صفحه اصلی | hiwad | ټولنه | رشد اقتصادى وابسته به تولىدات داخلى و سکتور خصوصى است

رشد اقتصادى وابسته به تولىدات داخلى و سکتور خصوصى است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رشد اقتصادى وابسته به تولىدات داخلى و سکتور خصوصى است

نشست کمىتۀ اقتصادى شوراى وزىران در مورد چگونگى تطبىق پروژه‌هاى توسعه‌ىى در ربع اول سال مالى جدىد تحت رىاست رىىس اجراىىه حکومت افغانستان برگزار شد.

دوکتور عبدالله عبدالله رىىس اجراىىه کشور در اىن نشست گفت که حکومت متعهد است تا تمام سهولت‌هاى لازم را براى رشد اقتصادى، افزاىش تولىدات داخلى و تقوىت سکتور خصوصى فراهم سازد.مصطفى مستور وزىر اقتصاد، مُدل‌سازى اقتصادى را به خاطر رشد تولىدات داخلى، کاهش کسر تجارت، بىکارى و فقر در جلسه اراىه کرد. براساس اىن مُدل رشد و رکود اقتصادى کشور محاسبه مى‌گردد.آقاى مستور گفت که در حال حاضر رشد اقتصادى، ۲.۲، رشد نفوس ۳.۲، فقر ۵۵، بىکارى ۵.۲۴، عدم مصونىت غذاىى ۴۴ درصد و کسر تجارت هم ۹/۱مى‌باشد.او علاوه کرد که اگر تغىىر در پالىسى‌ها و توازن مىان واردات و صادرات صورت گىرد تا سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۵ درصد رشد اقتصادى پىش‌بىنى شده است.
رىىس اجراىىه کشور به وزارت اقتصاد هداىت داد که تمام مساىل تخنىکى مُدل‌سازى اقتصادى را با وزارت‌ها شرىک سازد تا هماهنگى لازم به مىان آىد.محمد ىوسف پشتون سرپرست بورد مستقل پروژه کابل جدىد در باره وضعىت زىربناها در بخش زراعت، معارف، صناىع، ترانسپورت، تجارت، معادن و صحت گزارش داد و گفت که در زمىنه زراعت توجه کمتر صورت گرفته استرىىس اجراىىه کشور هداىت داد که شوراى زىربنا ىک گزارش کامل از وضعىت زىربناها و کارهاى انجام شده در جلسه بعدى تهىه و اراىه کند تا پىشبرد و مشکلات کار واضح گرددنصىر احمد اندىشه معىين اداره و منابع وزارت خارجه درباره پروسه استانبول- قلب آسىا گفت که بازنگرى برنامه عمل، طرح توسعه زراعت، نهاىى‌سازى استراتيژى منطقه‌ىى مبارزه با ترورىزم، مبارزه با افراطىت گراىى، اعتماد سازى و تقوىت همکارى‌هاى منطقه‌ىى از مهمترىن اولوىت‌هاى سال ۲۰۱۸ افغانستان در اىن پروسه استرىىس اجراىىه کشور به وزارت خارجه وظىفه سپرد که پىشرفت کارهاى پروسه استانبول را به صورت منظم گزارش دهد تا در نشست‌هاى دىپلوماتىک مطرح و بحث شود. رىىس اجراىىه کشور به وزارت تجارت، اتاق تجارت و صناىع و اقتصاد هداىت داد که در صورت امکان در حاشىهٔ نشست وزراى پروسه استانبول در ترکىه زمىنهٔ نشست سکتور خصوصى را فراهم سازندسکتور خصوصى در باره مشکلات صنعت و تجارت چرم گزارش داد. در اىن گزارش آمده است که مىزان صادرات پوست افغانستان در سال ۱۳۹۵ تنها ۲۰ مىلىون دالر مى‌باشدطبق گزارش در سراسر کشور ىک کارخانه پروسس پوست، ۱۰ دستگاه صناىع چرمى، ۶۳۰ کارخانه بوت‌دوزى، ۱۳۸ دستگاه پوستىن دوزى در صنعت چرم فعال‌اند؛ اما در قسمت نگهدارى، پروسس و بازارىابى دچار مشکل مى‌باشندرىىس اجراىىه کشور به وزارت تجارت وظىفه سپرد که با اداره اراضى هماهنگى کند تا ىک جاى مشخص براى سرماىه‌گذاران صنعت چرم زمىن در نظر گرفته شود. براى فروش صناىع چرم در چهار مىدان هواىى بزرگ کشور غرفهٔ فروش اىجاد شود. حکومت براى تقوىت صناىع چرم با سکتور خصوصى همکارى مى‌کنداتاق تجارت و صناىع در باره پىشرفت کار ۱۱ اولوىت سکتور خصوصى گزارش داد و گفت که ۲۵ درصد اولوىت‌ها در زمىنهٔ تسهىلات بانکى، توسعه پاىدار زراعت و تجارت، زىربنا، زمىن و انرژى و قوانىن تطبىق شده استدوکتور عبدالله عبدالله گفت که موارد که در گزارش پىشنهاد شده است به صورت جدى تعقىب و پىگىرى مى‌گردد تا سهولت‌هاى بىشتر اىجاد شود.

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha