نورستانی

اسلامی امارت: ټاپی پروژه تں ایموتں ولوای ټنګاں پعتمیش

کان جےپټرولیم وزارت ګجیکو، ګول تں اتیوعں ټاپی پروژه سته کودیوم اوکښاسته بګانه اوجوپچوعه لسته که سمعں وارواسه، ایکی وزارت سته ترجمان اموسته وری وله تں تں اینه بګانه ګجیکو: حکومت اینه بګانه لسته که سمعں وارواسه چے ایکی پروژه سته کی مصارف ای با افغانستان بټه تں کی لتری مصرف ولواڅله ای با امکیاں پعسته تں اوجوپچوعه سمعں وار واسه.

کان جےپټرولیم وزارت ګجیکو، ګول تں اتیوعں ټاپی پروژه سته کودیوم اوکښاسته بګانه اوجوپچوعه لسته که سمعں وارواسه، ایکی وزارت سته ترجمان اموسته وری وله تں تں اینه بګانه ګجیکو: حکومت اینه بګانه لسته که سمعں وارواسه چے ایکی پروژه سته کی مصارف ای با افغانستان بټه تں کی لتری مصرف ولواڅله ای با امکیاں پعسته تں اوجوپچوعه سمعں وار واسه.

اتکیاره کان جے صنایع اوتاق ګجیکو: ټاپی پروژه عملی بوسته مښ افغانستان اتیوع لتری سته بټه سکال اره وارپمیوک اڅله، ټاپی پروژه ترکمنستان ستعںاوکښآسته بولی اسه افغانستان جےپاکستان سته پوت تعں پولسه تی هندوستان پعالی اسه چےعملی بوسته مښ ایموسته ګول تں اتیوعں بلیوک سکال منچاں کں کودیوم کوسته کں پوت ښټاں الے سوره ایکی کودیوم مښ ایموسته ګول تں اسه تں کښعں کتی ۴۰۰ملیون ډالرتں ویک دی اره واردویی اڅله.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button