صفحه اصلی | وطنداران | زبان های دیگر | پشه یی | افغاننه هرکودن وټان کېکالي تړموړان دېویا آن

افغاننه هرکودن وټان کېکالي تړموړان دېویا آن

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
افغاننه هرکودن   وټان  کېکالي تړموړان دېویا  آن

اما وطنس تاریخ کوچه بوانخول دو اس شن گه اما ملت شریی فخر کیا او هر کودن بو افتخرې دې ته دو اسنا گرانیا کیا ٬ گه تې او دای اي وانیا دلو مایېس وستوشمنگلي شې . ابت دې وستو پنجو سال پوړا 1358 هجري شمسي سال جدي مایېس شمنگله پوړه هونا شوروي اتحادس هزارېلا شو نېچ پوجېلایه سانگ اورندې گرا ی انخول حال کوچه اما وطن شره برالایدی وټان کېکن گه دنده جا پوړا پېوي لووچ او گران وسلایه دې سنهوي آییچ او میدي اوړتا افغانستان کوچه انخول دولت منجه اوي آچ گه مېسې سمړنیدې واک آنتې پولوي او مېسې فرمنېدې ڵام کیاچ . افغانستنس خلکه بو بکرېدې مولېویی آییک گه یو دولت شوروي کمونستنه ساندین او اشارایدې ڵام کیا اوانخول پروگرام داراییچ گه شوروې گرای جوپېن بوي او کمونستي مفکوراس دارکالي خلق دموراتیک گوند دې اوړتا وري هېچ که واک او اغتنا صلاحیت نه دارن . مې افغانستان مسلمان خلکنا چېکه دیني ٬ فرهنگي او تاریخی ارزشېلایه شره پووېنیس اولي کېکن اواېله کوششه آییچ گه تانک کمونستي مفکورای زورېدې ورې شره مندن٬ مېسي خاطرې کودن گه مې افغانستان کوچه واک توپ ٬ تانک اوجازه واسطا یدې استه کوچ کېکن افغانستان مولېکالي او تحصیل یافتا خلک ٬ اېته گه شوروینه ٬ کمونستنه او کمونستی مفکورای نه ایړي آییچ درېچین او کوتي جرم اوگناه دې اوړتا شهادته پولېچین . یومه آییک گه اما مسلمان اووطن بیی بایکالي خلکن دواس نېمن مېنا اصلي هدفېلایه شره پولمن پېیچ او شتا چېریی چیه آنتې رسوا اوتاړا بیک.

یه  او ڵه  مې  خلفه  اوران  اوقیامه   آنجوېکن او کوتي  گه  مولیاییچ  مې زندي  نه  اوړي  او شهادته  پولېیي  داره  بل آلیچ   او وطن  دې کنابل  هجرته  آنجوېکن  .

خوکودن گه شورویا ن  برالایدې  افغانستنېکه  ایچ  اواوچ  رکمېدې  تانک  استای نېلېوې  سمړني  او کومکېدې وطن  او خصوصاً  شارېلا  درېچین  او مسلمانننا  مارني  او ټوپېنیه  آنجوېکن ٬ یوڵام افغانستنس  مجاهد او مسلمان   خلکنا  لاقهر ٬ غوسا او ملی  او  دیني  احساستنا   او سکولېنیس باعثي  بیک  ٬ زییپ  او ورگه  ٬ گڼ  او چنټې  شوروینه  او تېنا   وړلېوې  خلفه  گه  ته به  تېسې  پنده شاړوي  آییچ ٬ تې پوړا تستیچ  او هر کوگه  استه  داراییچ    تیسي  اودا ی  استفاداپلا  تې  خلفه    انچالیه  آنجوېکن  .

 یو اي  نابرابر انچالي  آییک  ٬ خول  گه   اما  مسلمان  خلکن خالي آست  آییچ  ٬ کوبه  نه  داراییچ٬  بوارک  جایه مه  دڼي  ٬ تولا٬ چېوا  او  ایلای دنه  هوناي  عنعنوي  وسلایه دې گه  سېمه  شلخي ٬ چریي  اویا  دان  پر ټوپکې  آییچ  تې  مقابله  تستیچ  اوتانک  ایمان او وطن  بیی  بایني  گرای  گه  تانک  تانکولنستا اودای  مېنې میراث  درواشې  ٬ ته  موړان  پلا  دورندور کېچین  اولوولوو اېته  ولدااو وسلابه  ایلای  جایه  کوچه  تې  اودای  استه   اتلېچین  گه مې  خلفه  یتېیي آییچ  . یعنې  اي  مودانېتا  تانکې مېمه  دشمنس و سلیی  مجاهده  استه  اتیچ  اوتېسې  دې  به  ملتنا انچال بیچ.  اېمه  انچالي  کوچه  اما  میلیونېلا خلکن  شهیدان  ٬ مهاجر٬ بې گوشنگااو  آوارا بیچ  .

اما وطنس  چېکه  تاسیسات ٬ پندېلا اوفابرېکا نسیچ  او منجای پېیچ . خلکن  گه  پوړا دې  به بې وس  او غریب  آییچ  لاوري ٬ اړاو محتاج  بیچ ٬ وري  وطنېلاینې پنا نېکن  او تانک  وطنس دشمننه  خلفه  گه  تېمه شورویان  آییچ  ٬ تانک  جهاد او مبارزا آنتې  دوام  دېکن  ٬ دشمنس  بو گنات وټان  کېکالي  فوجیني  گه  گنتي  چدې  هزار دې بوبا مارچین ٬ ایلای  وري  زندي  آنشېچین  او هزارېلا جني  ڵارې اواندي  اوهـــــوټي  کېچین  .

نتیجااېلوبیک گه مسلمان  اومجاهدافغاننه سانگ  او  هوا٬تې شره  سونېک  انگار جوپېکن  او آخري  اېمي   آنتې اړبیچ .گه 1367 سال دلوس وستو شمنگله  افغاننه  پلا  انچالي  اوړدن  او لجوني  ٬ شیرا کوړې  او پشیمان بتا  تانک  وطنېکه  پن  .  افغانستان  خلکنا اېمه  شرایو ټني  او جهادستا   نه  کېولا شورویان    تانک  پوای  ډوکېچین  بلکه   تانکی  پوړه  هونا شوروي  اتحادبه دنیا س  نقشااودای  نوېکن  ٬  پشولا پشولااوټوتا ټوتا  کېکن  ٬ بوگنات  آسیایی  اواروپایي  وطنېلاگه  کاو ویا ساله  دې اېله بل  مېسې  واک لېنه   آییچ  آزاد بیچ   ٬  شورویان  تانک  پوچ   او پوگا مفکورا اوادی ژنگیچ   اوهم ته  او دنیاس وري  مملکتېلاکمونیزمس  شر  اودای  چوټیچ . یو چیکه  افغانستانس  مسلمان  ٬ مجاهد   اووطن  بیی  بایکالي  خلکنا   شرایو ټني اولمالیم  مبارز ستا  نتیجیی  آییک   .

 خو  بو خفتانی پلا باید  کدن  بې گه ڵه  دنه  دنیاس  وطنېلایه  کودن  گه  شوروي موړیک  نه  کېولا افغانستان  کېولا اوړکن بلکه   ایلای وطنېلایه بېلا بېل پلما اونامه دې افغانستنس کوچوالي ڵمېلایه کوچه   آست  انکن  ٬ افغانان  تانک  کوچه انچال کوېچین او تانک  جهاد اومبارزاس اېته  ثمړستا  اودا ی  بکرېدې  نپا گورې  نه  بېکن  گه  تیسی  خاطرې  تانک  مال   او سرستااودای  وټوي  آییچ   دشمننه   بېلا بېل جامایه  کوچه افغانستان   شره  لنگاټې  کېچین  او  نتیجا اېلو  بیک  گه جهانی جامعای  افغانستان  کوچه  امنیت  ٬ شیم  ثبات  او پوړا پېنیس منجه  اچیک   او تروریزمس   منجای  نېک  خاطرې  مداخلا  کېکن  .گه  امیدشې  ابت   گه وري  کنوالي  قوتېلاینا   جنگی  وظیفی  شره   پولواشې  او  تانک وطنېکه پېوي آن  او درویا  وري اېله اما فوج   پلا  وړلېنیس  ڵمېلایه  کوچه  سمړاکن ٬ چیکه اي  آست  بتا کنوالي  وطنېلاینا  مداخلا  او دا ی   وطنستن  چوټلمان  اواکټویدې  ڵمې گرای   تانک  وطنستن  آباد  او  گلېنا  کمان.

نظرات (6 نوشته شد)

avatar
Cheap Gucci Outlet 09/05/2016 03:17:25
And how extended might it be previous to 3 DIMENSIONAL laser printers can make use of many materials and are also of ample chance to permit an individual to be able to make their very own hand gun...?? (it could probably be carried out now if someone desires to the particular parts together). I""m scared typically the unknown problems of 3 DIMENSIONAL making needs to be considered combined with the tree-hugging, good-for-the-earth features...
avatar
Christian Louboutin Replica 09/05/2016 05:45:50
On account of ()z from March 22nd. Of course proved helpful a goody and also stored me a large amount of studying and also researching. I really did not know their uploads/downloads will be p2p. My spouse and i run peerguardian and also a couple ip's retained arriving (blocked admittedly). These folks were BSky Udem?rket on 193. 195. 121. 136 and also Broadcasting Mass media on 193. 114. 117. 134. Could possibly be both absent today so very happy thank you so much. I use no problem having Atmosphere with this challenge truly although some the people truly didn't know where to find the deal ore perhaps know there is a challenge. <br />Anyway, i appreciate support I use just found Kservice hanging out in the appliance following trying to move Atmosphere By High speed broadband from a single appliance to another. Just to admit I put situation to diamond ring Atmosphere technical assistance repeatedly during the process (and never have prevailed in doing this yet). They are great persons but are reasonably clueless. It's not they don't share with you Kontiki that's described on the site where you join the actual assistance -it's they can't say for sure just how functions as well as how hard it can be to uninistall this. I got explained to eliminating Stones By BB has been as fundamental as add/remove plans. It's, because Kontiki is still performing apart. Often the technical assistance are not being dishonest, IMHO they will just can't say for sure much. My spouse and i think the actual probs I use had shifting SBB from a single COMPUTER to another are actually brought on by the actual Kontiki software package still managing in the network. Now that I see how hard Kontiki is usually to remove Therefore i'm not sure basically wish to proceed SBB at all Factors . just dump this.
avatar
Irene 16/08/2016 00:07:45
Check that off the list of things I was couefsnd about.
avatar
Jonetta 16/08/2016 15:15:32
Well I guess I don't have to spend the weekend <a href="http://paymbldxnv.com">firinugg</a> this one out!
avatar
Fantine 16/08/2016 20:54:16
Articles like this really grease the shafts of kngdlewoe. http://tqcagnkxdi.com btdxsrsyzyl [link=http://lkyabjmod.com]lkyabjmod[/link]
avatar
Sanne 17/08/2016 02:39:20
It's good to see someone <a href="http://qzjttencbln.com">thikning</a> it through.
مجموعه نتایج: 6 | نمایش: 1 - 6

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha