روزنامه وطنداران

درباره ما

 

تاریخچۀمختصر آمریت نشرات وطنداران

آمریت نشرات وطنداران نخستین بار در سال۱۳۸۴ خورشیدی به شکل یک نشریه چهار صفحه‌یی با پنج زبان به فعالیت آغاز نمود.

اولین شماره آن به گونۀ جریده با پنج زبان اوزبیکی، بلوچی، پشه یی، ترکمنی و نورستانی بتاریخ  (۱۵) حوت  سال ۱۳۸۴چاپ و به  دسترس خوانندگان  قرار گرفت.

بعد از شماره ششم، مصادف به ماه ثور۱۳۸۵ نظر به تصمیم مقام محترم وزارت  اطلاعات و فرهنگ هریک از زبان‌های متذکره دارای جریدۀ مستقل گردیدند که تا اخیر برج حوت سال ۱۳۹۴هر یک از جراید، هفتۀ یک یک شماره در چهارصفحه با قطع اخباری چاپ و نشرمی‌گردید.

به اساس تقاضای خوانندگان و پیشنهاد اداره مجلات وطنداران و ریاست محترم روزنامه‌ها و منظوری مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ، از شروع سال ۱۳۹۵ مجلات  وطنداران به شکل مجله تغییر یافت که به این ترتیب درهر ماه اکنون شش مجلۀ  وطنداران  به شش  زبان سوم رسمی کشور (زبان اوزبیکی، بلوچی، پشه‌یی، ترکمنی، گجری و نورستانی) چاپ و نشر و در بیست ولایت کشور به‌صورت مجانی توزیع می‌گردد.

 

 هدف: هدف اداره مجلات وطنداران تقویت زبان و فرهنگ گویندگان زبان‌های سوم رسمی کشور و آگاهی‌دهی به مردم ازمواد قانون اساسی و تحقق  مواد ششم، شانزدهم و بیست و دوم قانون اساسی  کشور می باشد که درآن‌ها برابری همه جانبه میان اقوام ساکن کشور و انکشاف زبان‌های سوم رسمی کشور، تسجیل گردیده است.

درسال ۱۳۹۶ بخش زبان گجری (مدیریت مجله گجری) در تشکیل آمریت مجلات وطنداران افزود گردیده و مجله گجری از ماه جوزای سال ۱۳۹۶ به نشرات خود آغاز نموده است.

محترم محمد زمان کلمانی اولین رئیس وطنداران بود که  از سال ۱۳۸۴ الی ۵/۴/۱۳۹۰ایفای وظیفه نمود و بعد از آن محترم سمیع الله تازه بتاریخ ۶/۴/۱۳۹۰ به صفت آمر مدیر مسئول این مجلات مقرر گردید و در سال ۱۳۹۸ تقاعد نمود و پس از آن محترم سیداحمد (مباشر) به صفت آمر و مدیر مسئول  مقرر گردید که تا اکنون مسئولیت آنرا به عهده دارد.

اکنون مدیریت هر یک از مجلات وطنداران را اشخاص زیر به عهده دارد:

– محترم حاجی مراد )قایی( ولد محمد سلام مدیر مجله ترکمنی

– محترمه یلدا(بلوچ) بنت عبدالستار مدیر مجله بلوچی

– محترم محمد جاوید (کلمانی) فرزند نورمحمد مدیر مجله پشه یی

– محترم عبدالرزاق(عمر) فرزند محمد عمر مدیر مجله نورستانی

– محترم محمد رفیق(قادری) فرزند غلام قادر مدیر مجله اوزبیکی

– محترم نورآغا (خلیلی) فرزند عبدالخلیل مدیر مجله گجری

فعلاً از سوی آمریت مجلات وطنداران در هرماه به تعداد ۴۲۰۰ شماره مجله  که هر شمارۀ آن ۸۰ صفحه می‌باشد، به شش زبان چاپ و در بیش از بیست ولایت کشور به هزاران خواننده مجانی توزیع می‌گردد .

گفتنی است که اداره وطنداران در گذشته یک اداره به سطح ریاست بست اول بوده اما در جریان اصلاحات اداری، درچوکات ریاست روزنامه های دولتی به حیث آمریت تنظیم گردیده است.