صفحه اصلی | وطنداران | زبان های دیگر | پشه یی | تاپي امه او منطقا آنتې اي بو گڼ نپه ووتا پروژا

تاپي امه او منطقا آنتې اي بو گڼ نپه ووتا پروژا

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
تاپي امه او منطقا آنتې اي بو گڼ نپه ووتا  پروژا

کورکم که اما بیی بایوی وطندارنن به خبر آن او مولاکن دو افغانستان اسلامی جمهوریتس جمهوررئیس محمد اشر ف غني وانټ گورېنیدې ترکمنس جمهوررئیس ٬ پاکستنس صدراعظم او هند جمهوررئیسس معاون گرای تاپي پروژاس ڵمه رسمی رکمېدی ترکمنستانس ماری شارکوچه آنجوېن بیک . اېلو پروژا گه تاپي نامېدې یاده بااومي گرای ترکمنستنس ورگوړا گازي افغانستان پندېدې پاکستان او هندېکه گړېن گوریا کومې بو دې سال تا رنه گری اوانتظاردې پتای ال ابت ڵمه آنجوین بیک . اېلو پروژا نه کېولا اېمه چاریکه او چېن بوي وطنېلایه منجه سمړني او ډپلېنیس اي وسیلیی شې بلکه اېمیس باعثي به باگه اېلوورگوړا گازېس پیشي او پایپس لي بیک گرای گازتلن اېمه ڵېکه وطنېلاینا احتیاجتنستا تا اي اندازا جا پورا کېیي او تانکی ترکمنستان وطنس گازستا آنتې لکنکس بکار زمینابرابر با.

وري تلن پروژاس  ڵمنستا انجوېني  گرای اېمه  چاریکه وطنېلاینا  خلکنی ڵمېس فرصتېلابه برابر با او اېمه  ڵمې گرای اېمه  وطنېلاینا اي گنات خلکنستا آنتې عایداوڵمه مچنیس بکار امکانات منجه اچا. کېولوالا رکمېدې افغانستان خلکنې گه چیه دې بو حصیی اما پوې   کوچه  وټا او کدن  گوریا گه اېمه پروژاس عملي   بیک  گرای سالای وست ویا و پنج ویا میلیون ډالر افغانسنېکه عاید منجه اچا او دېیېلاهزار خلکن ڵمه مچااو مصروف با. وري تلن افغانستان آنتې اي اندازا ضرورتس وړگازبه  لوهنېدې استه کوچ با. اگه  اېلواوانخول وري اقتصادي پروژا ڵمه وېن بن ٬ شک  دې اوړتا اېمه وطنېلاینا او کېولوالا رکمېدې افغانستنس امنیت ونټی  کوچه به پامس وړبییگري ایا. خول اما بوارک جوانان مېمه ڵمېس نه تکگري اوبې روزگاري گرای به مخالف وسله وال ډلایه کوچه ملیاکن . یوا می  خاطرې گه اگه اېک او منجیک آنتې  کومې نه تې یو تاړي اغت شې  گه کومې  پېداکېک  خاطرې  اي جن هرکیکه است  لي  کیا  او اېمه رکمېدې ایلای جوانان بو روندې  اېمي آنتې  اړبیاکن گه مخالفینه پلا اکټوبن  او تانک وطن  او  خلکه خلفه وسله وال مخالفت اونایی کېنیه مچن . کوزات گه اي  حدیث شریف کوچه به اواشې گه  کدا بو رون شې  گه اوت  او گریبي بندای کفرېکه  هندن . ویی اېلوپروژاگه دو چارېکه وطنېلاینا ډشټینه حضور کوچه ڵمه  رسمي رکمېدې آنجوېن بیک  اي گڼ او بوبکارنپه  ووتا  ڵام شې  گه نپیی اېمه چارېکه وطنېلاینا  خلکنې پولا٬ گه  امیدشې  اېمه  وطنېلاینا ډشټیني کوشش کن  اېلو پروژابوبکرېدې پوړاپې اوڵمه کوتي وري تړا او موانعه پلا دورندور نه بې ٬ خول بتابیا ایلای انخول وطنېلابه تن گه نه اېړاتن  اېلو ڵام  شره  پولې ٬ خول گه هر کوتي تانک نپا اوفایدایه پام  کوچه داري ٬ میسی خاطرې  باید بو کوشش کېن بې   که اېمه تاپی پروژاس ڵمه  کامیابي اوبوبکرېدې شره پولې ٬ اوکي آنتې اجازا دېن نه بې  گه میس پوړا پېني  او تطبیق ونټی کوچه کوتی تړامنجه اچن . خاص  رکمېدې افغانستان کوچه گه بو مودادې اېله بل  وسله وال  مخالفین اما وطنس بې امن کېني ڵمه مچوي آن .  افغانستنس  اسلامی جهموری  دولت بایداېمیس تړتدابیر درې گه که  اېمه پروژاس ڵمنستا پوړا پېنیس دورستا درې نه  بادن ٬ مه ڵمی آنتې باید منطقادې خلکنا گېن ټنگني او حمایتې  تانیک کدن  او اېمي بوبکرېدې خلکه  مولودن گه یو ڵام ورې دې بواما  خلکه او کېولوالارکمېدې اېمه منطقای خلکه  نپایدې شې گه اېلو پیشي شریی وټا اوانخول اېته  وسله وال مخالفین گه افغانان تن ٬ باید کمکوی فکرکن  اوتانک وطن او خلکنا نپستا پام  کوچه داریک پلا میدې بووري تانک  وطنستا نشلېني آنتې دوام  مه  دن  او  ته به اما وطنس نپایه خلفه تانک نایی کېنیه دوام ددن او اېن ان او اېمه ڵمی کوچه ته به  وانټ گورن او اېمه رکمېدې اېمه پروژاکوچه ڵام  کېنی او  یامیس امنیتستا  تامین کېک کوچه وانټ گورن  او  تانک جان او پوگلستا آنتې کسب ٬ ڵام او کېنا  پندېدې حلال روزی برابر کن . امیدشې اېلو پروژا اومي پیري وري پروژاینا ڵمه وېني او پنده وېییک گرای  اما وطن  اومنطقاس وري وطنېلاینا  خلکی وشموا او لوها نگریه دې پروا زندگیس  بن خاوندني  اوشیم امنیت او وطنېلایه منجه لبونگری او سمړني تړبمن او وشمن پې.

 

نظرات (2 نوشته شد)

avatar
Gucci Outlet 09/05/2016 03:39:01
I would like to show some gratitude to all the info My spouse and i to obtain eliminated the particular Heavens through broadband. I've been blaming this isp for the bandwidth troubles all of which will surely have for you to appologise.
avatar
Christian Louboutin Replica 09/05/2016 06:08:28
look into thesixtyone. net it can TECHNIQUE much better than 50 % of these sites.
مجموعه نتایج: 2 | نمایش: 1 - 2

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha