نورستانی

امیرخان متقی روسیه سته سمی سته مښ وعیک وعیک ګوا

افغانستان اسلامی امارت بره پیوه وزارت سته ښه یی دروزیرامیرخان متقی قوس ماس سته وڅانوبولی واس تں روسیه سته بره پیوه وزارت سته بټه تں سمی سته ضمیرکابلوف مښ وعیک وعیک ګتی وری وله یا.

افغانستان اسلامی امارت بره پیوه وزارت سته ښه یی دروزیرامیرخان متقی قوس ماس سته وڅانوبولی واس تں روسیه سته بره پیوه وزارت سته بټه تں سمی سته ضمیرکابلوف مښ وعیک وعیک ګتی وری وله یا.

بره پیوه وزارت سته وری کره عبدالقهار بلخی دیګعں ایکی وعیک وعیک تں ګجیکو: ایکی  وعیک وعیک تں افغانستان جے  ر وسیه پمیج ساده ګری سته بټه تں آجے یه بګانه وری وله یه. سوره امکی تجارتی بټه تں کودیوم کی کتی پمیوک ګاسته بوله کی که وری وله تی اودیوګول پمیج پعسته جے وګیک بګانه کودیوم اچاک دی لسته که اسانی مښ پمیوک اله بګانه ورله یه.

بره  پیوه وزارت سته ښه یی دروزیر اموسته وری وله تں تں ګجیکو: اودیوګول پمیج آ جےیه کی کویں ستعں ای با سته بګانه وری وله تی امکی کویں ستعں افغانستان جے روسیه پمیج تجارتی بټه تتں پعسته جے وګیک ای با امکیاں اچاک دی لسته که پمیوک ګاسته اچاک دی لسته که کیوع کیوع بټه تں اوریاسته پوت ښټاله کودیوم ای با امکیاں اچاک دی لسته که پمیوک ګاسته بګانه وری وله یا.

ایکے اموسته وری وله تں تں امکی کودیوم بګانه چے ایموسته ګول تں تجارتی بټه تں ای سوره اچاک دی پولسه تی سالنګ سته الی پوت پلکه دی اوکښه تی ایپاسته پټیاره اچاک دی لسته که کویں تعں اچاک دی لسته که اوریاسته بټه تں لسته دویی سناله کی که پتیان پوعوانه کعا.

ایکی وعیک وعیک تں ضمیرکابلوف دی وری وله یا، ایکی اموسته وری وله تں تں ګجیکو:

ګجی ګول افغانستان اسلامی امارت مښ کی نه اترں سته بټه تں کی احساس کوتت با امکیاں ارنګں نشتی وری تں پعه تی وری ولسته مښ امکی نه اترں کی ای باامکیاں حل کوسته بګانه ابل کوله، سوره امکیاں سته کی شتان ای با امکیاں دی بتت لسته که وری تں پعه تی حل کتی نه اترں سته کودیوم تعں یاسته شیوں بدیوع کوله. ایکی اموسته وری وله تں ګجیکو: ایموں وعتمیش آړه بدنشیں ګول افغانستان امشیں سته نه اترں وری وله تی له یی وارسته تعامل مښ حل کوتت اینه بګانه څنګں تں اینه پلوګوسه کی یاسته شتان ابل نه کوله کی پنع کاټ مښ پمیوک ګاسته بګانه ابل کوله بلکه له یی وارسته پوت تورں ستعں وله تی بوله اسه اینه بګانه ابل کوسته بولا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button