روزنامه وطنداران
مرور رده

مجله پشه یی

مولوی عبدالسلام حنفی:امید داریأګس ګه چاپانس سفارتی افغانستان کوچه ژنګه ڵمستا آنجودن

رییس الوزراس اداري ڵمېلاینا معاون مولوي عبدالسلام حنفي اسد مایېس ۶ شمنګلي  جاپانس سفیر تاکاشي اوکادا پلا کابل کوچه، انخول حاله ګه « جایکا» موسساس رییسي به حضور داراییک لشچال بیک.
ادامه مطلب ...

ملاریا ناسازی بابته تاړا کېنی

ملاریا اي پرازیتي انتاني ناسازي سې گه دنیاس گرم او اړه گرم منطقایه کوچه بو چرگن سې. دنیا سطحېدې هر سال وکا ( ۳۰۰ دې تا ۵۰۰) میلیون انسانان ملاریا سره لتاړ باکن، گه وکا ( ۱،۵ دې تا ۳) میلیون انسانان ملاریا ناسازي گرای مارن بگا، گه اېمه گنات اودای اي میلیوني بالکول آن گه عمري پنج ساله دې کم سې. اېمه ناسازي گرای گڼ ونټه شکاري خلک، افریقا بر اعظم کوچه…
ادامه مطلب ...

نصیحت دې پروی کدانی

کوتي جن تانک شلداړ بوا او زیپستا پلا زندگي کېیا تاییک او یو جن کوتور گه باید بواس احترام او خاتري کېن گورې تخول نه کېیاتاییک. اي دوس گه سُر ننگک دن آچ بو وارخطا…
ادامه مطلب ...