پشه یی

تاپي امه او منطقا آنتې اي بو گڼ نپه ووتا پروژا

کورکم که اما بیی بایوی وطندارنن به خبر آن او مولاکن دو افغانستان اسلامی جمهوریتس جمهوررئیس محمد اشر ف غني وانټ گورېنیدې ترکمنس جمهوررئیس ٬ پاکستنس صدراعظم او هند جمهوررئیسس معاون گرای تاپي پروژاس ڵمه رسمی رکمېدی ترکمنستانس ماری شارکوچه آنجوېن بیک . اېلو پروژا گه تاپي نامېدې یاده بااومي گرای ترکمنستنس ورگوړا گازي افغانستان پندېدې پاکستان او هندېکه گړېن گوریا کومې بو دې سال تا رنه گری اوانتظاردې پتای ال ابت ڵمه آنجوین بیک . اېلو پروژا نه کېولا اېمه چاریکه او چېن بوي وطنېلایه منجه سمړني او ډپلېنیس اي وسیلیی شې بلکه اېمیس باعثي به باگه اېلوورگوړا گازېس پیشي او پایپس لي بیک گرای گازتلن اېمه ڵېکه وطنېلاینا احتیاجتنستا تا اي اندازا جا پورا کېیي او تانکی ترکمنستان وطنس گازستا آنتې لکنکس بکار زمینابرابر با. ... ادامه

کاغذس پیدا بیک بارایه تاړاکېني

لكنس منجه ايكى كه اي بومهم اوبشرى تمدنس پوړاپېنستا اي بوبكارتاريخى واقعا شى، اېته دنه لا ازرشس وړي بيك كه. بشري تمدنس ورى اساسى اومهم ركن اختراع بيك٬ كه سه كاغذسې .كاغذس اختراع دې پوړا اي ورى وسيلا كه كاغذس وظيفاى شره پولېيى آييك٬ پاپيروس نامېدې يادباييك كه مصرينه واسطاېدى اختراع اوكشف بيك.پاپيروس كه يونانى كليما شى پيپركاغذ اوبيبل كتاب اوداى جوپواشې كه ورى جبه كوچه بيلابيل شكله دې تلفظ بواشې. ... ادامه

گران زيپه شــــــره سگـــــــرتس مچ تاثيري

اېته زيپه كوچه كه دخانيا تنا يتېنيه اېلوي تن نه گران بنيس خطرى اېته زېپه نسبتېدې كاوگوزربوسې كه عملي نه تن ، انخول اېته آيكولېنا نونگه اوبجوى بالكولستا وزني كه سگرت داوا٬ عادي بالكوله نسبتېدې كم تا.يومى خاطرې كه مه بالكولنا وړكستا اندازيى پچه چنا اوعلتى آيستا جنينس اشې كوچه كاربوكسى هيموكلوبينس اندازستا اوړى گرى شى. جنين سره آييس سگرت داونستا مهم تاثيرتي اېمه رقمېدى شن: جنينس وړكستا پچبل چنيگ ، اوبجك دې پربل ياپتاى بالكولس ليك،جنينس سوءشكل اومعيوب بالكولس اوبجېك.اېته واړنى كوچه كه استراليا كوچه پنج هزارآيكولې شره بواشې. ... ادامه

اه پشه يی باړويم

ډگروال غلام غوث سنجنی ... ادامه

امنیتی قوتېلا باید پوړا پوي وسلایدی سنبال بن

ملي وحدت حکومتد پوړهونا جمهوررئیس حامدکرزی وخته امریکا پلا افغانستنی ائ ستراتیژیک ټنگان آست لکان کېکن مگرم امنیتی ټنگان دنهنا جمهوررئیس گرای آست لکان نه کېکن او افغانستان کوچه منن بېوا گڼ جرگا هم یه مورده ایرن بیگ او گڼ جرگا گرای هم کاو پانا یادواری کېکن گه افغانستان او ارمریکا منجه باید امنیتي ټنگنی آست لکان کندی مگرم پوړهونا جمهوررئیس گرای گره آست لکان نه کېکن مگرم ملي وحدت حکومت منجیگه ایکېدې هم زمان یو ټنگان محمد حنیف اتمر ملی وحدت حکومتس ملی امنیت سلاکار آست لکان کېکن گه یه ټنگان کوچه کدن بېوا شی اوهم وری کوتی گه امنیتی قوتېلا ضرورت دارگاتن . ... ادامه

ناټو او امریکا افغانستان پلا بیی روابط داریاگن

افغانستان اسلامی جمهوریتس جمهوررئیس محمد اشرف غنی گه کوتی دواس پوړا افغانستنس اي اوړی هیئت صفتېدې اول پانا امریکا کوچگه سفر کېویا آیچ . ... ادامه

دودور دارگالی سیاست سوله نه بیگا منجېگه اچتا

افغانستان کوچه ملي وحدت حکومت منجیگه اېگیدی پتای افغانستان کوچا ی تگالي خلگه کوچه انخول تماپیدا بېوا آییک گه ملی وحدت حکومت گرای افغانستان کوچه شیم او ثبات خاطری خلکنا امیدی بو بېوا آییک او تما بېوا اییک گه افغانستان کوچه وری ناامنی او بی ثباتی نه وتیت او چیکه افغانان اي امن ف ضا کوچه زندگی کن او وري مه اوړندی گه بې گناه افغانان ورنا شوم هدفېلاینا قربانیا بن مېمه امید رویدی ملی وحدت حکومتس ډشټا محمد اشرف غنی وطن کوچه پلا سم ائ گنات وطنېلایه خصوصاً افغانستانس ونټوال وطنېلا او افغانستان کوچه شیم وطن کوچه اوهم منطقا آنتی شیم شی اوهم اقتصادی کوچه شی . البته مه اغتس تایید کیک خاطری افغانستان اسلامی جمهوریتس جمهوررئیس محمد اشرف غنی گرای اي ویشوی پلا نېلا استه لینه دریویا شن . ... ادامه

تاپي گازېس پایپ لاین پروژاس ساختمانی ڵمه رسمی رکمېدې چالن بیک

افغانستان اسلامی جمهوریتس جمهوررئیس محمد اشرف غني ٬ ترکمنستنس جمهوررئیس ٬ پاکستنس صدراعظم او هندس جمهوررئیسستا معاون گرای تاپي گازېس پایپ لاینس پروژستا ساختمانی ڵمه دو رسمی رکمېدې ترکمنستنس ماری شارکوچه چالن بیک . ... ادامه

افغان حکومت اېــــــته طالبنه پلا اغت کدني آنتې تیارآس گه سوله ایړیاگن

افغانستان اسلامی جهموریتس جهموررئیس محمد اشرف غنی قوس ماېیس 18 منگلی پاکستانس صدراعظم محمد نواز شریف پلا لشچال بیگ البته یه لشچالی کوچه گه پاکستان صدراعظم تانک اغته کوچه یادواري کېکن گه افغانستان ائ تانکواک وطن شی ... ادامه

دو ترکمنستان کوچه تاپی گڼ اقتصادی پروژاس جوپېنیس ڵمنستا چالنیا بیک

افغانستان اسلامی جمهوریتس جمهوررئیس محمد اشرف غني اي اوړي رتبا دولتی هیئت ډشټگریدې تاپي گازیس پېشه پروژاس ڵمستا چالیک خاطرې نیړی ترکمنستنس پایتخت عشق آبادېکه پېوا اییک ٬ ترکمنستنس مقامته گرای گرانیا بیک . ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 241 | نمایش: 1 - 10