نورستانی

اسلامی امارت اسلامی پوت وعاں مښ ایاربیان سته آزادی تں پتیان وا اسه

افغانستان اسلامی امارت پارستعں بدشره سته رادیوسته واس بګانه ګاش کوسته تں ګجیکو: افغانستان اسلامی امارت ملی اره وارسته عوچوارتں سته پوت وعاں مښ ایارګول تں بیان سته آزادی جےګاش کوں سته بتات بګانه اموسته وریک بوں پوعوانه کعا.

 باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: ایکی ګاش کوں تں ایسه رادیومنچاں تں حقایق پعواسته سوره امکیاں ډوبوں تں لست که ښوپعواسته لتری اسه اینه بګانه افغانستان اسلامی امارت دی ایکی لے وارتں پورجی تی ګول تں ښټل وارسته بیان سته ازادای بګانه لسته که پتیان وا اسه. اطلاعات جے فرهنګ وزارت سته ښے واستوک اینه بګانه دی عوچ اشی تت کی!ګول تں کښعں که ۳۶۷تں ویک ګاش کوں کودیوم کوتت چے امکیاں پنعں رادیومی ګجی سته ای با امکی ۲۰۰ تں ویک ای. امکیاں مښ په تتی ۱۴تں ویک بره پیوه ګول سته ګاش کوں ایموسته ګول تں اتیوعں امشیں سته ګاش کوں کودیوم پمیوک ګاتت.

ګول تں سکال بګعیں ګاش کوں سته کودیوم اوتیاسته پنعں لتری سته بټه تں تں نه اترں(مشکل اقتصادی) تں تتی کودیوم تعں اوتیاسته بیسته ای نےبا افغانستان اسلامی امارت پارستعں کی امکی ګاش کوں چےاسلامی پوت وعاں تں اتیوعں بیبا کی دی پوت ګیټ بوں نه وا اسه. کی نه اترں بی با افغانستان اسلامی امارت امکیاں لست که پمیوک ستعں په روک کوسته بګانه سنه وښټه تی اوتی نسه .

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button