پشه یی

لغمان کوچه برقس ڵه بېلابېل عام المنفعا پروژاینا ڵمه آنجوېن بیچ

کومی بو 223 میلیون افغانیه ارزشېدې لغمنس برق آمریتې ڵه بېلابېل عام المنفعا پروژاینا ڵمه انجوېن بوي شن . ... ادامه

داعش او طالبننی گران تلفات پولیک

داعش ډلاس اشټ جن اعضیی ننگرهار ولایت کوچه فوجین پلا انچالي کوچه مارن بیچ . ... ادامه

ترورستننا مچ ڵمېلیی تېنا اصلي چېر نستا لړېکالیاشن

ابت چیه آنتې بکرېدې تاړا بواشې گه ترورستان ٬ گه اما وطن کوچه طالبنه نامېدې بنده مارني ٬ نایی کېني اووري غیر انساني او اسلامي ضد کېنا یه مچوي آن هېچ دین ٬ عقیدا او اېن افغاني منن بوي وونا او فرهنگ آنتې پابندنه آن . خول گه مه هر کودن اسلام نامېدې اېته ڵمېلایه آست انیاکن او شره پولېییکن گه اسلام پاک دینس پندلړېنستا خلفي شن . میسي رویدې کده باکمان گه مه اېته مولې گورېوي اویانه مولېکالي اوبلېوي جن آن گه تانک بادارنستا امر او فرمنې شره پولېییکن . اگه مه مولیاتنای اویا شتېدې اسلام پاک دینس پند لړېنیه شره عمل کیاتنای کاربه انخول ناروا عمل نه کیا ییچ . افغانان طالبنه نامېدې اېمه بنده مارکالي اونایي کېکالېنا مچ کېنااوعملنستا بکارشاهدان آن ٬ هر کودن اما بی گناه خلکه گه تې کوچه ٬ بالکول ٬ زییپ اوشلداړان به تاکن ماریکن ٬وطنس عام المنفعا تاسیسته نشلېییکن ٬ بالکوله او کېولوالا رکمېدې کټا لکه علم او مولېنیس یاده کېني اوپړني اودا ی منع کېییکن ٬ سېوړه پنده اوبندېلایه نشلېییکن او اېته ڵمنا دوره داراکن گه چیکه خلکنا اووطنس تکالنستا آنتې نپاپولاتې ٬ اېمه جنایت کېکالي افغانستنس ناملی عالمنه ٬ قومي ډشټینه ٬ استادنه ٬ خلکنا نمایندگنه او خدمتکار خلکه ماریکن ٬ بېلابېل نامه دې اما وطندارنه جریما کېییکن او سواریس موټرنستا ماینه شره اوشپړېییکن ٬ خلکنا ډشټا او شلداړس اوانخول بالکول او زیپېس قدر او احترمي نه کاکن ٬ وطنس آبادی اوخلکنا وشمیک او پوړا پېنستا مخالفي آن ٬ مه هر کودن اېله اوله آن گه خلک کوکنار هټن اواېمه ناروا فصلس حاصلستا اودای گه خلکنا مارنستا دې اوړتا وري کومې فایدانه دارا٬ نپا گورن . ... ادامه

پشه یی خلک بوبکار وونا داراکن

پشه یی خلک گه بوارک دواس هوني ڵمنستا بومینا او محبت فضا کوچه اکټویدې شره پولېیکس مندو رکمېدې تانک بووه مشکلته اوکشالایه به اغته ٬ جرگااو مارکایه گرای حل اوفصل کېییکن اواېمه ترتیبېدې تانک بکار وونا یه اودای ڵام گوراکن. ... ادامه

خلکنــــــــــــا فرهنگ بابته تاړاکېنی

اگه چو افغانستنس افتخارته دې پروا تاریخ آنتې پړي کمان ویی یو بو بکریدی تاړا با گه پشه یان اما افتخارته دې پروی وطنس لایکولي قومېلایه اودای اي قوم آن گه چیه دې بو مشکلات گایویا او پوړاپېنیه اودای پچه دروي آن. اه اېله مثال رکمېدی پشه یی منطقایه اودای کلمان خلکنا زندگی بابته کومی تاړا کېنی کاگم تا اي تلن اېمه غیرتی او وطن بیی بایکالی خلکنا فرهنگی غنامندی او وري تلن ابت هونا دنیاس هر گرای پوړاپېنیه اودای مېنا پچه درک گرستا بابته گه ونټیان ابت چیکه وطندارنه پوړا باییشټگری او پوړا پېنیس پند چلوي سی، خو میدې پوړا لازم باییگم که بیی بایوی پړکالي کلمان بابته به کومې مولان. ... ادامه

امنیتی قوتېلایه پلا خلگنا سمړنیا بو ضرورت شی

البته ائ گنات اړگري گه ملي وسله وال پوځ کوه موجود شی او پوړا پوی وسلاینی بوضرورت احساس بگا گره ارکوتی انچالی گه مرکزاو یا کوتی وري ولایتېلایه کوچه منجیگه اگا پوړا اړو.ده تانیدی وانټ گوریوی شی اوهم کامیابی استه کوچ اتلېوی شی گه افغانستنس ارکوتی ونټه گه افغانستان کوچای تگالی امنیتی قوتېلا انچالي کوچه کېولوالا رکمیدی وانټ گوریوی او هم دشمننی او تروریزم آنتی دان موړیگالا جواب دیوي شی گه چیکه افغانان افغانی امنیتی قوتېلایه شره ابت فخرکاگن . ... ادامه

طالبان کندز اووري ولايتېلايه کوچه سخت موړان پلا ډوانډو بېوي آن

البته مه ویټېوی چدی سالیلایه کوچه پاکستان گرای انخول پنده شارنی او کوششېلا شاړوي آینج گه کندز ولایت طالبننا قوماندانس مرکز بدل کندی گه شمالي ولایتې لاینی عملیا ت آنتی میس استه لینه کېنیدی پتای یه ولایت کوچه ائ گنات عملیات اوبیی ویني ڵمېلاشره پولین . ... ادامه

امریکا افغانستنس شيم خاطری اسلام آبادس رول بارايه اغت کدگا

امریکاس جمهوررئیس بارک اوباما پاکستنس صدراعظم نواز شریف افغانستان کوچه شیم بارایه اغت کدنی کغا . ... ادامه

جمهوررئیس غني فرانسا کوچه ترورستی لنگاټېلا بو گڼ جنایت بایکن

افغانستان اسلامی جمهوریتس جمهوررئیس محمداشرف غني فرانسا پایتخت کوچه وټوي وېلس ترورستی لنگاټېلا٬ گه تي گرای 150 جنه دې بو مارن 200 جن ڵاری بیچ ٬ اي بو گڼ او اړلاوېکالا جنایت بایکن. ... ادامه

ملی تدارکاتنا کمیسیونی ۸۲۲ میلیون افغانیه ارزشېدې دې قرار دادې منظور کېچین

افغانستان اسلامی جمهوریتس جمهوررئیس محمد اشرف غني ډشټگري دې ملی تدارکاتنا کمیسیون نتړی شامه ارک کوچه پڼني کېکن ٬ ملی تدارکاتس کمیسیونې افغانستان بانک ٬ ڵمنا اداراس گڼ ریاست ٬ هټني ٬ فواید عاما ٬ اوړې یاده کېني ٬ ملی دفاع او کوچوالي ڵمېلاینا وزارتنا 18 بېلابېل پروژیی واړچین . ... ادامه

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 241 | نمایش: 21 - 30