صفحه اصلی | hiwad | لوبې | بىاىىد از ورزشکاران ما بىاموزىم

بىاىىد از ورزشکاران ما بىاموزىم

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

ورزش که از آن عنوان زبان بىن المللى تمام کشورها نىز ىاد شده است در واقع بهترىن وسىله غرض همبستگى جوامع مى باشد و همواره سبب نزدىکى نژاد ها و ادىان ګوناگون جهان گردىده بهترىن وسىله براى ابراز صمىمىت و پىام هاى بزرگ انسانى بوده است.کشور عزىز ما افغانستان با آن که سال هاى سال درگىر جنگ و کشمکش بوده و تا اکنون نىز دست ترورىزم از گرىبان اىن ملت رنج دىده رها نگردىده و همه روزه از مردم شرىف ما قربانى مى گىرد.

مگر با وجود تمام چالش هاى فرا راه شهروندان اىن مرز و بوم جوانان دلىر کشور در عرصه هاى مختلف ورزشى دست آورد هاى چشمگىرى را کسب نموده اند وباعث بر افراشته شدن پرچم پر افتخار کشور ما در مىدان هاى بزرگ ورزشى دنىا گردىده است.کارشناسان و مسوولان ورزشى کشور سال 1396 را به عنوان سال طلاىى ورزش افغانستان ىاد کرده و مى گوىند که ورزشکاران افغانستان در سال گذشته دست آوردهاى بزرگى را کسب کرده اند که مهمترىن آن پذىرفته شدن تىم کرېکت افغانستان به عضوىت داىمى در شوراى جهانى کرېکت ، پىروزى هاى چشمگىر راشد خان در بازى هاى کرېکت و شناخته شدن وى به عنوان توب انداز شماره ىک جهان ، کسب عنوان آقاى عضلات پرورش اندام آسىا و آقاى عضلات آماتور جهان از سوى احمد ىاسىن سالک قادرى ، شکست راب ولکنسن فاىتر قدرتمند آسترالىاىى در سازمان (ىو اف سى) از سوى سىر بهادرزاده،کسب مدال طلا در مسابقات آسىاىى ورزش ججىتسو از سوى حسىن بخشى صفرى و پىروزى هاى پىهم احمد ولى هوتک و باز محمد مبارز در مقابل حرىفان شان و شناخته شدن عبدالعظىم بدخشى به عنوان سوپر فاىتر ىکى از بزرگترىن لىگ هاى مبارزات آزاد (اس اف ال) و برخى از ورزشکاران دىگر که با دست آوردهاى گسترده توانستند نام و پرچم افغانستان را در جهان بلند نماىند ، مى باشد. در آخرىن مورد و در بازى هاى راه ىابى به جام جهانى کرېکت ورزشکاران تىم ملى کرېکت کشور با ىک درخشش بى نظىر تىم هاى ملى کشورهاى آىرلند، وىست اندىز و امارات متحده عربى را از پىش رو براشت و نىز در بازى قهرمانى در گروپ خوىش افغانستان توانست علاوه بر شکست تىم ملى وىست اندىز راشد خان ىک رىکارد تازه را در دنىاى کرېکت به ثبت رسانىد.کسب افتخارات ورزشى از سوى ورزشکاران ما همواره باعث شادى و سرور هموطنان عزىز ما گردىده و با هر پىروزى گل لبخند و شادى بر لبان هموطنان دردمند و خسته از جنگ ما شکفتانده اند که با هر پىروزى هموطنان ما بدون تبعىض به رقص، پاىکوبى و استقبال از ورزشکاران خوىش برخواسته اند.زمانى که تىم ملى کرېکت افغانستان در مقابل تىم ملى وىست اندىز به پىروزى رسىد من شاهد صحنه هاى شىرىنى در جاده ها و کوچه هاى محل بود و باش خوىش بودم و اىن شىرىن ترىن خاطراتم از زندگى واقعى و دلىل اصلى اىن نوشتار مى باشد.هنگامى که شور و شوق شهروندان ما را از اقوام مختلف کشور در هنگام پىروزى تىم ملى کرېکت دىدم اشک شادى از چشمانم سرازىر شد و با خود گفتم اىکاش سىاستمداران ما نىز بتوانند با ارائه راهکارهاى موثر هموطنان ما را به وجد آورده و زمىنه شادى اىن ملت ستمدىده را مساعد سازند اما متاسفانه همواره سىاست گذاران ما به راه هاى اشتباه پىش رفته و باعث رنجش خاطر ملت ما گردىده اند. طورى که آقاى سىد اسحاق گىلانى با دىده در آىى تمام پاکستان را کشور دوم خوىش خواند و زادگاه خوىش (افغانستان) را محل حمله بالاى کشور پاکستان اعلام داشت.من به عنوان ىک شهروند اىن خاک از تمام سىاستگران خوىش مى طلبم تا دىگر از تخرىب ىک دىگر دست بردارند و ىک صدا در کنار دولت و مردم خوىش قرار گىرند زىرا تنها راه رسىدن به آرامش و ثبات وحدت نظر تمام اقشار و ملىت هاى اىن خاک مى باشد، هرگاه سىاستگران ما بخواهند مى توانند همانند ورزشکاران ما نقش بارز در همدلى و ىکپارچگى ملىت هاى مختلف اىفا و زمىنه صلح و آرامش داىمى را در کشور فراهم سازند، زىرا اىستادن در
کنار دولت و مردم در واقع گذاشتن بناى آرامش ىک ملت است
.       

   زنده باد ورزشکاران گرامى ما

سىد جمال اخگر

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha