پشه یی

افغانستان او ایران جمهوررئیسنه دوتلنا روابطنا وشني شره تاکید کېکن

افغانستان اسلامی جمهوریتس جمهوررئیس محمد اشرف غني دو جومه تهران آنتې پولیک دې پتای سعدآباد کوټي کوچه انخول حاله گه نېک موټري گوړایه شره نېکالې گرای بدرگاباچ او افغانستان او ایرانس ملی سرودېلیی واسلېن باییچ ایران اسلامی جمهوریتس جمهوررئیس داکتر حسن روحانی گرای رسمی بیی آیک مېن بیک . ... ادامه

جمهوررئیس غني خیبر پښتونخواس اعلی وزیر پوړېکه منکن

افغانستان اسلامی جمهوریتس جهوررئیس محمد اشرف غني خیبر پښتونخواس اعلی وزیر پرویز خټک گه اي اوړی رتبا هیئت دشټه گریدې کابلېکه اوا آییک پوړېکه منکن . ... ادامه

حکومت تیا مخابراتي سکتوراو سرمایا وېنیـــــــــکه واړي دې

افغانستان اسلامی جمهوریتس جمهوررئیس محمد اشرف غني ٬ افغان تیلي کام ٬ افغان بیسیم ٬ روشن ٬ ام ټي ان اواتصالات مخابراتي شرکتېلاینا مسئولینه پلا لشچال بیک . ... ادامه

جمهوررئیسی جان مارنه لنگاټېلا بیکالي او دېړوي ترورستنا ڵمه بایکن

افغانستان اسلامي جمهوریتس جمهوررئیس محمد اشرف غني ننگرهار ولایتس جلال آباد شارکوچه نتړه هوني ترورستی جان مارنه لنگاټېلا گه تي گرای غریب کار او بالکوله شمولېدې اما بو گنات وطنداران شهیدان او ڵاري بیچ بو سخت الفظه دې مچ بایچین . ... ادامه

حکومتس امېدې اېلوشې گه وطن کوچه گڼېنج مسئلا او کشالا حل بن

جمهوري ریاستس سرپرست او اول معاون سترجنرال عبد الرشید دوستم دو سوداگری ٬ مولېنی ٬ انژی اوورگ ٬ هټني اوورگ اوړني ٬ اقتصاد٬ شارجوپېني ٬ عدلیا ٬ فواید عاما او اطلاعات او فرهنگس وزیرنه پلا تانک ڵمېس دفتر کوچه لشچال بیک او مه وزارتېلایناڵمېستا رون کېنی خاطرې ملتنا اغتې کېچین ... ادامه

وستوژای موچلېن بوي وطندارنن تیابوروندې آزاد کېن بن

دایکندی ولایتس میرامور ولسوالیس اي گنات محصلینه سه شنبې دوسه جمهوري ریاستس دومنگل معاون قانونپوه محمد سرور دانش پلا لشچال بیچ. ... ادامه

اجرائیه ریاستس اول معاونې هلیکوپتر جوپېکالا جوان استوېکن

اجرائیه ریاستس اول معاون محترم انجنیر محمد خانې پنجشنبې دوسه محمد اسحاق نوري گه کاو موداپوړا تانک ابتکرېدې انخول هلېکوپتر جوپېچان گه سنگای هوایکه پېلوټ واسطایدې ڵه مترارتفایدې پرانگ انه بیا ٬ استوېکن اوتي آنتې اندوکه اوړې یاده کېنیس زمینا برابر کېکن . ... ادامه

اجرائیه رئیس پاکستنس سوداگري وزیرپلا لشچال بیک

افغانستان اسلامی جمهوریتس اجرائیه رئیس داکتر عبدالله عبدالله حملس وستو شمنگله کابل کوچه پاکستنس سوداگری وزیر خرم دستگیرپلا دوتلنا مسئلایه شره اغتې کېچین اجرائیه ریاستس مطبوعاتې دفترې باختر آژانس آنتې خبر دېچان گه پاکستنس سوداگري وزیرې افغانستنس اجرائیه رئیس پلا لشچالی کوچه کدکن گه دوکه همسایاوطنېلابوگنات اقتصادي او سوداگریس فرصتېلاداراکن ٬ گه باید اودای سستانپا گورېن بې . ... ادامه

اوړی یاده کېنیس کیفیتستا بییگری شره تاکید بیک

افغانستان اسلامی جمهوریتس اجرائیه رئیس ډاکتر عبدالله عبدالله ی اوړې یاده کېنیس کیفیتستا بییگری هدفېدی مشرانوجرگاس مولېنی ٬ اوړې یاده کېني ٬ دیني او فرهنگي کمیسیونس رئیس او اعضااواوړې یاده کېني وزارت او کابل پوهنتونس ډشټینه پلا پڼني کېکن. ... ادامه

روسیا باید افغانستان پلا کورکم سمړني کې ؟

ولسی جرگاس اداري هیئت افغانستان پلا روسیاس سمړني نپا دارکالا بایې او کداگه باید افغانستان کوچه تروریزم پلا مبارزا ونټې کوچه نه کېولا روسیا بلکه افغانستنس همسایا وطنېلابه وشوي کومکېلاکن . ... ادامه

first back 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next last مجموعه نتایج: 241 | نمایش: 101 - 110