نورستانی

اوجوپچوعه ګول تں پاچترنیلو(عید) ادګو وارمښ پمیوک تعے

اته پیوه وزارت سته ښه یی واستوک اینه بګانه ایموسته ګول وعیں تں پتیان پوعوانه کوتت کی! ایموسته افغانستان سته ګول وعیں ګول سته اوجوپچوعه څنګں ارنګں ال ننوعیں سته فریضه چے پاچترماس سته پاچتراونګں سته اسی بلیوک ښنګیراکتی له یی وارمښ اونګں تی پټوریک اچاک لسته که ال ننوعیں راضی بوله بګانه پاچتر سته نیلو(عید) سته نماچ اوجوپچوعه ښم لات سته فضاء تں بعاوارسته اوبجیک مښ اداکعا.

اته پیوه وزارت سته ښه یی واستوک اینه بګانه ایموسته ګول وعیں تں پتیان پوعوانه کوتت کی! ایموسته افغانستان سته ګول وعیں ګول سته اوجوپچوعه څنګں ارنګں ال ننوعیں سته فریضه چے پاچترماس سته پاچتراونګں سته اسی بلیوک ښنګیراکتی له یی وارمښ اونګں تی پټوریک اچاک لسته که ال ننوعیں راضی بوله بګانه پاچتر سته نیلو(عید) سته نماچ اوجوپچوعه ښم لات سته فضاء تں بعاوارسته اوبجیک مښ اداکعا.

اته پیوه وزارت سته وری وکراله(ترجمان) مفتی عبدالمتین قانع اموسته ایکس سته پآرتں ستوره یی سه کی! ایموسته ګول وعیں اینه ویں پلکه دی اوجوپچوعه لسته که ښم لات سته فضاء ال ننوعیں سته فریضه ادا کوسته پټیاره پاچتر سته نیلو سته نماچ ادا کعا، اینه بګانه ال ننوعیں سته شکوربجایی اوعا.

له یی ښګین بوله مښ ایموسته ګول تں اینه ویں ایموسته ګول وعیں وڅادوڅ واس پتوعه پتوعه پاچتراونګں سته پټیاره اچاک دی لست که ال ننوعیں سته حکم  بجایی اوعسته بولا کی که امنیت جےښم لات سته  فضاء تں کی کو وعں تی ودعیک نه ییں بعاوارمښ سوره یاپمیج زو زو بوتی امکی نیلوسته له یی له یی واس واوکښه یه اینه بګانه ال ننوعیں سته رحمت جے سته سته شیشیک واربګانه اویں پلکه دی امشیں سته اوکام وارپوعوانه کعا.

 امکیاں امشیں سته دعا تں ګول تں اوجوپچوعه کلم کله پیس بوسته سوره ګول تں اوښآم وارسته جےبعاوارسته فضاء اچاک دی لسته که اوجوپچوعه بوله سته شتان کعا سوره ایموسته ګول تں اینه دره یی ولتں سته زیم اګال تں تتی امشیں سته اوکام وارپوعوانه کعا چےایکی کودیوم مښ ایموسته ګول تعں دمکال دی پیس بولا کی که.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button