس ککړ ګریا، اورچس کمګری زندګی کیګس نامناسب طریقا عاملی باین ګوریا.

میرویس کلمانی

اولاد دارنی الله ج ای ګڼ نعمتی سی خو مه وټویه کوچه بی اولادیس ناسازی چالاکی پلا بو بمن شاړوی سی که عام رکمیدی موحیط زیست اس ککړ ګریا، اورچس کمګری زندګی کیګس نامناسب طریقا عاملی باین ګوریا.

ضروری نسی که ای ورک یا ای زیب شنډ تن حقیقت کوچه هارموننا نظامه بتر ګری بالګولس نه پیدا بیګ او یا بو چیریدی بیدا بګستا عاملی با

صحی مولیګالی او واړګالی امه باوره آن که ایلا غذایی عادتیلا به مه خطر اوندای ساتکلیک کوچه کمک کیتا بیا او یګه ایمه ای ګنات ایته اینایه پلا که بی اولادی ناسازیس منجا نیک کوچه کمک کیتا بیا پینویوګم.

شیرین کندی

 شیرین کندی غذایی او صحی نپاینا ای بکار منبع  سی که کوچی ای بو ګنات ویټامینیلا، منرالیلا او انټی اکسیډنټس پلا پلا پورا رکمیدی هضم اس فایبر به دارا او ای واړنیس تنیجا کوچه که ای بو اندازا بیتا کیروټین دارنی پلا ایمه اینا هارمونس نظام بهتر کینیه ورګی کوچه اولادس پیدا بګ خاطری نپا دارګالی موده پیدا کیی.

لبلبو

Resveratrol  نامیدی انتی اکسیډنت چودی بکار منبع سی کودیکه شند ګریس مشکلاته پوړا بو اندازایدی کمک کیا. لبلبو کوچه نایټریټ موجود سی کودیکه اشیس جریانی بکار کیی.

ماچیلا

 ماچ پروټینس استه کوچ کینی اس بکار منبع سی او اومیګا۳ نامیدی اسید اس  تګی  یان مه اینایه آنتی کیولوالا ارزش دییا. مختلف واړنیه ثابت کیوی سی زیپه کوچه شندګریس علتی وړی کوچه اومیګا۳ اس کمګری به باین ګوریا. ماچ عام صحت خاطری چودی بکار اینا سی کودیکه اشیس شریانیلاینا نظامی قوی کینی پلا عصابنا فعالیتیلایه او انجه خاطری به  بهتر سی.

آړا

 آړا کوچه کولاین نامیدی مواد سن کودیکه شنډ ګریس خطرس منجا نیک کوچه بو اندازایدی کمک کیتا بیا. ای واړنی ثابت کیوی سی که اوچوی نپایلاینا دی اوړتا ای ګنات منرالیلا او ویټامینیلا ینا بکار منبع سی  که مختلف ناسازی آنتی فایده ناک تمام با.

ورمی

 ورمی بو ګنات نپایلا دارا که ابت به واړنی لینه سی.

مه سسوی میوا سرطان او اضافی وزنس منجا نیک کوچه مهم رول اخلیا. مه اینا بکار اندازایدی اومیګا۳ او ویټامین ای دارنی پلا ورګی کوچه سپرمس کیفیتی بکار کیی او کوچی توی پروټین زیپنا بالګول پیدا بګی بهتر کیی. ای واړنی کوچه ثابت بوا سی که دوس هونی رکمیدی ای اندازا ورمی ایګ شنډ ګریس خطری منجا پیا.

دشک

دشک ویټامین سی، ویټامین کی، فولک اسید او ای ګنات وری ویټامینیلا او منرالیلاینا بکار منبع اوندای ګنن ګوریا.مه اینایه کوچه عمرس بو بګستا تاسیر او سرطانس منجا نیګستا کیولواله ګری موجود سی. اشیس شیریانیلاینا صحتمندی پلا پلا انټیه به قوی کیی. صحی مولیګالینا واړنیه ګرای دشګس استعمال انسانی شنډ ګری اوندای ساتلیی.

سونچ رومی

نونګی سره پولیوی واړنینا اساسیدی رومی ایته جنه خاطری که بی اولاد تن طبیعت اس چودی بکار ګڼ تحفا سی.

واړنینا اسسیدی رومیانه کوچه نپادارګالی توی نپادارګالی غذایی مواد کیتا بیا انسان اس تولیدی نظامی قوی کدن او ورګیس سپرمی ٪۷۰ بو کدن.

رومینه کوچه چودی بکار خاصیت مه اینا لایکویین اس تیګی سی که میسی مادا ګرای مه اینا سونچ رنګ دارا.

واړګالیه کدوی سی که رومی بانجانس مه نپایه پلا پلا وریی به سری واړنی شاړوا سی که وری نپایلنستا به پیدا کدن.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button