نورستانی

امیرالمومنین سته جیښټوارمښ وزیرں اوره سته ګعم وری

قوس ماس سته نشتروی واس تں قندهارولایت تں افغانستان اسلامی امارت سته وزیرں اوره سته ګعم وری پله وا امیرالمومنین شیخ الحدیث مولوی هبة الله سته جیښټوارمښ با.                          

قوس ماس سته نشتروی واس تں قندهارولایت تں افغانستان اسلامی امارت سته وزیرں اوره سته ګعم وری پله وا امیرالمومنین شیخ الحدیث مولوی هبة الله سته جیښټوارمښ با.

باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: آسته ګعم وری تں چے افغانستان اسلامی امارت سته امیرالمومنین شیخ الحدیث هبة الله (حفظه الله تعالی) سته جیښټوارمښ با. ایکی ګعم وری تں پنوی وه ی کلام الله مجید سته اچی آیات تلاوت کوسته به، اتیکوستعں پله وا امیرالمومنین شیخ الحدیث هبة الله حفظه الله اوجوپچوعه وری وله تی ایموسته ګول تں کی اویج بوله کودیوم ای با امکیاں لسته که پمیوک ګاسته بګانه وری وله یا.

اموسته وری تں ګجیکو: شاسته بتات بلیوک ګنوا اسه، کی ولتں شا منچاں کں لسته که کودیوم کعبا سته ولتں شاکں اتردیش جے برل دیش سته دویی پڅوع بدویی اشیل اسعں. ایکے اموسته وری تں تں اوتا کعا: اینه وام تں کی اسلامی نظام پمیوک ایسه باسته ایمسته ګول وعیں سته سکال قربانی پعسته مښ بدویی ایسه، لسته اینه بولا کی! وام تعں کودیوم اونګں ایموسته ګول وعیں کں ایچل کودیوم پمیوک ګاسته ګانه لسته که برں کارکوسته بولا کی که. ایموسته جےشاسته اینه ابل بولا کی ایموسته ګول وعیں کں سوره امکیاں سته اڅلی تات واں کں دی له یی وارسته کودیوم پمیوک ګاموں.

شاابل کشعں کی لسته که اسلامی تعلیمات سته که ی له یی اخلاق ای با امکیاں تعں کودیوم اونګں تی منچاں له یی وارسته پوت تں پارولا لاسعں! کدی کعباکاټ کول بیوع با سته ولتں منچی شاتعں وکښآں ګتی شامښ کاټ لات سته کودیوم کوله چے شاکں دی له یی وارسته پوت تں کودیوم کوسته کں ابل کوں نه بلاسعں.

ایکی اموسته وری تں ګجیکو: شاکویں جمهوری نظام سته ښه یی واستوک سته عاقبت اوش کتی یاکں عبرت سته درس بدویی اشیلاسعں، جهاد سته ولتں کی علمی بټه تں کودیوم کوسته بوته سیه با امکیاں آسته پیال پمیوک ګالاسعں. شاتں کودیوم پلوشاسته ښاتیله سوره کودیوم تعں په روک کعں با مښه نه کشعں!.

ایکی ګعم وری تں افغانستان اسلامی امارت سته ریاست‌الوزراء سته اقتصادی بټه تں کودیوم ساټ ملا برادر آخوند جے صنعت جے تجارت وزارت سته ښه یی در وزیر حاجی نورالدین عزیزاینه دره یی ولتں ایران ګول تں اوچوکعسته بګانه ایکی ګعم وری تں معلومات پمیوک تعا.

چی تتی افغانستان بانک سته ښه یی درملاهبة الله بدری بازارتں افغانی ټګاں چمتں بوله  بګانه سوره اچاک دی پولسه تی ایموسته ګول تں ټنګاں سته بټه تں لسته که بتات کوسته بګانه کی تصمیم دمسته بیسیه باسته بګانه دی معلومات پمیوک تعا.

پټوریک امیرالمومنین اویں دی امکی امشیں سته کودیوم تں برں کارکره تی اینه پتیان پوعوانه کعا کی! شا لسته که کودیوم پمیوک نه بعه با ګجی وشیک بوته کی شاګول تں۴۰میلیون منچاں سته حق پکیورکعواشی سته بامریک اسه، اینه بګانه شالسته که کودیوم دمتال وارمښ لسته که پمیوک ګاسته تں برں کارکولاسعں کی که.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button