نورستانی

اوریاسته کودیوم ښم چمتں بوله مښ بول ای

افغانستان سته مسلمان ګول وعیں بلیوک کویں ستعں آړه بره پیوه ګو لسته نمل وارسته دویی ویں تں تتی سوره ایکےمښ په تتی یاپمجی نه نه ټکی لات تں تتی بلیوک اونګته وتعه وارمښ میوکں میوک بیسته ای. شترک ایموسته ګول وعیں ګول تں اوریاسته کودیوم وګتت سوره سوره ګول تں اوښآم وارمښ اوبجیک کتی کیوع کیوع بټه تں لسته که لے وارسته بټه تں پمیوک است وګتت. امکی اوریا سته کودیوم آسته ولتں بول ای کی ولتں ګول تں لسته که ښم لات چمتں بوله بګانه لسته که پوت ښټاں ګےبا. کدی کعبا ایموسته ګول وعیں کی لتری تں سکال اویج وا ای باسته ګول تں اوښآم وارسته اوبجیک جے ښم لات سته اتج بں وا بوله، ایکے مښ په تتی ایموسته ګول تں امکی نه اترں چے کښعں کتی ۴۴سه تعں دی پولسه تی کله جے کره کرا، سوره اچاک دی پولسه تی یاپمیج نه ټکی لات سوره کلم کله اچاک دی پولسه تی ایموسته ګول وعیں یاپمیج لویی ووشی سته جے کله سته لویی باس تں ایموسته ګول وعیں سته پوت پله سی سه، ګول وعیں کیوع کیوع نه اترں مښ میوکں میوک ای.

شترک ایموسته ګول وعیں کں اینه پسنل اسه کی! ګول تں اوښآم وارسته پوت لسته که ښټاں الی بګانه لسته که ښے اپارکتی امکی کویں سته کی نه ټکی لات جے کلم کله سته کی ډګرواراسه باسته تع لسه سته بګانه لسته که ښے اپارکتی ګول تں اوښآم وارسته پوت ښټاں الی جے سوره امکی ډګروارچے ایموسته ګول وعیں پټیاره ووپسی سته سبب بیسته ای امکیاں تع یاسته شوں بدیوع کتی ګول تں کویں سته بعاوارسته کی فضاء اسیاباسته دی ایموسته ګول تں وعشیاسته بګانه ابل کوسته بولا .ایموسته ګول وعیں  اینه بګانه کی ! ایموسته ګول تں  شترک دی دی ایموسته ګول وعیں اینه وام اسه کی امکی کویں سته کی یا ایموسته ګول تں بلیوک کویں ستع اوښآم وارجے ښم لات سته وری ولسته بیسته ای. ایموتسه ګول وعیں اینه تں لسته که پورجیله کی !اینه ښم لات کی اسه باسته مښ بلیوک اوتا وارجے ګنوا وارسته پوت ښټاں الی اسه . اینه ښم لات مښ می ګول اوجوپچوعه اوریاسته کودیوم لسته که پمیوک ال ای.

            ۱ـ  مکتب: ای با ایکی ښم لات مښ ګټں ګوسته ای ، کدی کعبا اینه ایموسته ګول وعیں امشیں وعں تت کی ګجےبدنشیں کله اسه با اتکی تعلیم جے پښه تی اوبجاسته بټه تں کی دی کودیوم نه بول ای کی که. بلیوک ډګرښګین بوله وری ته اینه اسه کی ایموسته نورستان ګول تں شترک کښعں کتی ۴۴سه بوته کی کله جے کره کراتں تتی مکاتب جے مدارس سته دو وکښاسته بیسته ای ایموسته دمتال لیلیواک  سه سیں کلی امشیں سته اوبجیک تں نه بیه کی !یاسته اڅلے بګانه لسته که تعلیم وعجوجےنه ټکی لات واس پوګوں سکال به. اینه کله تں چےایموسته ګول تں شترک کښعں کتی دیوڅه سه بوته ایکی اوش کعبا ایموسته ګول وعیں پارستع اوبجاسته بی کله نه اسه بلکه ایکی کله کی اسه ایموسته ګول تں آړه بره پیوه ګول تں وعچ بی سه سیں پارستع جےسوره آړه بره پیوه ګول پارستع دوی ویسته تں تتی اسه چےسکال کتی اینه پوت تں بره پیوه ګول امشیں سته بدویی مشاں حکومت اول بوتی اینه بګانه ایموسته ګول تں کله سته انګوں پښچےسه. اینه کله تں ایموسته ګول وعیں شترک دی لسته که امشیں سته بتات جےکودیوم نه پورجےتی اینه کله واس پوګوں زم زم ګتی اینه درجه تں پعیسه چےانی کیوع کیوع سه سیں امشیں سته کاټ لات مښ ایموسته ګول تں پمیوک ایه. ایموسته ګول وعیں کویں سته شوروی نوټی ته کعا سوره ایکی پتیاره کی ایموسته ګول وعیں سته بتات چےیا پمیج لسته که ښی اپارکتی اینه ګول تں لسته که اسلامی حاکمیت ښی درکوسته سته تں امکی لسته که دوی پڅوع نه به کدی کعبا ایموسته ګول تں کله اوبجاله بره پیوه ګول اینه وګه تت کی ایموسته ګول تں ایموسته مسلمان ګول وعیں لسته که ادګووارسته اوتیں نشیں کوله ،اینه بګانه کیوع کیوع وری وښچاں ول نں ولتں ایموسته ګول تں کله سته انګوں امکیاں پښچےسه سوره ایموسته ګول تں سکال کتی کره کراسته انګول تں لسته که دمکتں ویتی اچاک دی سکال وعجو ایموسته ګول تں مجاهدین کله کره تی پمیوک اوعا .

            ۲ـ اوریا:  اوریا(ترقی) دی ګول تں اوښام وارجےښم لات مښ ګټں ګوسه کویی ویک ګجی ګول تں  لسته که ښم لات چمتں نه بیسته بیبا سته ګول تں کوی ی دی  اوریاسته پوت ښټاں نه الی اسه نه دی امکی منچی اوتا وارسته  پوت تں پمیوک استه نه  اسه. اینه بګانه ایموسته اسلام سته دین تں ښم لات جے اوښآم واربګانه بلیوک سکال پوت وعیاں ایسته ای اینه بګانه لے ښواوله محمدصلی الله علیه وسلم دی اموسته هردعاتں کی!ماس پوړه لےمښ دعا کول ای (اللهم اهله علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک الله): ای الله اینه ماس ایمودیوکں امن جے ایمان سته پلنګاں سوره ادګو جے ادګووارسته پلنګاں ییں سته دی توسته دی دزله الله اسه. اچاک دی پولسه تی ایموسته اسلام سته مقدس دی ایکی امن جے ایمان تعں ایپاسته بیسه سه ایمان جےاسلام دی اینه سته تقاضاکوتت کی! ایموسته اسلام سته دین تں اوجوپچوعه امن جےسلامتی سوره ادګو واسته دین اسه کی که. لے ښګین بوله وری اینه اسه کی اینه وام تں ایموسته ګول تں اویں پلکه دی اسلامی امارت سته حاکمیت ایسه ایکی حاکمیت تں لسته که اوش کعبا ښےواستوک سته اینه ابل اسه کی ګول تں اسلامی حاکمیت چمتں بولا کی که، کی ولتں ګول تں اسلامی نظام چمتں بی باسته تں دی کره کراسوره وعجوورں دی نه ټکی لات سته کودیوم کی ای با امکیاں تعں یاسته شوں بدیوع کوسته بګانه دی پوت بلیوک اسانی مښ ښټاں اته اینه بګانه لسته اینه بولا کی ایموسته ګول وعیں اینه ګول تں نظام چمتں بوله جےسوره لسته که ښم لات چمتں بوله بګانه ایموسته ګول وعیں څنګں ښےاپارکتی اوښآم وارسته پوت سته که ښټاں الےبګانه ابل کتی ګول تعں اوتا موټه وارپساسته بګانه ابل کوسته بولا. ایکی ښم لات سته اوبجیک ایموسته لےوارجے  اوتا وارسته ضمانت کوته.

  ګوښع عبدالرزاق

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button