نورستانی

امیرخان متقی: ملل متحد سازمان تں افغانستان سته نماینده مقرر کوسته نه معیں واڃمه یا

افغانستان اسلامی امارت سته بره پیوه وزارت سته ښه یی در وزیر مولوی امیرخان متقی ملل متحد شوری سته دایمی څادام پارستعں یاپمیج نه ټکی لات دی مښ آسته شپه یی وری بګانه چےاتکی ۲۷۲۱ شپه یی ستوره یی چے امکیاں پارستعں تصویب چے اتکی ستوره یی سه کی افغانستان دیوکں ورں خاص نماینده مقررکوسته بولا کی که ایکی وری  کی لسته وپعله نه اسه کی که.

افغانستان اسلامی امارت سته بره پیوه وزارت سته ښه یی در وزیر مولوی امیرخان متقی ملل متحد شوری سته دایمی څادام پارستعں یاپمیج نه ټکی لات دی مښ آسته شپه یی وری بګانه چےاتکی ۲۷۲۱ شپه یی ستوره یی چے امکیاں پارستعں تصویب چے اتکی ستوره یی سه کی افغانستان دیوکں ورں خاص نماینده مقررکوسته بولا کی که ایکی وری  کی لسته وپعله نه اسه کی که.

ایکی شنګاں ستوره یی (اعلامیه) تں ایسه کی ملی امنیتی شوره پارستعں کی لسته که وضاحت نه پتاں نه دی اینه بګانه کومښ نشتی وری وله تی مشوره کوسته پټیاره امکی دیودایمی څادام پارستعں امشیں چیت تں ایکی شپه یی وری (قطع نامه) صادربیسه کی اینه بګانه ایموسته رضایت ایکےتں نه اسه.

ایکی شنګاں ستوره یی تں  اینه بګانه لسته که پوعوانه کتی وری وله سته بیسه کی! افغانستان سته حکومت اویں پلکه دی اینه ورےلسته که  پمیوک تته کی! ملل متحد سته خاص نماینده ګی (یوناما) بوسته تں (موجودیت) دی ورں افغانستان  کں نماینده مقررکوسته کی  اینه وام تں اویج بوله نه اسه کی که. شترک ګول تں اتیوعں اوجوپچوعه ملی حاکمیت لسته که ښه یی دراسه دی ګول تں کره کراجےوعجوسوره ورں دی نه ټکی لات انی وعسته نه بوتت اینه بګانه ملل متحدکں دی ایچل اینه بګانه لسته که اموسته بی طرفی لسته که اته دمں دی ملی منافع پکعه کودیوم نه کعاں یاسته کودیوم لسته که پمیوک ګاله.

اینه وری لسته که څنګں پوعوانه بیسه کی! کویی دی افغانستان بګانه چیره تی په ګه تی ملل متحدسازمان پارستعں کچی سمه سته بیسته ای اویں دی معیں واکودیوم امکیاں نه کعسته ای شترک دی امکیاں بوسته تں کی اویج نه اسه.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button