نورستانی

ملت اوجوپچورء قانون لسته که تطیبق جی عملی کوسته وګتت

اوجوپچورء څنګں تں ارنګں قانون لسته که تطبیق کوسته جه ایکه مرء په تتی ډګروارسته میوک دمسته بګانه لسته که ښټل وارمښ بتات کوسته کی اسه باسته څنګں ګول ورءیں سته شتان جی تلول ترء اسه .کی ولتں قانون لسته که عملی نه بول بی باسته کی شتان چی قانون تں کوسته اسه باسته عملی نه بوته .ایموسته ګول تں شترک ترشتوریڅ سه بوته کی ایکه قانون لسته که څنګں تں عملی نه بیسته تں تتی بلیوک اونګته وترء وارپمیوکوایسته ای .کی قانون ترء به پاتسته بتات استه باسته اوجوپچورء دولت تں اوپچورءکوسته بتات کولاں پارسترء لی سکال اونګته وترء وارسته سبب با .ایموسته ګول تں اوجوپچورء منچاں سته افکارجی ایکه مرء په تتی ګاش کوں بټه تں دی سکال کتی ایموسته ګول سته امکی ښی واستوک سته بتات تں انتقادسته انګیورء پکڅه تی اینه تل ول مښ کی اینه مښ بادی کی بوتاسل کی که وری بلیوک ولسته بوتت مګراینه قانون عملی سته بوته کی اسه باسته تں لسته که عمل کتی بتات کوسته نه بوتت . ... ادامه

قانون سته تره تں اتیورء وری سته بولا

بشری اوګرءم ته ته بنی آدم پمیچ قسما قسم منچی ورءسته بوتت چی اړه دی بیلوک خود سر جی سوره نه اوت بوله منچی دی ایی کی امکی قانون سته لیوار ، اهمیت چی انسانان سته اجتماعی جی انفرادی حرکات سوره امکیا سته اوتی نشی جی روابط کنترول کوته نه زرءتت یادی قانون اصلاً نه زرءتت یادی قانون زرءتی مکر قانون ته اطا عت نه کوتت حتی قانون ترء امشی شو اولنرء چماتت حالاً قانون نییں أجامعه نه ایپه ته اګر ایپیابا سته جامعه سته دوام ول بیلوک کښرء اسه سوره قسماقسم مصیبت ، بدبختی جی ډ ګر وار پیدابوته کتی کرءبا قانون منچاں پمیچ امکیا سته اتچ به ں که روح سته حیثیت واسه کجی ولته چی انسان سته جیت سترء روح اته با پس انسان درحقیقت ازبین اته یعنی سته انسان دی وره شو وا نه اسه مرءسته بوته کتی کرءبا انسان سته جیت ترءسترء روح کوابا سته انسان شو نه وابوته صرف أ ں کالبد اسه . ... ادامه

ملی سرءیں اوجوپرء چمترں مښ سمرءاسته مښه تتی لسته که پښه سته بوله

اینه څنګں زرءں وری اسه چه بدشیره کی اوریاتں پارګول آیه ته نیں سوره ی څنګں امشیں ترء امتراں پاتیاسته کں جه امشیں سته حکومت اته دمسته کں داری مناټ جه دروں شتار سته بټه تں عصری امکانات تں اویج وا آی امکی لتری نیں ګول اته دمسته جه امتراں پاتیاسته ی کی معنی نں واسه اچاک دی پولسه تی اسلامی حکومت امشیں سته اوتاوار جه ګنوا وار اته دمسته بټه تں سکال بتات وا آی کدی کرء با امکی ال ننورءیں سته دین اته دمسته جه ال ننورءیں سته امتراں پاتیاسته کں ... ادامه

امه ورءیں اوبجیک تں جکورءاں یوښکرتیاسته کی لی کودیوم نه ڃمه ییسه

امه ورءیں سته اوبجیک تں نشتریک اوجوپچورء ګجیک دری ماچ ترء بتات اوکښاسته بوله اسه چه ایکه مرء امکی امشیں سته ایکه اتج بں مښ چی پمیوکوواای ایکه مرء امکی امشیں سته مړه وابوتی دری ایکه دری ماچ ترء اوګرءم جی اچاک دی پولسه تی جامعه ایپه ته چی امکی امشیں سته کودیوم لسته که پمیوک ګاسته تں الننورءیں یاسته بتات پلوشه تی برں کارکریسته ای ایکه مښ په تتی مچکورءه تںاینه بتات پلوشه یسه کی اموسته شتریس چه ایکه سته اوبجیک سته پوت وی ... ادامه

نورستان کیورء کیورء بټه تں بتات کوسته وګته

ایموسته ګول اینه وام تں کی لتری تں سکا ل اویج وی اسه باسته اینه اسه کی کیورء کیورء بټه تں لسته که او کښه تی ا یباسته بولی کی که چی ایکه مښ ایموسته ګول تں اچاک دی پولسه تی ایموسته نورستان ګول چی بلیوک سکال اوکښه تی پاسته بټه تں اویج وی اسه اینه بګانه ایموسته ښی واستوک اینه بتات بولا کی ایموسته ګول تں لی وارسته پوت کی اسه ابسته لسته که ښټاسته بولی کی که چی ایکه مرء ایموسته ګول ورءیں امشیں سته اوتیں نشیں لست که اوښام وارجه ادګووارمښ پمیوک ګاله کی که . ... ادامه

ا شرف غنی : افغانستان ۳۱۶ازار میګاواټ برق تولید کوں بل اسه

افغانستان اسلامی جمهوریت سته جیښټ محمداشرف غنی دوس ګرجارپاریس سته ګرءم وری تںوری وله تں تں اینه پتیان پورءوانه کرءا کی افغانستان سته ګول اینه وام تں اینه بل اسه کی آب جی سوسته کاټ مښ اینه تں دویی پڅورء بوں بل اسه کی ۳۱۶ ازارمیګاواټ بر ق تولید کولا کی که . ... ادامه

کابینه سته ګرءم وری اشرف غنی سته جیښټوارمرء با

کابینه سته ګرءم وری قوس ماس سته ښوبولی واس تں افغانستان اسلامی جمهوریت سته جمهوررئیس محمداشرف غنی سته جیښټوارمرء با .جمهوری ریاسته مطبوعاتی دفترباخترسته ښوپرءله تں ګجیکو: ... ادامه

کودی اینه اجازه نه پرءتوم کی کویں سته کرءاتجربه دی پلکه پمیوک اوله

افغانستان اسلامی جمهوریت سته جمهوررئیس محمداشرف غنی اوارپنجشنه ګرجارکندزولایت تں اوچوکتی اتکی ایکه ولایت سته ښم لات سته حالت بګانه جی اتکی آړه اداری بټه تں دی لسته که بتات پمیوک ګاسته بټه تں لسته که بتات پلوشاسته بګانه اتکی کندزولایت تں ګوسی اتکی ګتی کیورء کیورء بټه تں کودیوم لسته پمیوک ګاسته بګانه اتکی سته منچاں مښ وری وله یا .جمهوری ریاسته مطبوعاتی دفترپارسترء باخترسته ښوپرءله تں ګجیکو: ... ادامه

اشرف غنی اروپاسته اوچوپاریس سترء اوکښه یا

افغانستان اسلامی جمهوریت سته جمهوررئیس محمداشرف غنی اموسته ښوواس سته اوچو چی اورپاګول تں پارکں اوکښه ییسه نشتروی ایکه فرانس سته بنښککرءپاریس سترء اوکښه یا ایکه نشتروی اتکی ګوا .جمهوری ریاسته مطبوعاتی دفترباخترسته ښوپرءله تں ګجیکو:اشرف غنی اموسته اوچوسته نشتروی واس تں کی قوس ما سته نوبولی واس تں پاریس ښارتں چی اتکی بدشره سته فضاء تں تاپ وارسته میوک د مسته بګانه ګرءم وری کوسته بول اسه اتکی بټه اونګں تی اتکی سترء اتکی ایکه ګول ... ادامه

وزیرں اوره سته ګرءم وری تں ملی سرءیں سته دمتال واربګانه وله یه

وزیرں اوره سته ګرءم وری افغانستان سته ملی وحدت سته اجراییه ریاسته سته جیښت داکټرعبدالله عبدالله سته جیښټوارمښ با . ... ادامه

1 2 3 4 5 6 next مجموعه نتایج: 57 | نمایش: 1 - 10