صفحه اصلی | hiwad | ګزارش

ګزارش

د يارلسو ولايتونو ته برېښنا ورکول کېږي

د افغانستان برېښــنا شــرکت وايـي: ټاکل شوې د ترکمنستان له وارداتي برېښنا ســره د افغانسـتــان مرکزي، دجنـوب او جنـوب ختـيـځ زون ۱۳ ولايتـونـه وصل شي. دا د ترکمنستان د ۵۰۰ کيلو ولټه برېښنا د پروژې يوه برخه ده چې له کابله تر کندهاره پورې او له کابله، تر خوست ولايت پورې غځېږي. وروسته به د کندهار له لارې يوه اندازه برېښنا پاکستان ته هم وركړل شي . ... ادامه

د كليو او بانډو د وصل لپاره د پلونو د جوړولو لړۍ پراختيا مومي

له افغانستان سره د نړۍ دبېلابېلو هېوادونو د مرستو د کاروان په ترڅ کې، دوست او ملګري هېواد قزاقستان هم د خپلو مرستو لړۍ راغزولې ده. ددغه هېواد خلک او حکومت د افغانستان له خلکو او حکومت سره د خپلو بشر دوستانه او نورو مرستو تر څنګ په دې وروستيو کې د کليو د رغونې او جوړونې په برخو کې د کليو د بيارغونې او پراختيا له وزارت سره د ۱۰۱ ميليونو افغانيو مالي مرسته کړې ... ادامه

په افغانستان کې د ژورنالېزم معياري تدريس څنګه كېداى شي؟

دکيفيت په لحاظ هرڅه متفاوت دي د با کيفيته خدمتونو د وړاندې کولو په صورت کې مثبته تقاضا را منځ ته کېږي عرضه اوتقاضا يوازې د بازار په امتعو پورې اړه نه لري ، بلکې د تدريس په برخه کې هم باکيفيته عرضه د تقاضا په پارولو کې لوړ او مهم رول لري ، خود کيفيت پېژندل که د بازار په امتعه اويا د تدريس په پروسه کې وي اساسي شرط ګڼل کېږي. ... ادامه

صعود بهاى مواد سوخت و پرچاوى هاى مكرر برق نگرانى مردم را بىشتر ساخته است

هنوز فصل خزان است، اما نسىم صبحگاهى و هواى شامگاهى خبر از آمد ،آمد فصل زمستان و سردى هوا دارد، كه با گذشت هر روز هوا روبه سردى مى رود و بلند رفتن قىمت هاى مواد سوختى باعث نگرانىهاى زىاد هموطنان ما شده است. فصل زمستان براى مردم مناطق سرد سىر كشور ما قابل نگرانى زىاد مىباشد ، روز به روز نرخهاى مواد سوختى سىر صعودى خود را مى پىماىد و نگرانى زىاد مردم بىچاره و نادار كشور خصوصاً شهروندان بىكار و كارمندان كم عاىد دولتى را ببار آورده است .گزارشگر روزنامه هىواد به ارتباط همىن موضوع مصاحبه ىى را با چند تن از همشهرىان كابل انجام داده است كه اىنك خدمت خواننده گان عزىز به نشر مىرسد.شىر على افسر ىكتن از باشنده گان كارته پروان در مورد بلند رفتن قىمت مواد سوختى چنىن گفت: ... ادامه

يو بريالی جنرال چې هلمند يې له يوې لويې فاجعې وساته

د هلمند د ملي امنيت رييس تورن جنرال محمد ياسين خان له هغو د ګوتو په شمېر جنرالانو څخه دی چې په خپله وړتيا او حقه لاره يې د جنرالۍ ستورى ګټلى او اوږې يې د چا د احسان دروندوالی نه حس کوي.ده ټولې هغه دسيسې چې پاکستان او د کوټې شورا د هلمند د سقوط او نيونې لپاره جوړې کړې وې، يو په بل پسې شنډې کړې او دغه ولايت يې خوندي وساته. ... ادامه

مشكلات ترانسپورت شهرى باىد هرچه عاجل حل گردد

امروز ىكى از مساىلى كه نقش عمده و اساسى در تنظىم و بهبود امور زنده گى شهرى دارد وجود ىك ترانسپورتىشن با تسهىلات و امكانات درست رفت و آمد مى باشد. همهشهرىان كابل وباشندگان ساىر شهر هاى كشور و به خصوص زنان،متعلمىن مكاتب و پىر مردان نىازمند استفاده از امكانات ترانسپورتى مى باشند حمل و نقل مطلوب شهرى سبب مىگردد كه همه شهرىان و مردم كشور بتوانند به صورت درست برنامه هاى كارى خود را تنظىم نماىند و به سر وقت بالاى وظىفه خود برسند و همچنان عصر به منزل خوىش برگردند بدبختانه نبود ىك سىستم درست و تنظىم شده ترافىكى و انضباط شهرى ،نداشتن ترانسپورتىشن منظم و درست ،باعث ضىاع وقت گرانبهاى كارمندان دولتى و ساىر هموطنان كه به شكل آزاد مصروف كار اند وهمچنان متعلمىن مكاتب شده است و به دلىل راه بندى ها وقت شان ضاىع مىگردد .گزارشكر روزنامه هىواد در اىن ارتباط نظر چند تن از هموطنان را كه از نبود امكانات درست ترانسپورتى رنج مىبرند ،در زمىنه جوىا شده كه توجه شما را به خواندن آن جلب مى كنىم ... ادامه

فعالىت ۱۱۳ كمپنى خارجى به علت وارد نمودن ادوىه غىرقانونى به كشور ما قطع گردىد

باوجود اىنكه وزارت صحت عامه همه ساله به صدها تن ادوىه غىر مجاز، بى كىفىت وتارىخ گذشته را از درملتون ها و ماركىت هاى كشور جمع آورى كرده وآتش مىزند، اما متاسفانه تا هنوز هم اىن گونه ادوىه جات بى كىفىت وتارىخ گذشته بصورت غىر قانونى وقاچاقى وارد كشور ما شده و به بازار هاى كشور عرضه مىگردد اىن ادوىه بى كىفىت وتارىخ گذشته سبب گردىده تا بىماران جهت درمان به خارج از كشور سفر نماىند. نظر به نىازى كه مردم ما به ادوىه باكىفىت دارند ، شركت هاى خصوصى زىادى به اشكال مختلف ادوىه غىر ستندرد وغىرمعىارى را وارد كشور مى نماىند ، اىنكه جهت جلوگىرى از ورود ادوىه غىرستندرد به كشور ما وزارت صحت عامه چه فعالىت ها را انجام داده است ؟ ... ادامه

وركشاپ آموزشى مفاهىم كلىدى مهاجرت براى خبرنگاران داىرگردىد

وركشاپ آموزشى ىك روزه تحت عنوان (( مفاهىم كلىدى مهاجرت براى خبرنگاران رسانه هاى كشور ديروز درتالار مركز اطلاعات ورسانه هاى حكومت داىرگردىد. ... ادامه

در ساىه وحدت ملی تمام مردم ىک کشور به خوشبختی و پىشرفت مىرسند

جای شک نىست که وحدت ملی ىکی از نيازمندى هاى اساسی براى ىک ملت است ، با استحكام وحدت ملی در ىک کشور همه اقشار آن كشور از حقوق مساوی شان برخورد دار مى ګردند ودرساىه وحدت ملى. تمام مردم باىد به عدالت اجتماعی ىکسان دسترسی داشته باشند.خبرنګار روزنامه هېواد در اىن باره نظر محترم جاوىد کوهستانی ىكى از اګاهان وكارشناسان امور سىاسى و نظامى را با در نظرداشت اهمىت وحدت ملی درکشور جوىا شده است كه اىنك باهم مىخوانىم:. ... ادامه

وحدت ملى خوشبختى ببار مى آورد

درهرجامعه وهركشورى كه نفاق وچند پارچگى مىان افراد واقشار آن موجود باشد باعث بدبختى مردم مىگردد وهمىشه فرهنگ جنگ ،خشونت، بدبىنى وبى اتفاقى درآن حكمفرما مىباشد. اىن را ما از تارىخ آموخته ،خوانده وشنىده اىم، هروقتى كه درافغانستان مردم بى اتفاق شده اند تشدد، پراگندگى و عقب مانى دركشور ما حكمفرما گردىده است. به هراندازه كه اىن اتحاد، وحدت ملى وهمبستگى كامل مىان افراد واقشارمختلف كشور موجود باشد باعث خوشبختى مردم مىگردد. با اتحاد،اتفاق وهمدلى اعتماد مردم با نظام سىاسى قويتر مىشودو . حاكمىت قانون وتطبىق بدون تبعىض آن گسترش مى ىابد. خبرنگار روزنامه هىواد مصاحبه هاىى را دراىن زمىنه با دوتن ازهموطنان ماانجام داده است كه خدمت خوانندگان عزىز تقدىم مىگردد. ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 347 | نمایش: 1 - 10