بلوچی

دشمنه لوټیت اوگانستانی استمانا گوازی دنت

اوگانستانی صدر جمهور رندا شه آسیای بنجاهی دیوانا شه پاکستان مان وطنا واتر ببوت وای تروتابی بروکټانه گون میدیان شریک کرت. به ای دیوانا اوگانستانی ډل وتی لوټ ونظرانه درشان کنوک بوتنت. صدر جمهور شه ای دیوانی گپ وترانا وشنود ات وگشت که سول مان اوگانستانا باید بریبر گون اوگانستانی بنیادیین قانونا برجم ببیت. صدر جمهور گشت به ایوکین هپتگان په سولی واسطا اهمیت کرزین گام چسته کننت وسولی گپ وتران گون آ مردمان تسره بیت که سولی لوتوک انت. اوگانستانی استمان کماش گشت که امی مردمه لوتنت سول برجم ببیت ولوتنت که به سولی جاورا زندگی کننت. سولی برجم کنگ اوگانستانی استمانی هک انت وهیچ کس آیرا به اوگانستانی استمانا ټیکی نداتگیت. اوگانستانی استمان شه چهل سال دیما تان انون گون یک نا بریبرین جنگی دیم په دیم انت، بلی سول اوگانستانی استمانی هک انت ای هک اسلامی ومیان استمانین هکی انت. ... ادامه

بلوچئ کئومی زات ونبیرگ

شه واجه عبدالرحمن پهلوالی نمشتانکان چهارمین بهر ... ادامه

دیم گیری شه خشونتا به جنین زاگانی دیما وآیی تاریخ

49 سال دیما شه مروچی به نوامبری 25 سئ گهار که شه دو مینیکن اتنت وبه میرابلی گهاران یاته بوتنت رندا شه چنت ماه زندانی بوگ وپه عذاب بوگا شه ای ملکی امنیتی سازمانی نیمگا کشتگ بوتنت ، آوانی جرم ایش ات که به سیاسین تچ وتاگان که به ای ملکی رژیمی ضدا تسره بوت وند بهر زوروک اتنت. ... ادامه

اوگانستانی استمان شه وتی هاکا دفاع کننت

اوگانستانی میړانگین سلاح بندین پوج شه وتی تاریخی وجوانین وطنی هاکا به مچین سنگرانی تها دفاع کننت وپه وتی وطنی هاکی ناموسی ساتنا ساجو انت که هر دولی دیم هونی بدینت وبه اوگانستانی دشمنانی دیما که هر روچ شه دگرانی نیمگا رودینتگ بنت وتی جد وجهدا دوامه دینت وبه اوگانستانی هیچ دشمنی موکله ندینت که به اوگانستانی هاکی تها داخل بنت وچون ا وختی انگلیسی سامراج وروسی سهورین پوجا وتی مخسدانه پوره کننت بلکین اوانی دپا شه هاکا پره کننت وآوانی سرا به هاکی چیرا کننت وآوانی مچین شومین عملانه بی سوبه کننت. ... ادامه

سول وایمنی مچین اوگانانی سری واهگ وارمان انت

گدی که مان ملک دوستین اوگانستانانوکین روچی درات وجنگی سیاه وتهاری گاروبیگواه بوتنت ومچین ملک سول وایمنی که مچین ننگرین اوگانانی سری واهگ وارمان ات گون اوگانی باترین وبهادرین ولسی دیم هونی سربادیوکی وجدوجهدانی اسرونتیجه برجابوت . گون سول وامن وامانی برجادارگاملکی پدوین اباتی کاربنابوت . چیاکه گوستگین جنگی سالان ملکی مچین هستی ودارایی اچ مان دیگ بوت وسماجی ، گذرانی ،کشارگری ودگه مچین بهران ملک تباه برجابوت . ... ادامه

جنین زهگانی نخش به اوگانستانی تاریخی تها

اگه اوگانستانی تاریخا چمشانکی بکنن دیستگه بیت که جنین زهگ به تاریخی تچکیا مان امی عزیزین وطن اوگانستانی تها به جتا جتاین دوره آن مدام گون سکی وسوری وسدو پونگان دیم په دیم بوتگنت ای سدو پونگان علت مردمانی نا پوهی وناوانندگی، بیجاین تعصب وجنین زهگانا به کمین چمی دیستن انت. جنین زهگ به هر دوره ای توانا داشتگنت که وتی ذمه واریا به راجی تها تسر بکننت. ... ادامه

اپلاتونی آزرده گی حکایت وپنت

نکله کننت که یک روچی یک مردمی به مزنین دانندگ اپلاتونیا آت وگندونند کرت به وتی هبرانی یک بهری گشت: «مروچی ترا پلانی مرد باز سپت کرت که اپلاتون باز مزنین دانندگی انت وآیی وری چیدگی نبوتگیت» ... ادامه

صدر جمهوری تروتاب مان ترکمنستان

اوگانستانی اسلامیین جمهوریتی صدر محمد اشرف غنی به شنبه روچا به یک دلی مزنیا مان په تاپی پروژه کاری بنا کنگا مان ترکمنستان شوت. ... ادامه

اوگانستانی صدر جمهور به سول وامنیتی دیوانا گشتانک دات

اوگانستانی اسلامیین جمهوریتی صدر محمد اشرف غنی به بید جانبداری پالیسی ، سول وامنیت ومیان استمانین همکاری په دیمریی دیوانا گشتانک دات. ... ادامه

صدر جمهور به آسیای بنجاهی دیوانا وند وبهر زوروک ببوت

محمد اشرف غنی اوگانستانی اسلامیین جمهوریتی صدر به چهار شنبه روچا مان پاکستانی بنجا اسلام آبادی شارا شوت وبه پروسه استانبول –آسیای بنجای دیوانا وند وبهر زوروک ببوت. ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 167 | نمایش: 1 - 10