صفحه اصلی | وطنداران | مقالات | افغانستان وپاکستان کتته لرکوشش قیله دیلرکه اوزارتباط لرنی یخشی کینگیترسه لر

افغانستان وپاکستان کتته لرکوشش قیله دیلرکه اوزارتباط لرنی یخشی کینگیترسه لر

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

پاکستان اولکه سی گه جمهور رئیس اشرف غنی نینگ سفریدن کیین ایکله اولکه لرنینگ کتته لری کوشش قیله دیلرکه اوزاورته لریده کی دوست لیگ لری ویخشی قوشنی لیگ ارتباط لرنی کینگیترسه لروبواوتگن کونلرده کی کابل گه پاکستان اولکه سی نینگ نظامی کوچلرنی عالی رتبه افسرلری کیلیب افغانستان نینگ باشلیغ لیگ لری بیلن اوچره شیب تروریزم قرشی سیگه مبارزه قیلیش

 اوچون گپیریش لیگ لری بیللی قیله دی که پاکستان ده کی اوخطرلریوزیدن که پاکستان طالب لری وهم داعش گروه سی نینگ آرقه داش لری کون سین کوپلیب باریش لیگ سبب لری اوچون مونی یخشی بیلیب تروریزم قرشی سیگه قوشمه مبارزه قیلیش اوچون افغانستان نینگ اوزی بیلن یولداش قیلسه پاکستان اولکه سی نینگ عالی رتبه افسرلری نه یلغوزبودورکه افغانستان گه تروریزم قرشی سیگه مبارزه قیلیش اوچون کیلگن دیروشوندی امریکا، بریتانیا، ودنیانینگ باشقه اولکه لریگه هم سفرقیله دی وشوندی فکرقیله دی که تروریزم قرشی سیگه مبارزه قیلیش لیگی نی یلغوزاوزی اداغگه یتوشتره آلمیدی شوییل عقرب آینینگ 25 لمچی تاریخی ده پاکستان اولکه سی نینگ نظامی کوچلرنی باشلیغی جنرال راحیل شریف واشنگتن ده امریکایی مقام لری بیلن اوچره شیب تروریزم قرشی سیگه مبارزه قیلیش اوچون گپیرگن دیروبومبارزه نی اداغگه یتوشتریش لیگی ده امریکاپاکستان بیلن ایککی ملیارددالریاردم بیریش لیگی نی وعده قیلگن دیروبویاردم نی قولگه کیتریش لیگی بیلن شمالی وزیرستان ده کی پاکستان اولکه سی نینگ نظامی کوچلرنی عملیات قیلیش لیگ لری کوپلیب وهرکون اوتیش لیگی بیلن بومنطقه ده اوریش دوام قیلیش لیگ سبب لری اوچون کوپ بیرقنچه عایله لرپکتیکا، پکتیا وخوست ولایت لریگه مهاجربولیب کیلیب واومنطقه لرگه ییرلشیب وافغانستان دولتی وقوشمه ملت لر سازمانی تمانیدن اولرگه کیره ک لیک نرسه لریاردم بولگن دیرشوییل جدی آینینگ 26 لمچی تاریخی پاکستان اولکه سی نینگ لوی درستیزی جنرال راحیل شریف بریتانیا اولکه سیگه اوچ کونلیک سفرقیلیب بریتانیا اولکه سی نینگ کتته لری بیلن اوچره شیب اولکه سیگه اوچ کونلیک سفرقیلیب بریتانیااولکه سی نینگ کتته لری بیلن اوچره شیب شمالی وزیرستان ده ودیورندچیگره سی نی ایکله تمان بوییده کی تروریزم قرشی سیگه مبارزه قیلیش اوچون گپیریب وبریتانیا اولکه سی دن کیره ک لیک یاردم لرقولگه کیترگن دیر، جنرال راحیل شریف ایتگن دورکه بیزلرافغانستان اوچون اوزکوشش لریمیزنی شوپلله حقیقی شکل ده بجره میزدوردیب وعده بیرگن دورکه جمهوررئیس اشرف غنی باشلیغی لیگی بواولکه ده کی کینگ اساسی حکومت اورته گه کیلسه دیگن دیر، جنرال راحیل شریف شوحال ده بریتانیا ده شوندی دیگن دیرکه کونرولایتی نینگ دانگام ولسوال لیگی ده اولکه میزنینگ باتوروقهرمان خوفسیزلیگ نظامی کوچلری تمانیدن ( توفان دره سرخ)آتیده نظامی عملیات قیلیش لیگ لرباشلنگن ایدی که بوعملیات اوچ کون دوام قیلیب یوتیق لیگ لربیلن اداغگه یتوشگن دیردفاع وزارت سوزچی سی نی اورین باسری جنرال راحیل شریف دولت وزیری بونظامی عملیات اداغگه یتوشیش لیگی اوچون ایتگن دوربونظامی عملیات 48 ساعت دوام قیلیب بوجریانده تروریست لرنینگ کوپ بیرقنچه لری اولیب وبیرقنچه لری یره لیگ بولگن دورلر دیگن دیر.

بولرقین چیلیک لربیلن دوچ بولیب قالگن لیگ لری سبب لری اوچون اوزییرلرنی قویبریب ینگی دن پاکستان گه قاچیب کیتش لیگ لریگه یوزکیترگن دورلر.اوبودورکه بیرتماندن پاکستان مسوول لری کوشش قیله دیلرکه افغانستان مسوول لری بیلن اوزارتباط لرنی یخشی قیلسه لر، وباشقه بیرتمان دن همه طالب لرقرشی سیگه بیردی مبارزه قیلمیدی پاکستان اولکه سی نینگ نظامی کوچلرنی باشلیغ لیگ لری شمالی وزیرستان ودیورند چیگره سی نینگ ایکله تمانیده کی طالب لری قرشی سیگه نظامی عملیات قیلیش لیگ لری اوچون اوزراپورلرنی بیره دیلرشوندی پنجابی طالب لر طیبه لشکری قرشی سیگه مبارزه قیلیش اوچون هیچ بیرنرسه دیمیدیلر.

شوندی که شوییل جدی آینینگ 22لمچی تاریخی امریکانینگ تشقی ایشلروزیری جان کری اسلام ابادده پاکستان اولکه سی نینگ باش وزیری نوازشریف وسیاسی خوفسیزلیگ مشاوری سرتاج عزیزبیلن تروریزم قرشی سیگه مبارزه قیلیش اوچون ل لری تمانیدن هم اونی بیلن تهدید بولگن دیروشوپلله پاکستان مسوول لری طیبه لشکری وطالب لراوچون اوزنظریه لرنی بیللی قیلمی گپریب پاکستان مسوول لریدن ایسته گن دور که طیبه لشکری ، حقانی شبکه سی وباشقه همه طالب لرقرشی سیگه بیردی مبارزه بولسه دیگن دیر، پاکستان مسوول لری بوادعانی ایته دیلرکه حقانی شبکه سی افغانستان ده دوردیدیلر.شوندی ایتیش لیگ لریوزیدن بیللی بوله دی که پاکستان امریکاقرشی سیگه ایککی یوزلیک سیاست دن ایش آله دی پاکستان ده حقانی شبکه سی نینگ فعالیت قیلیش لیگ لری قویاش دی بیللی دیر.و پاکستان اونی فعالیت قیلیش لیگ لریدن انکارایته دی ، افغانستان پاکستان بیلن اوزی قیلگن وعده سیده توخته گن دیرکه جمهوررئیس اشرف غنی نینگ سفری جریانیده بجریلگن دیر، افغانستان نینگ خوفسیزلیگ نظامی کوچلری ایته آلگن دیرلرکه شوییل جدی آیده اوبیش کیشی تروریست لرنینگ توتسه لرکه دسمبر آینینگ 16 لمچی تاریخی پشاورنینگ ورسک رود نظامی مکتبی نی اوقوچیلرنی اوستیگه یوریش قیلیب بیرقنچه لرنی اولدیریب وبیرقنچه لرنی یره لیگ قیلگن دورلروبو خبر ییره لیش لیگی بیلن تینگ شوییل جدی آینینگ 21لمچی تاریخی پاکستان اولکه سی نینگ استخباراتی رئیسی جنرال رضوان اخترهم کابل گه کیلیب جمهوررئیس غنی بیلن ارگ ده اوچره شیب وبولرتروریزم قرشی سیگه مشترک مبارزه قیلیش اوچون گپیرگن دورلرشوآینینگ ایککی لمچی تاریخی بیرقنچه رسانه لرتمانیدن نشربولیب یازیلگن دورکه پاکستان اولکه سی نینگ نظامی کوچلرنی باشقه بیرباشلیغی جنرال نصیرجنجواکابل گه کیلیب وکابل ده کی بیرقنچه نظامی مسوول لری بیلن دیورندچیگره سی نینگ ایکله تمان نظامی عملیات قیلیش لیگ لری اوچون گپیرگن دورلرکابل گه جنرال نصیر نینگ سفری شوحال ده بجریلگن دورکه پاکستان حکومتی بیرقنچه تروریستی گروه لرجماعت آلدعوة وحقانی شبکه سی قوشمه لیگی نینگ غیرقانونی اعلان قیلگن دور و باشقه بیرتماندن اوجلسه ده کی سیرت النبی اوچون پاکستان ایلچی خانه سیده دایربولگن ایدی پاکستان نینگ کابل ده کی ایلچی سی افغانستان نینگ دینی عالم لری وبیرقنچه رسانه لریدن ایسته گن دورکه افغانستان وپاکستان اورته سیده تخریش قیلیش مطلب لرنینگ نشرقیلش لیگ لریدن قول تارتسه لردیگن دیر.

 نورالدین

نظرات (6 نوشته شد)

avatar
Cheap Gucci Outlet 09/05/2016 04:19:05
Is it possible to make this some sort of common app and so iPad 2 end users may take benefit from the larger tv screen?
avatar
Louboutin Replica 09/05/2016 06:54:14
What's the best way to have the ssh essential over to the apple ipad tablet not having emailing the item?
avatar
Belle 16/08/2016 00:54:27
Your thinikng matches mine - great minds think alike!
avatar
Mccayde 16/08/2016 15:21:23
Wow! Great to find a post <a href="http://icoojgn.com">knkicong</a> my socks off!
avatar
Kaleigh 16/08/2016 20:58:54
Just cause it's simple doesn't mean it's not super heupllf. http://gtdkdxi.com eeecyztpat [link=http://kmwtejkogbh.com]kmwtejkogbh[/link]
avatar
Kaylyn 17/08/2016 02:44:08
<a href="http://umfytv.com">Ecnomoies</a> are in dire straits, but I can count on this!
مجموعه نتایج: 6 | نمایش: 1 - 6

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha