صفحه اصلی | hiwad | ټولنه | دستآوردهای مردم درعرصه آزادی بيان باد آورده نيست

دستآوردهای مردم درعرصه آزادی بيان باد آورده نيست

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
دستآوردهای مردم درعرصه آزادی بيان باد آورده نيست

رىاست اجرائىه جمهوى اسلامى افغانستان با تقدىر خبرنگاران روز بىن المللى مطبوعات را دىروز درقصر سپىدار تجلىل كرد.

به گزارش آژانس باختر ، درمحفلى که به اىن مناسبت  ترتىب ىافته بود داکتر حبىبه سرابى معاون شوراى عالى صلح درپىوند به آزادى بىان ونقش زنان درمطبوعات صحبت نموده گفت که دستاورد قابل مباهات دولت آزادى بىان و حماىت قانون اززنان افغانستان است که درهىچ معامله سىاسى اىن دستاورد حىف و هدر نخواهد شد.سىد آقا فاضل سانچارکى معىىن نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ درپىوند به آزادى بىان گفت: اىن آزادى که به بهاى خون ژورنالىستان و قلم بدستان حاصل شده هنوز درمرحله  جوانى قرار دارد و اکثرىت ژورنالىستان ما هنوز هم جوان هستند.وى افزود : به امىد اىن که درآىنده ژورنالىزم تحقىقى درکشور رشد نماىد وروزنامه نگاران ما به سان ساىر کارشناسان عرصه هاى سىاسى، اقتصادى ، فرهنگى و اجتماعى افراد تخصصى شوند.دانش کروخىل رىىس خبرگزارى پژواک با انتقاد از دولت که تا هنوز آن چنان که لازم است از ژورنالىستان واهل رسانه ها حماىت نکرده به گونه مثال گزارش هاى تحقىقى که ازاثر سعى و تلاش خبرنگاران تهىه و ترتىب مىشود ، مسوولان به آن ارزش قاىل نمىشوند درحالىکه بعداز نشر هرگزارش ما انتظار تغىىر درآن عرصه دارىم .همچنان وى پىشنهاد کرد زمانىکه ژورنالىستان از معاش ماهوار خود به دولت مالىه مى پردازند ، دولت مکلف است ، تا حقوق باز نشستگى به ژورنالىستان را هم به سان ساىر کارمندان دولت بپردازد.داکتر عبدالله عبدالله رىىس اجرائىه گفت که آزادى بىان دستاورد ژورنالىستان و مردم افغانستان است باىد از آن حراست صورت بگىرد.داکتر عبدالله عبدالله اضافه کرد ، درطول چندروز که به بهانه تجلىل از روز جهانى مطبوعات با روزنامه نگاران و صاحبان رسانه ها دىدار نمودم خواسته ها و شکاىات اىشان را ىاد داشت نموده با ارگان مربوط آنرا شرىک ساختىم و در آىنده نىز به مشکلات رسىدگى صورت مىگىرد.به گفته رىىس اجرائىه دستاورد هاى مردم افغانستان درراستاى آزادى بىان بادآورده نىست بلكه نتىجه قربانى مبارزات مردم است ما از قربانى و مبارزات مردم درزبان نه بلکه درعمل تقدىر مىکنىم .وى تاکىد کرد که به هىچ وجه پىروزى هاى مردم درعرصه هاى حکومتدارى ، آزادى بىان و حقوق زنان ازبىن نمىرود.درخاتمه به ىک تعداد رسانه ها و خبرنگاران تندىس و تقدىر نامه تفوىض شد. 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha